તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

અમદાવાદ બુલિયન

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ બુલિયન
ચાંદી ચોરસા ૪૮૩૦૦-૪૮૮૦૦
ચાંદી રૂપુ ૪૮૧૦૦-૪૮૬૦૦
સોનું ((૯૯.૯)) ૩૧૦૦૦-૩૧૨૦૦
સોનું ((૯૯.પ)) ૩૦૮પ૦-૩૧૦પ૦
નવા દાગીના ૨૯૯પ૦
હોલમાર્ક ૩૦પપ૦
જૂના સિક્કા ૮૦૦-૯પ૦
અમદાવાદ તેલબજાર
અમ. તેલીયાટીન ૧૩૮૦-૧૪૨૦
અમ. લેબલટીન ૧પ૭૦-૧પ૮૦
સનફ્લાવર ૧૩૩૦-૧૪૧૦
દિવેલ ૧૧૮૦-૧૨૪૦
વનસ્પતિ ઘી ૧૦૧૦-૧૦૬૦
કોપરેલ ૧૬૬૦-૧૭૧૦
પામોલીન ((જૂનો)) ૧૦૦૦-૧૦૪૦
પામોલિન ((નવો)) ૧૦૬૦-૧૦૮૦
કપાસિયા ((જૂના)) ૧૧૧૦-૧૧૭૦
સોયાબીન ૧૨૧૦-૧૨૮૦
કપાસિયા((નવા)) ૧૨૧૦-૧૩૧૦
મોળુ સરસિયું ૧૧૬૦-૧૧૯૦
તીખું સરસિયું ૧૨૬૦-૧૨૮૦
રાજકોટ છેલ્લા ભાવ
તેલિયા ટીન ૧૩૯૦-૧૩૯૧
સિંગતેલ લૂઝ ૮૯પ-૯૦૦
કપાસિયા તેલ વોશ ૬૬૦-૬૬૩
એરંડા ડિસેમ્બર ૩૮૧૩
દિવેલ ૧૦ કિલો ૭૪પ
રાજકોટ ચાંદી ૧ કિલો ૪૮૮૦૦
સોનું ૨૪કે. ૧૦૦ગ્રા. ૩,૧૨,૦૦૦
૨૨ કેરેટ દાગીના ૩૦,૬૦૦
રાજકોટ મગફળી ૭૭પ-૮પ૦
જામનગર મગફળી ૭૦૦-૮પ૦
જામનગર લુઝ ૯૦૦
જામનગર તેલિયા ૧૩૯૦-૧૪૨૦
ખાંડબજાર
અમદાવાદ ઝ.૩૦ ૩૦૦૦-૩૧પ૦
અમદાવાદ ફ.૩૦ ૨૯૦૦-૨૯૭પ
ગુજરાત ઝ.૩૦ ૨૮૨પ-૩૦૧પ
ગુજરાત ફ.૩૦ ૨૭૯૦-૨૮પ૦
કોલ્હાપુર ઝ.૩૦ ૨૭૯૦-૨૯૨૦
કોલ્હાપુર ફ.૩૦ ૨૭૦૦-૨૭૭પ
બેલાપુર ઝ.૩૦ ૨૮૧૦-૨૯૪૦
બેલાપુર ફ.૩૦ ૨૭પ૦-૨૮૪૦
ચીમનભાઈ પટેલ માર્કેટ
૨૦ કિલોના ભાવ
બટાકા દેશી ૨૬૦-૩૨૦
બટાકા ડિસા ૨૮૦-૩૭૦
ડુંગળી સૌરાષ્ટ્ર ૨૦૦-૪૦૦
ડુંગળી મહારાષ્ટ્ર પ૦૦-૯૦૦
કિલોના ભાવ
બટાકા કિલોના ૧પ-૨૦
ડુંગળી કિલોના ૨૮-૪૭
શાકભાજી
રીંગણ ૧૦૦-૨૦૦
રવૈયા ૧૦૦-૨૪૦
કોબીજ ૩૦૦-૪૦૦
ફુલાવર ૧૨૦-પ૦૦
ટામેટા પ૦૦-૭૬૦
દૂધી ૧૬૦-૩૦૦
કાકડી ૧૦૦-૩૦૦
ગીલોડા ૨૦૦-૬૦૦
દેશી મરચાં ૨૦૦-૩૬૦
લીંબુ ૧૬૦-પ૦૦
આદુ ૧૧૦૦-૧૨૦૦
શીમલા મર્ચિ ૩૦૦-૮૦૦
કોથમીર ૩૦૦-પ૦૦
કારેલા ૨૦૦-૪૦૦
ભીંડા ૨૦૦-પ૦૦
ગવાર ૩૦૦-પ૦૦
ગલકા ૧૬૦-૩૬૦
ચોળી ૪૦૦-૭૦૦
પરવર ૧૦૦૦-૧૨૦૦
ફૂલ બજાર
ગુલાબ ((૧ કિલો)) ૨૨૦-૩૦૦
તગર ((૧ કિલો)) ૨પ૦-૩૦૦
પારસ ((૧ કિલો)) ૩પ૦-૪પ૦
ડમરો ((૧ કિલો)) ૧પ
લીલી ((એક જૂડી)) ૧પ-૨૦
હજારીગલ((૨૦ કિલો)) ૧૬૦-૩૦૦
મુંબઇ ધાતુબજાર
તાબું કેબલ ભંગાર પ૦૦
તાબું વાયર બાર પ૨૮
તાબું ભંગાર ભારે ૪૯૧
એલ્યુ. ઇંગોટ ૧પ૧
કોપર આર્મિ‌ચર ૪૮૦
જસત ૧પ૯
તાંબુ વાસણ ભંગાર ૪પપ
સીસું ૧૨૯
કોપર શીટ કટિંગ ૪૭પ
ટીન ૧પ૯૦
પિત્તળ વાસણ ભંગાર ૩૪પ
નિકલ ૧૦૨૦
પિત્તળ શીટ કટિંગ ૩પ૨
એલ્યુ. વાસણ ભંગાર ૧૨૩