શેરબજારના ભાવ

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
એ થી ઝેડ
એ.સી.સી.૧૦૮૭.પ,૧૦૮૭.પ,૧૦પ૦,૧૦પ૩.૪
એબીબી લિ.૬૧૪.પપ,૬૧પ.૪પ,૬૦૧.૧,૬૦૩.૯પ
અદાણી એક્ષપોટ્ર૨૧પ.૨પ,૨૪૦.૪,૨૧પ.૨પ,૨૩૨.૯
એડી બીર નુવો૧૨૨૮,૧૨૪૪,૧૧૯૮,૧૨૧૩.૨પ
અલ્હાબાદ બેન્ક૯૧.૨પ,૯૪.પ,૮૮.૭,૯૦.૪પ
આન્ધ્ર બેન્ક૬૩.૮,૬૪.૪,૬૧.૬પ,૬૨.૩પ
એપોલો હોસ્પિટલ૮૯૮.૪,૯૦૩.૯પ,૮૮૪,૮૯૬.૧
એપોલો ટાય‌ર્સ૭૩.૧,૭૬,૭૩.૧,૭૪.પ
અશોક લેલેન્ડ૧૬.૮પ,૧૬.૮પ,૧૬.૦પ,૧૬.૨
એશિયન પેઇન્ટસપપ૯,પપ૯,પ૪પ,પ૪૭.૬
ઓરોબિંદો ફાર્મા.૨૬૧,૨૭૪,૨૬૦.પ,૨૬૮.૪પ
બજાજ ઓટો૮૪પ,૮૬પ.૯પ,૭૭૮.૭,૮પ૭.૮
બાટા ઈન્ડિયા લિ.૯૧૦,૯૩૦,૯૦૮.પપ,૯૧પ.પપ
બેયર ક્રોપ્સ.૧૭૯.૮,૧૭૩,૧૭૩.૨,૦
બર્જર પેઇન્ટસ૨૨૦,૨૩૩.૮પ,૨૧૯.૬પ,૨૨૮.૭પ
ભારત ઈલેક્ટ્રી.૧૦૭૨.૯પ,૧૦૭૩,૧૦પ૬.૦પ,૧૦૬૯.૪
ભારત ફોર્જ૨૯૩.પ,૨૯પ.૪,૨૮૬.પ,૨૮૯.૩
ભારત પેટ્રો. કોપો્ર.૩પ૧,૩પ૧,૩૩૮.પ,૩૩૯.પ
ભારતિ ટેલિ૭પ૭,૭૭૪.૯,૭પ૭,૭૬૯.૨પ
ભારતી ટેલિ.૩૪૧,૩૪૬.૪,૩૩૯.૨પ,૩૪૦.૨
ભેલ૧૩પ.૨,૧૩૬,૧૩૩.૨પ,૧૩૪
ભુ સ્ટીલ ર્સ્ટ૪૯પ.૧પ,પ૦૪,૪૮૬,૪૯૩.૩
બાયોકોન લિ.૩૭૪,૩૭૮.૭પ,૩૬૮,૩૭૦.૪પ
બેન્ક ઓફ બરોડા૬૦૦,૬૧૧,પ૮૩.૦પ,પ૮૯.૭પ
બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા૨૧૯.૯,૨૨૬.પ,૨૧૨.૦પ,૨૧૬.પ
બ્રિટાનીયા ઇન્ડ૯૨પ,૯૬પ.૩પ,૮૭૦,૮૭૬.૦પ
કેડીલા હેલ્થ૭૨૩.૯,૭૪૨.પ,૭૧૭.૧પ,૭૩૪
કેનેરા બેન્ક૨પ૩,૨પ૭.૮પ,૨૪૪.૮પ,૨૪૬.૮પ
કેસ્ટ્રોલ ઈન્ડિયા૩૦૨.પ,૩૦૩.૧પ,૩૦૦.૧,૩૦૦.૯
સેન્ચુરી ટે. એન્ડ ઈન્ડ.૨૯૩.૯,૨૯૩.૯,૨૭૯,૨૮૦.૦પ
સીઈએસસી લિ.૪૦૦,૪૦૭.૮પ,૩૯૨,૩૯૪.૯
સિપ્લા લિ.૪૨૩,૪૨૮,૪૨૦.૨પ,૪૨૨.૭
કોલગેટ પામોલીવ૧૨૩પ,૧૨૪૪.૮,૧૨૩૨.૧,૧૨૩૪
કન્ટેઇન ર્કોપો.૭પ૦,૭પ૩.૪,૭૪૦.પ,૭૪૪
કોરોમંડલ ફર્ટિ‌લાઇઝર૨૧૨,૨૧૭.૦પ,૨૧૨,૨૧૬.૬
ર્કોપોરેશન બેન્ક૨૯૯.૯,૩૦૪.૭પ,૨૯૪.૨,૨૯૯.૬
ક્રિસીલ લિ.૧૦૯૦,૧૦૯૪.૩પ,૧૦૭૪,૧૦૮પ.૭પ
ક્રોમ્પ્ટન ગ્રીવ્ઝ૧૦પ,૧૦૭.પ,૯૯.૭પ,૧૦પ.૪પ
કયુમિન્સ ((ઇ)).૪૦૦,૪૦૬.પપ,૩૯૯.૦પ,૪૦૦.૧પ
ડાબર ઇન્ડિ. લિ.૧૬૪.૬પ,૧૬૪.૬પ,૧૬૦,૧૬૧.૧
દેના બેન્કપ૭.૪પ,પ૭.પપ,પપ.૧,પપ.૬
ડિવીઝ. લેબ.૧૦પ૧.૨,૧૧૩૦.પ,૧૦પ૧.૨,૧૧૦૧.૭પ
ડો.રેડ્ડીઝ લેબો.૨૪૧૪.૯,૨૪૮૦,૨૪૧૪.૯,૨૪૭૦.૯
ઇ-સર્વ ઇન્ટર.પ૦૧.૦પ,પ૦પ,૪૮૦,૪૯૧.૪
આઇશર મોટ‌ર્સ૪૧૯૮,૪૨૨૪.૯પ,૪૧૭૦,૪૧૯પ.પપ
ઈમામી૪૭૯,૪૮૪,૪૬૪.૧પ,૪૬૭.૮પ
એન્જી. ((ઇ)).૧૭૭.૯પ,૧૭૭.૯પ,૧૭૨.૩પ,૧૭૨.૯પ
એસ્સાર ઓઈલપ૪.પ,પ૪.૯,પ૩.૨,પ૩.પપ
એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૧૨૩.૭,૧૨૩.૭,૧૨૧.૨,૧૨૧.૬
ફેડરલ બેન્ક૭૮.૪,૭૮.પપ,૭પ.૯પ,૭૬.૪
ફાઇનાન્સિયલ ટેક્નો.૧૬૬.૧,૧૬૬.૧,૧પ૮.૬,૧પ૯.૬પ
ફ્લેક્ષટ્રોનિક્સ૭૦૯.૦પ,૭૨૪,૭૦૯.૦પ,૭૨૩.૧
ગેઇલ ઇન્ડિયા૩૩૯,૩૪૦,૩૩૩.૭,૩૩૬.૧પ
ગ્લેક્ષોસ્મિથ કોન૪૬૪૯,૪૬પ૦,૪૪૯૦,૪પ૦પ.૪પ
ગ્લેક્ષોસ્મિથ૨૪૭૨,૨૪૯૩.૯પ,૨૪૨પ.૬પ,૨૪૬૬.૧પ
ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા.પ૨૬,પ૨૬,પ૦૯,પ૧૧.૦પ
ગોદરેજ કન્ઝયુમર૮પ૭.૯,૮૬૭.૯,૮પ૦,૮પ૪.૬
ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૮૭.૧,૨૮૭.૯પ,૨૭૮.પ,૨૮૦.૭
ગ્રાસીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૬૮૧,૨૭૦૯,૨૬૨૮,૨૬૬૭.૩પ
ગુજરાત અંબુજા સિમેન્ટ૧૭૬.૭,૧૭૬.૭,૧૭૩,૧૭૩.પ
ગુજરાત મીનરલ૧૦૩,૧૦૩.૩,૯૬,૧૦૧.પપ
હાવેલ ઈન્ડિયા૭૨૭,૭૩૯.૪,૭૨૧.૦પ,૭૨પ.૯પ
એચસીએલ ટેકનો.૧૧૧૩,૧૧૩૮,૧૦૯૭,૧૧૦૪.૩
એચડીએફસી૮૦૯.૯,૮૧૩.૬પ,૮૦૦.૦પ,૮૦પ
એચડીએફસી બેન્ક૬૪૯.પ,૬૬૦,૬૩૪.૭પ,૬પ૩.૯
હિ‌રો હોન્ડા૨૦૮૦,૨૦૮૦,૨૦૩૧.૧,૨૦પ૩.૨
હિ‌ન્દ લીવર કેમિકલ્સ૧૮૧.૩,૧૯૪.પ,૧૯૩,૦
હિ‌ન્દુસ્તાન પેટ્રો.૨૨૦,૨૨૦,૨૧૦,૨૧૧.૧પ
હિ‌ન્દ. ઝીંક૧૩૪,૧૩૪,૧૨૭.૯પ,૧૨૯.૮પ
હિ‌ન્દ.કોપર૭૧.૧પ,૭૨.૮,૭૦.પપ,૭૦.૯પ
હિ‌ન્દ. લિવરપ૮પ,પ૮પ,પ૭૪.૧,પ૭૬.૧પ
હિ‌ન્દાલ્કો૧૧૬.૪,૧૧૬.૪,૧૧૦.૮પ,૧૧૧.૪પ
હિ‌ન્દાલકોએસએલ૧૨૯.૬,૧૩૦,૧૨૭.પ,૧૨૭.પ
આઇ-ફલેક્ષ સોલ્યુ.૩૧૬૩.૮પ,૩૧૭૨,૩૧૩૦,૩૧૬૧.૯
આઇબીપી લિ.૩૯૮,૪૦૦,૩૯પ.૯પ,૩૯૬.૪પ
આઇસીઆઇબીકે૮૩૦,૮પ૨,૮૨૯.૨,૮પ૦
આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્ક૧૦૪૨.૮,૧૦પ૩.૩પ,૧૦૩૨,૧૦૩૭.૬પ
આઇડીબીઆઇ બેન્ક૨પ.૨પ,૨પ.૯,૨પ.૩,૦
આઇડીબીઆઇ લિ.૬૬.૭,૬૬.૮,૬૪.૨,૬૪.૮પ
આઇએફસીએલ લિ.૨૪.૯,૨પ.૪,૨૪.૪પ,૨૪.૬પ
આઇગેટ ગ્લોબ૩૭પ,૩૭૭.પ,૩૭૨,૩૭૩.૭
ઇન્ડિયા બુલ્સ૧૩૪.પ,૧૩પ,૧૨૩.૧પ,૧૨૪.૮પ
ઇન્ડિયન હોટેલપ૧.૬,પ૨,૪૮.પપ,૪૮.૮
ઇન્ડિયન ઓઇલ૨૦૯.૮,૨૦૯.૮,૨૦૨.૧,૨૦૩.૧પ
ઇન્ડિયન ઓવરસીઝપ૧.પ,પ૨.૧,પ૦,પ૧.૭પ
ઇન્ડો ગલ્ફ ફર્ટિ‌લાઇઝર૨૪૭.૮પ,૨૭૪,૨૪૧,૨૬૦.૬પ
ઇન્દ્ર ગેસ૨૭પ.૯પ,૨૮૮,૨૭૩,૨૭૯.૯પ
ઇન્ડસ ઇન્ડ બેન્ક૪૨૪,૪૨પ,૪૦પ,૪૧૩.૭પ
ઇન્ફોસીસ ટેક્નો.૩૩૪૯,૩૩૯પ.૧,૩૩૪૭.૯,૩૩૬૩.૧
ઈન્ફ્રા ડેવ. ફાઈનાન્સ૧૦પ.૯પ,૧૦પ.૯પ,૧૦૨.પ,૧૦૩.૧
આઇએનજી વૈશ્ય૬૨૬.૭પ,૬૨૬.૭પ,૬૨૬.૭પ,૬૨૬.૭પ
આઇએનજી વૈશ્ય બેન્ક૬૦૭.૮પ,૬૦૭.૮પ,પ૮૯.૪,૬૦પ.૩
ઇપ્કા લેબ. લિ.૭૦૦,૭૦૮.૯પ,૬૯૩.પ,૭૦૨.૧
આઇટીસી લિ.૩૧૮,૩૨૧.૭,૩૧પ.પ,૩૧૭
જે એન્ડ કે બેન્ક૧૨૯૮.૯પ,૧૩૦૨.૪પ,૧૨૬૭,૧૨૭૦.૩
જૈન ઇરિગેશન૬૪.૭પ,૬૪.૭પ,૬૦.૭,૬૨.પ
જયપ્રકાશ એસોસિયેટ૪૭.૩,૪૭.૭,૪પ.૯પ,૪૬.૨
જેટ એરવેઝ૩૪૨,૩૪૪,૩૩૬,૩૩૯.૭
જિંદાલ સ્ટીલ૨૪૨,૨૪૩.૪,૨૩પ.૧,૨૩૬.૯
જેપી હાઇડ્રોપાવર૧૮.પપ,૧૮.૯,૧૮.૧,૧૮.૨પ
જેએસડબ્લ્યુ એસએલ૮પ૬,૮૬૯.૩પ,૮૪૯.૯,૮પ૪.૮
કર્નાટકા બેન્ક૧૦૨.પ,૧૦૨.૮,૯૮.૭,૯૯.૨
કોચી રિફાઇનરી૧૬પ,૧૬૮.૮,૧૬૧.૧પ,૧૬૩.૪
કોટક બેંન્ક૭૨૬,૭૨૬,૭૧૦,૭૧૨.૩પ
લા‌ર્સન એન્ડ ટુબ્રો૯૬પ,૯૭૦,૯૩૮.૨,૯૪૩.૬
એલઆઇસી હા.ફાયનાન્સ૨૧૨.૯પ,૨૧૪.૬,૨૦૭.૦પ,૨૦૯.૧પ
લ્યુપિન લિ.૮૮૪,૮૯૧.૨,૮૮૧,૮૮૩.૮
મદ્રાસ સિમેન્ટ૧૭૧,૧૭૭.૯,૧૭૦,૧૭૨.૧પ
મહિ‌ન્દ્રા એન્ડ મહિ‌ન્દ્રા૮૭૮,૮૮૭.પ,૮૬૦.૨પ,૮૭૦.૮
મારુતિ ઉદ્યોગ૧પ૭પ,૧૬૦૨.૪,૧પ૬૧.૯,૧પ૮પ.૭
મેક્ષ ઇન્ડિયા૧૯૦.૯પ,૧૯૧.૨,૧૮પ.૧પ,૧૮પ.૭
મેકડોવેલ૨૪૧૭,૨પ૦૦,૨૩૨૦.૩,૨૩૩૪.૭પ
માઇકો લિ.૮૭૪૪,૮૭પ૧,૮૬૮૦,૮૬૯પ.૨પ
એમએમટીસીપ૩.૧,પ૩.૯,પ૨.૧પ,પ૨.૪
મધરસન સુમી ૨૭૯.૮,૨૮૦.૯,૨૭પ,૨૭પ.૮પ
એમ્ફેસીસ બીએફએલ૪૦૯.૩,૪૧૬.૯,૪૦૯.૩,૪૧૨.૮પ
એમઆરએફ લિ.૧૬૩પ૧,૧૬૭૬૦,૧૬૩૦૦,૧૬પ૬૮.૧પ
એમઆરપીએલ૪૧.૩,૪૧.૩,૩૯.પ,૪૦.૦પ
નેશનલ એલ્યુ.૩૮.૯પ,૩૯.પપ,૩૭.પપ,૩૮
નેટ મિનરલ૧૩૭,૧૩૯.૪,૧૩૧.૨,૧૩૨.૧
નેસ્લે લિ.પ૭૦૭.૪,પ૭૭૧.પપ,પપ૭૦,પ૬૦૮.૮
નેવેલી લિગ્નાઇટ૬૧.૭,૬૪.૪પ,૬૧.૧પ,૬૨.૧પ
નિકોલસ પીરામલપ૬૦.પ,પ૬પ,પ૬૦,પ૬૧.૪
એનટીપીસી લિ.૧પ૧,૧પ૧.૯પ,૧૪૯.૭પ,૧પ૦.૩
ઓએનજીસી લિ.૨૭૭,૨૭૯,૨૭૦,૨૭૦.૬
ઓરિયેન્ટલ બેન્ક૧૭૯,૧૮૪.૩પ,૧૭૨,૧૭૬.૧
પેન્ટાલુન૭૯.૭પ,૮૦.૧,૭પ,૭પ.૨પ
પેટ્રોનેટ એલએનજી૧૨૪.૮પ,૧૨૬.૨પ,૧૨૪,૧૨૪.૪પ
પીડીલાઇટ ઈન્ડ૨૮પ,૨૯૩.૭પ,૨૭૮.૧,૨૯૧.૬
પીએબીએસએલપ૪૨,પ૬૦,પ૪૦,પ૪૭.૬
પંજાબ નેશનલ બેન્કપ૧૯.૮,પ૩૨.૮,પ૦૯,પ૧૮.૩
રેનબેક્ષી લેબો.૪૧૭.૯,૪૨૬.૦પ,૪૦૭.૧પ,૪૧૦
રિલા. કેપિટલ૩૬૯,૩૬૯.પ,૩પ૪.૭પ,૩પ૬.૪પ
રિલાયન્સ૮૭પ,૮૮૨.પ,૮૬૦.૮પ,૮૬૩.૭
રિલાયન્સ એનર્જી૪પ૧.પ,૪પ૨.પ,૪૩૮.૧પ,૪૪૦.૯પ
શેષા ગોઆ લિ.૧૯૯,૨૦પ.૧પ,૧૯૬.૩,૧૯૮.૬પ
શ્રી સિમેન્ટ૪૪૪પ.૩,૪૪પપ,૪૩૭૦.૧,૪૪૦૪.૨પ
શ્રીરામ ટ્રાન્સપો‌ર્ટપ૬૪.૨,પ૬૯.૨પ,પ૪૪.૨,પ૪૯.૪પ
શ્રીરામસિટિ૧૦૭૦,૧૦૮૯,૧૦૦૮,૧૦૭૭.૪
સીમેન્સ લિ.પ૭૨,પ૭૭.૦પ,પ૩૮.પ,પ૪પ.૦પ
સાઉથ ઇન્ડ. બેન્ક૨૧.૯,૨૨.૧,૨૧.૪,૨૧.પપ
સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા૧૭૨૯.૭,૧૭પ૨.૭,૧૬૯૬,૧૭૦પ
સ્ટીલ એથોરીટી૬૬.૪પ,૬૭.૭પ,૬૩.૬,૬૪.૮પ
સ્ટરલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૮૮.૨,૯૨.૮,૮પ.૧પ,૯૦.૨
સ્ટ્રાઇડ્સ આર્કો૯૦૯,૯૧૧,૮૯૮,૯૦૧.૨
સન ફાર્મા. લિ.૬૦૦,૬૦૬.૨પ,પ૯૨.૩પ,પ૯૬.૯
સુઝલોન એનર્જી૯.૦પ,૯.૨૧,૮.૯૧,૮.૯૩
સિન્ડીકેટ બેન્ક૮૩.૮,૮૯.૨પ,૮૩,૮પ.૬પ
સાઇજેન્ટા લિ.પ૦૦,પ૨૯,૪૯૬,પ૨૩.૪
ટાટા કેમિકલ્સ૨૭૨,૨૭૨.૧,૨૬૧.૯,૨૬પ.૭પ
ટાટા ઇન્ફો૮૦૦,૮૦પ,૭૯પ,૭૯૬.૮
ટાટા મોટ‌ર્સ૩૮૨,૩૮પ.૯,૩૭પ,૩૭૭.૧પ
ટાટા પાવર૮૨,૮૨.૩પ,૮૦.૭,૮૧.૪પ
ટાટા સ્ટીલ૩પપ.૬પ,૩૬૪.૭પ,૩પ૨.૬,૩૬૦.૦પ
ટાટા ટી૧૬૦,૧૬૧.૨પ,૧પપ.૧,૧પ૬.૭પ
ટીસીએસ લિ.૨૦૯૦,૨૧૩૯.૯,૨૦૬૧.૦પ,૨૦૯૭.૯પ
થર્મેક્ષ લિ.૬૩૦.૯પ,૬૩૧,૬૧૮,૬૨૭.૯પ
ટાઇટન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૩૬,૨૩૬.૯,૨૩૦.૩,૨૩૧.૮પ
ટીટીકે પ્રેસ્ટિજ૩૩૦૨,૩૩૧૭,૩૨પ૨,૩૨૬૮.૭
યુકો બેન્ક૭૪.૪,૭પ.૭,૭૧.૮પ,૭૨.૮
અલ્ટ્રાટેક કેમ.૧૯૨૧,૧૯૨૧,૧૮૯પ,૧૯૦૧.પપ
યુનિયન બેન્ક૧૨૯,૧૨૯,૧૨૨.૮,૧૨૪.૦પ
યુનિટેક લિ.૧૬.૯પ,૧૭.૦પ,૧૬.૪પ,૧૬.પપ
યુના. બ્રુવરીઝ૭૮પ,૭૯પ.૨,૭૩૪.૦પ,૭૩૭.૮પ
યુનાઇટેડ ફોસ્ફરસ૧૬૯,૧૬૯.૦પ,૧૬પ,૧૬પ.૩પ
યુટીઆઇ બેન્ક૧૧૧૨,૧૧૧૨,૧૦૭૩,૧૦૭૭.પ
વીડિયોકોન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૧૭૩.૨,૧૭૪.૮,૧૭૦.૧,૧૭૨
વીડિયોકોન ((ઇ)).૮પ.૭પ,૮૮.૭પ,૮૪.૧,૮પ
વિદેશ સંચાર૨૬૦,૨૮૯.પ,૨૬૦,૨૮૬.૪
વિઝયુઅલ સોફ્ટ૭પ,૭૬.૨,૭૪.૨,૭૪.૭પ
વિપ્રો લિ.૪૮૧,૪૮૭,૪૭૯.૭,૪૮૦.૯પ
વોકહાડ‌ર્ટ૪૮૩.૧,૪૮૮.પપ,૪૭૦,૪૭૩.૧
યસ બેન્ક૩પ૨,૩પ૩,૩૩૧.પપ,૩૩૩.૬
ઝી ટેલિ.૨૬૪,૨૮૪.૩,૨૬૪,૨૮૧.૯