આજનાં પેપર

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
આજનાં પેપર
ધો.૧૦માં વિજ્ઞાન એન્ડ ટેકનોલોજી વિષય : સવારે ૧૦.૩૦ થી ૧.૩૦
ધો.૧૨ સામાન્ય પ્રવાહમાં આંકડાશાસ્ત્ર વિષય : બપોરે ૩ થી ૬.૧પ
ધો.૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં રસાયણ વિજ્ઞાન વિષય : બપોરે ૩ થી ૬.૧પ