આયોજન કરો

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
@ ખર્ચ વધી જતો હોય તો તેને કન્ટ્રોલ કરો. કજૂંસાઇ નહિ‌ કરકસર કરો.
@ રોકાણ માટે વધારાની આવક ઊભી કરો.
@ આકસ્મિક ખર્ચાઓની વ્યવસ્થા કર્યા પછી લાંબાગાળાના મૂડીરોકાણને પ્રાધાન્ય આપો.