શેરબજારના ભાવ

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
એ થી ઝેડ
એ.સી.સી.૧૧૦૬.૧,૧૧૨૭.૬પ,૧૧૦૧,૧૧૧૬.૩
એબીબી લિ.૬૪૬.પ,૬પ૭.૯પ,૬૨૩,૬૨૬.૮પ
અદાણી એક્ષપોટ્ર૨૧૦.પ,૨૧૭.૯,૨૦૯,૨૧૦.૬
એડી બીર નુવો૧૨૨૧.૨,૧૨૪૬.૦પ,૧૨૨૧,૧૨૩૦.પ
અલ્હાબાદ બેન્ક૯૩.૨પ,૯૪.૭પ,૮૯.૮,૯૦.૬પ
આન્ધ્ર બેન્ક૬૬.૭,૬૭.૮પ,૬૩.૩,૬૩.૭પ
એપોલો હોસ્પિટલ૯૦૪.પપ,૯૨૩,૮૯૭,૮૯૯.૬
એપોલો ટાય‌ર્સ૭૩.૮,૭પ.૬,૭૨.પ,૭૩.૦પ
અશોક લેલેન્ડ૧૭.૭પ,૧૭.૮પ,૧૬.૭પ,૧૬.૮
એશિયન પેઇન્ટસપપ૧,પપ૮,પ૪૭.૨પ,પપ૧.૪
ઓરોબિંદો ફાર્મા.૨૪૩.૯,૨૪પ.૭પ,૨૩પ.પપ,૨૩૮.૩પ
બજાજ ઓટો૮પ૧,૮૬૯.૯પ,૮૪પ,૮૬૬.પપ
બાટા ઈન્ડિયા લિ.૯૪૨.૦પ,૯૪૯,૯૧૬.૬,૯૨૧.૮પ
બેયર ક્રોપ્સ.૧૭૯.૮,૧૭૩,૧૭૩.૨,૦
બર્જર પેઇન્ટસ૨૩૧.૬,૨૩૨,૨૨૬.૦પ,૨૨૬.૭પ
ભારત ઈલેક્ટ્રી.૧૦૭૦.૮,૧૦૭૭,૧૦પ૨,૧૦પ૮.૬પ
ભારત ફોર્જ૨૯૭,૩૦૦,૨૯૨.૩,૨૯પ.૧પ
ભારત પેટ્રો. કોપો્ર.૩૬૯.પ,૩૭૧.૧,૩પ૦.૬,૩પ૬.૮પ
ભારતિ ટેલિ૭પ૭,૭૭૪.૯,૭પ૭,૭૬૯.૨પ
ભારતી ટેલિ.૩પપ.૪પ,૩પ૮.૪,૩૪૨,૩૪૮.૨પ
ભેલ૧૩૮.૨પ,૧૩૮.૨પ,૧૩૩.૨,૧૩૪.૪પ
ભુ સ્ટીલ ર્સ્ટ૪૮૮.૬પ,પ૦૧.૮,૪૮૮.પપ,૪૯૭.૪
બાયોકોન લિ.૩૭૦,૩૭૪,૩૬૬.૧પ,૩૬૭.૬
બેન્ક ઓફ બરોડા૬૪૪,૬૪૬,૬૦૦,૬૦૪.૩પ
બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા૨૩૦.૬,૨૩૪.૬,૨૧૯.૨,૨૨૦.૯
બ્રિટાનીયા ઇન્ડ૯૪પ,૯પ૦,૯૨૯,૯૩૩.૭
કેડીલા હેલ્થ૭૩૦,૭૩પ.૮,૭૧૩,૭૧૯.૨
કેનેરા બેન્ક૨૭૦.૯,૨૭૩.૨,૨પપ.૭પ,૨પ૭.૬પ
કેસ્ટ્રોલ ઈન્ડિયા૩૧૦,૩૧૦.પ,૩૦૪,૩૦૪.૯
સેન્ચુરી ટે. એન્ડ ઈન્ડ.૨૮પ.૭પ,૨૮૯.૯,૨૮૦.૧,૨૮૪.૬પ
સીઈએસસી લિ.૩૯૧,૩૯૯,૩૮૬.૯પ,૩૯૪.૮
સિપ્લા લિ.૪૨૪.૮,૪૨૯.૪,૪૧૯.૭પ,૪૨૧.૭
કોલગેટ પામોલીવ૧૨૩૯,૧૨૪૪.પ,૧૨૩૨,૧૨૩૪.૨
કન્ટેઇન ર્કોપો.૭૭૧,૭૮૦.૨,૭પ૨.૯,૭પપ.૨
કોરોમંડલ ફર્ટિ‌લાઇઝર૨૨૧,૨૨૧,૨૧૮,૨૧૮
ર્કોપોરેશન બેન્ક૩૧૪.૪,૩૧પ,૩૦૨,૩૦૩.૨પ
ક્રિસીલ લિ.૧૧૦૩.૨,૧૧૧૭.૪,૧૦૯૬.૨,૧૧૦૮.૪પ
ક્રોમ્પ્ટન ગ્રીવ્ઝ૧૦૮.૯પ,૧૧૦.૩પ,૧૦૬.૭પ,૧૦૭.૧પ
કયુમિન્સ ((ઇ)).૪૦૪,૪૦૮,૪૦૦,૪૦૨.૧પ
ડાબર ઇન્ડિ. લિ.૧૭૦.૧,૧૭૧.૩પ,૧૬૭.૭પ,૧૬૮.૧પ
દેના બેન્ક૬૨.૮પ,૬૩.૧,પ૮.પ,પ૮.૯પ
ડિવીઝ. લેબ.૧૦૩પ,૧૦પપ,૯૮૮,૧૦૦૧.પપ
ડો.રેડ્ડીઝ લેબો.૨૪૦૩,૨૪૧૯.૯પ,૨૩૮પ,૨૪૧૧.૧પ
ઇ-સર્વ ઇન્ટર.પ૦૧.૦પ,પ૦પ,૪૮૦,૪૯૧.૪
આઇશર મોટ‌ર્સ૪૦૦૩.૯પ,૪૦૬૬,૩૯૮પ,૪૦૧૧.૮
ઈમામીપ૦૨.૧પ,પ૦૨.૭પ,૪૮૯.પ,૪૯૧.૨પ
એન્જી. ((ઇ)).૧૮૦.૨પ,૧૮૩.૭,૧૭૬.૪,૧૭૮.૧પ
એસ્સાર ઓઈલપપ.પપ,પ૭.૭,પપ,પપ.૭પ
એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૧૨પ.૨,૧૨પ.૪પ,૧૨૨.૭પ,૧૨૩.૧
ફેડરલ બેન્ક૮૨.૧પ,૮પ.૯પ,૭૮,૭૮.૮
ફાઇનાન્સિયલ ટેક્નો.૧૭૧.૯પ,૧૭૩.૭પ,૧૬૬,૧૬૬.૯
ફ્લેક્ષટ્રોનિક્સ૭૦૯.૦પ,૭૨૪,૭૦૯.૦પ,૭૨૩.૧
ગેઇલ ઇન્ડિયા૩૪૭,૩૪૭,૩૩૯.૨પ,૩૪૦.૬પ
ગ્લેક્ષોસ્મિથ કોન૪૭૭પ.૪પ,૪૭૭૭.૦પ,૪૬પપ,૪૬૭૬.૮પ
ગ્લેક્ષોસ્મિથ૨૪૭૬,૨૪૮૯.૯પ,૨૪૬પ,૨૪૮૦.૯
ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા.પ૨૧,પ૩૪,પ૨૦,પ૨૨.૪પ
ગોદરેજ કન્ઝયુમર૮૩૦.૦પ,૮૩૭.૭પ,૮૧૬.૩પ,૮૨૪
ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૯૬.૩,૨૯૭.પપ,૨૮૩,૨૮૩.૯પ
ગ્રાસીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૭પપ.૯,૨૭પપ.૯,૨૬૬૦,૨૬૮૩.૪પ
ગુજરાત અંબુજા સિમેન્ટ૧૮૦.૬પ,૧૮૪.૩,૧૭૮.૬પ,૧૮૦.૨પ
ગુજરાત મીનરલ૧૦૬,૧૦૬.૦પ,૧૦૨,૧૦૨.૮
હાવેલ ઈન્ડિયા૭પ૦,૭પપ.૬પ,૭૩૬,૭૩૯.૧
એચસીએલ ટેકનો.૧૦૮૬,૧૧૨૩.૨,૧૦૮૬,૧૧૦૩.૧
એચડીએફસી૮૪૨,૮પ૮.૭,૮૩૮.૨પ,૮૪૧.૧પ
એચડીએફસી બેન્ક૬૬૯,૬૭૭.૧,૬૬૧.પપ,૬૬પ.૩પ
હિ‌રો હોન્ડા૨૧૧૦,૨૧૩૦,૨૦૯૧,૨૧૦૯.૯
હિ‌ન્દ લીવર કેમિકલ્સ૧૮૧.૩,૧૯૪.પ,૧૯૩,૦
હિ‌ન્દુસ્તાન પેટ્રો.૨૨૮.પ,૨૨૮.૯,૨૧૪.૩,૨૧૬.૦પ
હિ‌ન્દ. ઝીંક૧૩પ.૯પ,૧૩૭.પ,૧૩૨.૬,૧૩૩.પપ
હિ‌ન્દ.કોપર૭પ.પ,૭૬.૧,૭૧.૮,૭૨.૧પ
હિ‌ન્દ. લિવરપ૯૦.૨,પ૯૯.૦પ,પ૮૭,પ૮૯.૮પ
હિ‌ન્દાલ્કો૧૧પ.પ,૧૧૯.૧,૧૧૪.૭,૧૧૬.૭
હિ‌ન્દાલકોએસએલ૧૨૯.૬,૧૩૦,૧૨૭.પ,૧૨૭.પ
આઇ-ફલેક્ષ સોલ્યુ.૩૨૦૦,૩૨૦પ.૬પ,૩૧૬પ,૩૧૯૬.૯પ
આઇબીપી લિ.૩૯૮,૪૦૦,૩૯પ.૯પ,૩૯૬.૪પ
આઇસીઆઇબીકે૮૩૦,૮પ૨,૮૨૯.૨,૮પ૦
આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્ક૧૦૮૨.૨પ,૧૦૯૧.૭,૧૦૪૮.૩,૧૦પ૧.૧
આઇડીબીઆઇ બેન્ક૨પ.૨પ,૨પ.૯,૨પ.૩,૦
આઇડીબીઆઇ લિ.૬૮.૪પ,૭૦.૧,૬૬.૪,૬૭.૧
આઇએફસીએલ લિ.૨પ.પ,૨૬.૩,૨૪.પપ,૨૪.૭
આઇગેટ ગ્લોબ૩૭પ,૩૭૭.પ,૩૭૨,૩૭૩.૭
ઇન્ડિયા બુલ્સ૧૩૪.પ,૧૩પ,૧૨૩.૧પ,૧૨૪.૮પ
ઇન્ડિયન હોટેલપ૪,પ૪,પ૧.૬,પ૧.૯પ
ઇન્ડિયન ઓઇલ૨૧૭,૨૧૮.૯,૨૦૭.૩પ,૨૦૯.૮
ઇન્ડિયન ઓવરસીઝપ૩.૦પ,પ૪.૧પ,પ૧.પ,પ૧.૭પ
ઇન્ડો ગલ્ફ ફર્ટિ‌લાઇઝર૨૪૭.૮પ,૨૭૪,૨૪૧,૨૬૦.૬પ
ઇન્દ્ર ગેસ૨૮૪,૨૮૭.૮પ,૨૭૬.પ,૨૭૮.૧પ
ઇન્ડસ ઇન્ડ બેન્ક૪૪૩,૪૪૪,૪૨પ.૭,૪૨૮.૨પ
ઇન્ફોસીસ ટેક્નો.૩૩૨૧,૩૩૯૯.૨,૩૩૧૬,૩૩પ૯.૧પ
ઈન્ફ્રા ડેવ. ફાઈનાન્સ૧૧૦.પ,૧૧૨,૧૦૬.૬પ,૧૦૭.૩પ
આઇએનજી વૈશ્ય૬૨૦,૬૨૦,૬૨૦,૬૨૦
આઇએનજી વૈશ્ય બેન્ક૬૧૬.પ,૬૨૬.૮,૬૦૬,૬૦૮.૪પ
ઇપ્કા લેબ. લિ.૬૮૮,૭૦૬.૪,૬૮૩,૬૯પ.૮પ
આઇટીસી લિ.૩૧૮.૨,૩૨૩.૬,૩૧પ,૩૨૦.પ
જે એન્ડ કે બેન્ક૧૨૯૪.૯,૧૩૧૦.૪પ,૧૨૭૭,૧૨૭૯.૭પ
જૈન ઇરિગેશન૬૮.૮પ,૬૮.૮પ,૬પ.૩,૬પ.૮પ
જયપ્રકાશ એસોસિયેટ૪૭.૭પ,૪૯,૪૬.૩પ,૪૬.૬પ
જેટ એરવેઝ૩૪પ,૩૪૯.પ,૩૩૯.૮પ,૩૪૦.૭
જિંદાલ સ્ટીલ૨૪૩.પ,૨૪૬,૨૩૯.પ,૨૪૧
જેપી હાઇડ્રોપાવર૧૯.૪,૧૯.૭પ,૧૮.પપ,૧૮.૭
જેએસડબ્લ્યુ એસએલ૮૬૨,૮૮૪.૪પ,૮૬૨,૮૬૮.૯પ
કર્નાટકા બેન્ક૧૦પ.પ,૧૦૮.૮પ,૧૦૧.૯,૧૦૨.૨
કોચી રિફાઇનરી૧૬પ,૧૬૮.૮,૧૬૧.૧પ,૧૬૩.૪
કોટક બેંન્ક૭૩૪,૭૪૭,૭૩૧,૭૩૩.૦પ
લા‌ર્સન એન્ડ ટુબ્રો૯૬૦,૯૮૪.૪,૯પ૪.૧પ,૯પ૬
એલઆઇસી હા.ફાયનાન્સ૨૨૩.૮,૨૨૬.૦પ,૨૧૬,૨૧૭.૮
લ્યુપિન લિ.૮૭૭.૯,૮૮૭.૮,૮૬પ,૮૭પ.૮
મદ્રાસ સિમેન્ટ૧૭૯,૧૮૦,૧૭૬.૧પ,૧૭૮.પ
મહિ‌ન્દ્રા એન્ડ મહિ‌ન્દ્રા૯૦૦,૯૧પ.૯,૮૯૩.૯પ,૮૯પ.૭
મારુતિ ઉદ્યોગ૧૬૨૧,૧૬૪પ.૮,૧૬૦૩.૮,૧૬૧૨.૯
મેક્ષ ઇન્ડિયા૧૯પ,૧૯૬,૧૯૦.૩,૧૯૩.૦પ
મેકડોવેલ૨૪૯૬,૨પ૨૦,૨૩૮૦.૧પ,૨૩૯૪.૮પ
માઇકો લિ.૮૭૧૯.૦પ,૮૭૪૦,૮૭૧૦,૮૭૧૭.૩
એમએમટીસીપ૬,પ૬.૩,પ૩,પ૩.૨
મધરસન સુમી ૨૮પ.પ,૨૮૯,૨૭૮.૨,૨૭૯.૭
એમ્ફેસીસ બીએફએલ૪૨૪.૨,૪૨૪.૨,૪૧૨,૪૧પ.૨
એમઆરએફ લિ.૧૬પ૩૯,૧૬પ૮૦,૧૬૧પ૦.૬,૧૬૧૭૭.૩
એમઆરપીએલ૪૦.૩પ,૪૩.૨,૩૯.૮પ,૪૨.૧
નેશનલ એલ્યુ.૩૭.૧,૩૯.૬પ,૩૬.પ,૩૮.૨પ
નેટ મિનરલ૧૩૮.૯પ,૧૪૨.૧,૧૩૬.૮,૧૩૭.પ
નેસ્લે લિ.પ૬પ૦,પ૭પ૦.૭પ,પ૬૩૦,પ૭૩૩.૩
નેવેલી લિગ્નાઇટ૬૭.૬,૬૮,૬૨.૬પ,૬૩.૨
નિકોલસ પીરામલપ૬૪.૯,પ૬૬.૯,પપ૬.૧પ,પપ૯.૩
એનટીપીસી લિ.૧પ૪.૧પ,૧પપ.૨,૧પ૧.૬,૧પ૨.૨પ
ઓએનજીસી લિ.૨૮૨,૨૮૭.૬પ,૨૮૧.પ,૨૮૩.૪
ઓરિયેન્ટલ બેન્ક૧૯૩,૧૯૮,૧૮૪,૧૮પ.૨
પેન્ટાલુન૮૧,૮૩.૮,૭૬.૮,૭૭.પપ
પેટ્રોનેટ એલએનજી૧૨૮.૩,૧૨૯.૨પ,૧૨પ,૧૨પ.પપ
પીડીલાઇટ ઈન્ડ૨૮૬.૯,૨૮૭.૩,૨૮૦.૨પ,૨૮૧.૨પ
પીએબીએસએલપ૯૦,પ૯૦,પ૮૦,પ૮૮
પંજાબ નેશનલ બેન્કપ૬૪.૯,પ૬૯.પ,પ૪૨.૭પ,પ૪પ
રેનબેક્ષી લેબો.૪૦૯,૪૧૨.૨,૩૯૯.૧,૪૦૪.૧
રિલા. કેપિટલ૩૭૦.૨,૩૭૮.૭,૩૬૦.૬પ,૩૬૧.૯પ
રિલાયન્સ૮૯૭.૬પ,૯૦૪.૯પ,૮૮૨.પ,૮૮પ.૯પ
રિલાયન્સ એનર્જી૪૪૯,૪પ૬.૪,૪૩પ.૬,૪૩૮.૦પ
શેષા ગોઆ લિ.૧૯૮.૩,૨૦૨.૯,૧૯૬.પપ,૧૯૮.૭
શ્રી સિમેન્ટ૪૪૧૮,૪૪૯૩.૯પ,૪૪૧૦.૨,૪૪૪૭.૬પ
શ્રીરામ ટ્રાન્સપો‌ર્ટ૬૦૧.૨પ,૬૦૪.પપ,પ૬૮.૨,પ૬૯.૬
શ્રીરામસિટિ૧૦૯૮,૧૧૦પ,૧૦૮૨.૦પ,૧૦૮૨.૧
સીમેન્સ લિ.પ૮૬.પ,૬૦૦.૮,પ૬૨,પ૬૭.પ
સાઉથ ઇન્ડ. બેન્ક૨૨.૩પ,૨૨.૭,૨૧.૪પ,૨૧.૬
સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા૧૮૦૮.૯,૧૮૨૭,૧૭૪૬.૮પ,૧૭પ૨.૨પ
સ્ટીલ એથોરીટી૬૪,૬૬.૯,૬૪,૬પ.૩
સ્ટરલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૮૮.૨,૯૨.૮,૮પ.૧પ,૯૦.૨
સ્ટ્રાઇડ્સ આર્કો૯૦૨,૯૧૮.૯,૮૮૬.૭પ,૮૯૨.૧
સન ફાર્મા. લિ.૬૦પ,૬૧૬,૬૦૨.૧,૬૦પ.૯
સુઝલોન એનર્જી૧૦.૧,૧૦.૨૪,૯.પ૪,૯.૬
સિન્ડીકેટ બેન્ક૮૬.૨પ,૮૮.૨,૮૩.૭,૮૪.૧
સાઇજેન્ટા લિ.પ૦૦,પ૨૯,૪૯૬,પ૨૩.૪
ટાટા કેમિકલ્સ૨૭૧,૨૭૩.૯,૨૬૯.૨પ,૨૭૦.૪પ
ટાટા ઇન્ફો૮૦૦,૮૦પ,૭૯પ,૭૯૬.૮
ટાટા મોટ‌ર્સ૩૮૯,૩૯૪.૮,૩૭૭.૩,૩૮૦.૧
ટાટા પાવર૮૪.૨પ,૮પ,૮૧.૭,૮૨.૦પ
ટાટા સ્ટીલ૩૩૨,૩૪૯.૮,૩૩૨,૩૪પ.૭
ટાટા ટી૧૬૪.૪,૧૬૭.૭,૧પ૯.૧,૧૬૦.૪પ
ટીસીએસ લિ.૨૦૯૧,૨૧૪૮,૨૦૮પ.૭,૨૧૨૧.૧પ
થર્મેક્ષ લિ.૬૨૦,૬૨૪.૯પ,૬૧૧,૬૧૬.૨
ટાઇટન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૪૭.૭,૨૪૭.૭,૨૪૦.૧,૨૪૨.૦પ
ટીટીકે પ્રેસ્ટિજ૩૨૮૬,૩૨૯૩,૩૨પ૨,૩૨પ૯.૧પ
યુકો બેન્ક૭૩.પપ,૭૬,૭૦.૭,૭૧
અલ્ટ્રાટેક કેમ.૧૯૪૩,૧૯પપ.પ,૧૯૨૧,૧૯૩૪.૨પ
યુનિયન બેન્ક૧૩૦.૪પ,૧૩૩.૭,૧૨૬.૩,૧૨૭.૧પ
યુનિટેક લિ.૧૭.૬પ,૧૮,૧૬.૭,૧૬.૮પ
યુના. બ્રુવરીઝ૮૬૮.૯,૮૯૨,૮૧૨.૬પ,૮૨૧.પ
યુનાઇટેડ ફોસ્ફરસ૧૭૨,૧૭પ.પ,૧૬૬.૮,૧૬૭.૬પ
યુટીઆઇ બેન્ક૧૨૨૦,૧૨૨૯,૧૧૬૬,૧૧૭૧.૩પ
વીડિયોકોન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૧૭૮.પ,૧૭૮.પ,૧૭૩.૮,૧૭૪.પપ
વીડિયોકોન ((ઇ)).૮પ.૭પ,૮૮.૭પ,૮૪.૧,૮પ
વિદેશ સંચાર૨૬૩.૨પ,૨૭૨.૧પ,૨૬૦,૨૬૩.૨
વિઝયુઅલ સોફ્ટ૭પ,૭૬.૨,૭૪.૨,૭૪.૭પ
વિપ્રો લિ.૪૮૪,૪૮૯,૪૭૮.પપ,૪૮૧.પ
વોકહાડ‌ર્ટ૪૮૧.૯,પ૨૪,૪૮૧.૯,પ૦૦.૨પ
યસ બેન્ક૩૭૨,૩૭૪.૬પ,૩૬૦,૩૬૦.૭પ
ઝી ટેલિ.૨૭૦.૧,૨૭પ,૨૬૭.૦પ,૨૭૦