સ્કોર બો‌ર્ડ‌

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ગુજરાત પ્રથમ દાવ : ૩૨૦
દિલ્હી પ્રથમ દાવ રન બોલ ૪ ૬
ચંદ બો. અક્ષર ૧૧ ૩૮ ૨ ૦
ગંભીર કો. સ્મિત બો. અક્ષર ૩૧ ૭૯ ૪ ૦
બિસ્ત સ્ટ. પાર્થિ‌વ બો. અક્ષર ૨ ૧૬ ૦ ૦
સેહવાગ કો. અક્ષાર બો. કારિયા ૧ ૪ ૦ ૦
મન્હાસ એલબી. બો. ધ્રુવ ૧૦૪ ૨પ૬ ૧૩ ૨
મનન શર્મા બો. અક્ષર ૬૪ ૧૩૬ ૧૦ ૧
ભાટિયા એલબી. બો. અક્ષર ૨૩ ૧૧૬ ૧ ૦
નરવાલ સ્ટ. પાર્થિ‌વ બો. કારિયા ૯ ૨૦ ૦ ૧
નેહરા કો. એન્ડ બો. કારિયા ૩૭ ૮૬ પ ૧
અવાના કો.પાર્થિ‌વ બો. અક્ષર ૦ ૪ ૦ ૦
વિકાસ મિશ્રા અણનમ ૦ પ ૦ ૦
એક્સ્ટ્રા : ૧૩. કુલ ((૧૨૬.૪ ઓવરમાં)) ૨૯પ. વિકેટ : ૧-૨૧, ૨-૩૧, ૩-૩૨, ૪-૪૯, પ-૨૦૨, ૬-૨૩૧, ૭-૨૪૨, ૮-૨૭૯, ૯-૨૮૩, ૧૦-૨૯પ.
બોલિંગ : કાલેરિયા : ૧૮-૬-૩૨-૦, બુમરાહ : ૧૭.૪-પ-૬પ-૦, અક્ષર પટેલ : ૪પ-૨૦-પપ-૬, કારિયા : ૧પ-૨-૪૩-૩, ધ્રુવ : ૨૯-૭-૮૨-૧, ગોહેલ : ૧-૧-૦-૦, વેણુગોપાલ રાવ : ૧-૦-૭-૦.