અમદાવાદ તેલબજાર

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ તેલબજાર
સનફ્લાવર ૧૩૩૦-૧૪૧૦
દિવેલ ૧૧૯૦-૧૨પ૦
વનસ્પતિ ઘી ૧૦૧૦-૧૦૬૦
કોપરેલ ૧૬૬૦-૧૭૧૦
પામોલીન ((જૂનો)) ૧૦૧૦-૧૦પ૦
પામોલિન ((નવો)) ૧૦૭૦-૧૦૯૦
કપાસિયા ((જૂના)) ૧૧૨૦-૧૧૮૦
સોયાબીન ૧૨પ૦-૧૩૩૦
કપાસિયા((નવા)) ૧૨૨૦-૧૩૨૦
મોળુ સરસિયું ૧૧૮૦-૧૨૧૦
તીખું સરસિયું ૧૨૮૦-૧૩૧૦
ખાંડબજાર
અમદાવાદ ઝ.૩૦ ૨૯પ૦-૩૨૦૦
અમદાવાદ ફ.૩૦ ૨૯૦૦-૩૦૦૦
ગુજરાત ઝ.૩૦ ૨૮૭પ-૩૦૧પ
ગુજરાત ફ.૩૦ ૨૮૨પ-૨૮પ૦
કોલ્હાપુર ઝ.૩૦ ૨૭૮૦-૩૦૦૦
કોલ્હાપુર ફ.૩૦ ૨૭૦૦-૨૮૦૦
બેલાપુર ઝ.૩૦ ૨૮૦૦-૨૯૩૦
બેલાપુર ફ.૩૦ ૨૭૪૦-૨૭૯૦
ચીમનભાઈ પટેલ માર્કેટ
૨૦ કિલોના ભાવ
બટાકા દેશી ૨પ૦-૩૮૦
બટાકા ડિસા ૩પ૦-૪૨૦
ડુંગળી મહારાષ્ટ્ર ૭૦૦-૧૦પ૦
કિલોના ભાવ
બટાકા કિલોના ૧પ-૨૩
ડુંગળી કિલોના ૩૭-પપ
શાકભાજી
રીંગણ ૪૦-૧૦૦
રવૈયા ૮૦-૨૦૦
કોબીજ ૨૦૦-૩૦૦
ફુલાવર ૩૦૦-પ૦૦
ટામેટા પ૦૦-૭૦૦
દૂધી ૮૦-૧૬૦
કાકડી ૮૦-૨૪૦
ગીલોડા ૨૦૦-પ૦૦
દેશી મરચાં ૧૦૦-૩૦૦
લીંબુ ૨૦૦-૩૬૦
આદુ ૧૦૦૦-૧૧૬૦
શીમલા મર્ચિ ૨૦૦-૭૦૦
કોથમીર ૨૪૦-પ૦૦
કારેલા ૨૦૦-૪૦૦
ભીંડા ૨૦૦-૪પ૦
ગવાર ૨૦૦-૪પ૦
ગલકા ૧૦૦-૩૦૦
ચોળી ૨૦૦-પ૦૦
પરવર ૮૦૦-૧૦૦૦
ફૂલ બજાર
ગુલાબ ((૧ કિલો)) ૧૬૦-૨૦૦
તગર ((૧ કિલો)) ૧૦૦-૧૨૦
પારસ ((૧ કિલો)) ૭૦-૧૦૦
ડમરો ((૧ કિલો)) ૮-૧૨
લીલી ((એક જૂડી)) ૪-૬
હજારીગલ((૨૦ કિલો)) ૧૬૦-૩૦૦
મુંબઇ ધાતુબજાર
તાબું કેબલ ભંગાર પ૦૨
તાબું વાયર બાર પ૩૦
તાબું ભંગાર ભારે ૪૯પ
એલ્યુ. ઇંગોટ ૧પ૧
કોપર આર્મિ‌ચર ૪૮૨
જસત ૧૬૦
તાંબુ વાસણ ભંગાર ૪પપ
સીસું ૧૨૯
કોપર શીટ કટિંગ ૪૭પ
ટીન ૧પ૮પ
પિત્તળ વાસણ ભંગાર ૩૪પ
નિકલ ૧૦૨૦
પિત્તળ શીટ કટિંગ ૩પપ
એલ્યુ. વાસણ ભંગાર ૧૨૪