માર્કેટ મોનિટર

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
માર્કેટ મોનિટર
બજાર બંધ તફાવત
બીએસઈ સેન્સેક્સ ૨૦૬૬૬.૧પ D -૦.૭પ%„
ઈટિ નિફ્ટી ૬,૧૪૦.૭પ D -૦.૭પ%„
ઈટિ નિફ્ટી જૂનિ. ૧૨,૦૭૯.૯૦ ઘ્ ૦.૧૭%„
સીએનએક્સ પ૦૦ ૪,૭૨પ.૯૦ D -૦.પપ%„
બીએસઈ - ૧૦૦ ૬૧૩પ.૭૭ D -૦.પ૬%„
બીએસઈ - ૨૦૦ ૨૪૪૬.૨૦ D -૦.પ૩%„
બીએસઈ - પ૦૦ ૭પ૩૯.૪૮ D -૦.પ૨%„

બીએસઇ ટોપ પ ગ્રૂપ બી
સૌથી વધુ ફાયદાવાળા શેર
કંપની બંધ તફાવત
કિલબર્ન એન્જિ ૧પ.૦૦ ઘ્ ૨૦.૦૦%„
નોવેયુ ગ્લોબલ ૪૬.૮૦ ઘ્ ૨૦.૦૦%„
પ્રકાશ કોન્સટ્રોવેલ ૧.૦૨ ઘ્ ૨૦.૦૦%„
થિન્કસોફ્ટ ૧૯૪.૧પ ઘ્ ૧૯.૯૯%„
સુપ્રિમ ઇન્ફ્રા ૨૦૯.૦પ ઘ્ ૧૯.૯૭%„

બીએસઇ ટોપ પ ગ્રૂપ બી
સૌથી વધુ નુકસાનવાળા શેર
કંપની બંધ તફાવત%„
હિ‌રાન ઓર્ગોકેમ ૦.૪૯ D ૧૬.૯પ
ટીઆરએફ ૧૦૦.૯૦ D ૧પ.૩૨
એસિલ ૦.૦૮ D ૧૧.૧૧
જીઇઆઇ ઇન્ડિ ૨૧.૮પ D ૧૦.૪પ
સિન્કલે‌ર્સ હોટેલ ૨૮૦.૦૦ D ૯.૯૭