માર્કેટ મોનિટર

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
માર્કેટ મોનિટર
બજાર બંધ તફાવત
બીએસઈ સેન્સેક્સ ૨૦૮૨૨.૭૭ D -૦.૩પ%„
ઈટિ નિફ્ટી ૬,૧૮૭.૨પ D -૦.૪પ%„
ઈટિ નિફ્ટી જૂનિ. ૧૨,૦પ૯.પ૦ D -૧.પ૭%„
સીએનએક્સ પ૦૦ ૪,૭પ૨.૦૦ D -૦.૬૮%„
બીએસઈ - ૧૦૦ ૬૧૭૦.૧૭ D -૦.૭૧%„
બીએસઈ - ૨૦૦ ૨૪પ૯.૩૪ D -૦.૭૪%„
બીએસઈ - પ૦૦ ૭પ૭૮.૮૨ D -૦.૭પ%„

બીએસઇ ટોપ પ ગ્રૂપ બી
સૌથી વધુ ફાયદાવાળા શેર
કંપની બંધ તફાવત
બિરલા શ્લોકા ૩.૯૨ ઘ્ ૧૯.૮૮%„
શિરપુર ગોલ્ડ પ૭.૩૦ ઘ્ ૧૯.૭પ%„
આર્યા ગ્લોબલ શે‌ર્સ ૪.૨પ ઘ્ ૧૮.૩૮%„
ચેન્નાઇ પેટ્રો ૭પ.૭પ ઘ્ ૧૬.૧૮%„
સોમાણી સિર્મ ૧૦૪.૨પ ઘ્ ૧પ.૯૦%„

બીએસઇ ટોપ પ ગ્રૂપ બી
સૌથી વધુ નુકસાનવાળા શેર
કંપની બંધ તફાવત%„
કિલબર્ન એન્જિ ૧૨.પ૦ D ૧૬.૬૭
વેસ ઇન્ફ્રા ૧૩.૦૦ D ૧૩.૩૩
ડાયનેમિક પ્રોડ ૧૪.૭પ D ૧૧.૬૮
પ્રેસિસન વાય‌ર્સ ૭૨.૦૦ D ૧૦.૧૭
વિસાકા ઇન્ડ ૭૭.૬૦ D ૧૦.૦૮