અમદાવાદ બુલિયન

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ બુલિયન
ચાંદી ચોરસા ૪૬૦૦૦-૪૬પ૦૦
ચાંદી રૂપુ ૪પ૮૦૦-૪૬૩૦૦
સોનું ((૯૯.૯)) ૩૦૪૦૦-૩૦૬૦૦
સોનું ((૯૯.પ)) ૩૦૨પ૦-૩૦૪પ૦
નવા દાગીના ૨૯૩૭પ
હોલમાર્ક ૨૯૯૯૦
જૂના સિક્કા ૯પ૦
અમદાવાદ તેલબજાર
અમ. તેલીયાટીન ૧૨૭૦
અમ. લેબલટીન ૧૩૩૦-૧૩૬૦
સનફ્લાવર ૧૧૮૦-૧૨૪૦
દિવેલ ૧૨૯૦-૧૩પ૦
વનસ્પતિ ઘી ૧૦પ૦-૧૧૩૦
કોપરેલ ૨૧પ૦-૨૧૯૦
પામોલીન ((જૂનો)) ૧૦૭૦
પામોલિન ((નવો)) ૧૧૧૦
કપાસિયા ((જૂના)) ૧૧૧૦
સોયાબીન ૧૨૯૦
કપાસિયા((નવા)) ૧૧૬૦-૧૨૦૦
મોળુ સરસિયું ૧૧પ૦-૧૧૭૦
તીખું સરસિયું ૧૨પ૦-૧૨૮૦
રાજકોટ છેલ્લા ભાવ
તેલિયા ટીન ૧૧પ૦-૧૧પ૧
સિંગતેલ લૂઝ ૭૩પ-૭૪૦
કપાસિયા તેલ વોશ ૬૨૭-૬૩૦
એરંડા માર્ચ ૪૩પ૨
દિવેલ ૧૦ કિલો ૮૪૦
રાજકોટ ચાંદી ૧ કિ. ૪૬,૬૦૦
સોનું ૨૪ કે. ૧૦૦ ગ્રા. ૩,૦૮,૦૦૦
૨૨ કેરેટ દાગીના ૨૯,૯૦૦
રાજકોટ મગફળી ૬૭૦-૬૯૦
જામનગર મગફળી ૬પ૦-૭૦૦
જામનગર લુઝ ૭૪૦
જામનગર તેલિયા ૧૧પ૦-૧૧૮પ
ખાંડબજાર
અમદા ઝ.૩૦ ૩૦૭પ-૩૨૦૦
અમદા ફ.૩૦ ૨૯પ૦-૩૦૦૦
ગુજરાત ઝ.૩૦ ૨૯૮૦-૩૦પ૦
ગુજરાત ફ.૩૦ ૨૮પ૦-૨૯૦૦
કોલ્હાપુર ઝ.૩૦૨૮પ૦-૨૯પ૦
કોલ્હાપુર ફ.૩૦૨૭૨પ-૨૮૨પ
બેલાપુર ઝ.૩૦ ૨૮૭પ-૨૯૭પ
બેલાપુર ફ.૩૦ ૨૭૭પ-૨૮૭પ
કીમતી ધાતુ ((ડોલરમાં))
સોનું ૧,૩૮૩.૯પ
ચાંદી ૨૧.૬૧
કોમેક્ષ સોનું ૧,૩૮૪.૮૦
કોમેક્ષ ચાંદી ૨૧.૬૩
પ્લેટીનમ ૧,૪૭૩.૨પ પેલેડિયમ ૭૭૪.૭પ
((વાડીલાલ ફોરેક્સ ડિવિઝન))
ચીમનભાઈ પટેલ માર્કેટ
૨૦ કિલોના ભાવ
બટાકા દેશી ૧૩૦-૨૦૦
બટાકા ડિસા ૧પ૦-૨૧૦
ડુંગળી સૌરાષ્ટ્ર ૧૦૦-૧૭૦
ડુંગળી મહારાષ્ટ્ર ૧૮૦-૨૨૦
કિલોના ભાવ
બટાકા કિલોના ૯-૧૩
ડુંગળી કિલોના ૮-૧૩

મુંબઇ ધાતુબજાર
તાબું ુકેબલ ભંગાર ૪૮૨
તાબું વાયર બાર પ૧૦
તાબું ભંગાર ભારે ૪૭૭
એલ્યુ. ઇંગોટ ૧૪૮
કોપર આર્મિ‌ચર ૪૭૦
જસત ૧૭૨
તાંબુ વાસણ ભંગાર ૪પ૪
સીસું ૧૪૩
કોપર શીટ કટિંગ ૪૬પ
ટીન ૧પ૭૨
પિત્તળ વાસણ ભંગાર ૩પ૧
નિકલ ૧૦૩પ
પિત્તળ શીટ કટિંગ ૩પ૮
એલ્યુ. વાસણ ભંગાર ૧૨૭
દહેગામ
બાજરી ૨૬૦-૨૯૮
ઘઉં ૩૦૦-૩૩૬
ડાંગર ૨૮૦-૩૧૦
એરંડા ૭૮૬-૮૦પ
ગવાર ૭૬૭-૮૨૭
મકાઈ ૨૩પ-૨૯પ
તુવેર પ૨૦-૬૧પ
જુવાર ૩પ૦-પ૦૦
રાયડો પ૩૬-પ૪૦
રખિયાલ
બાજરી ૨પપ-૨૯૦
ઘઉં ૩૦૦-૩૩પ
ડાંગર ૨૭પ-૩૦પ
એરંડા ૭૮પ-૮૦૨
ગવાર ૭૬પ-૮૨પ
મકાઈ ૨૩૦-૨૯૦
તુવેર પ૧૦-૬૧૦
જુવાર ૩૪૦-૩૯૦
રાયડો પ૨પ-પ૩પ
બાવળા
ડાં.ગુજ ૧૭ ૨૬૬-૨૮પ
ખા.બાસમતી ૩૮૬
તુવેર ૭૨૬
ટૂકડા ઘઉ ૨૭૮-૩૩૬
રાઇ પ૦૧
ડાં.બાસમતી ૩૨પ
ચણા ૬૧પ
સાણંદ
ડાં.ગુજ ૧૭ ૨૬પ-૩૧૧
ડાં.ગુજરી ૨૮૭-૩૧૨
ડાં. સે.બા ૩૩૮
ઘઉં૪૯૬ ૩૦૬-૪૪૮
એરંડા ૭૯પ