તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

શેરબજારના ભાવ

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
એ થી ઝેડ
એ.સી.સી.૧૧૪પ.૯પ,૧૧૪૮,૧૧૩૦.પ,૧૧૪૧.૩પ
એબીબી લિ.૬૩૦,૬૩૬.૬પ,૬૨૧.૦પ,૬૨૮.૨પ
અદાણી એક્ષપોટ્ર૨૦૨.૪,૨૦૭.પ,૨૦૧.૧,૨૦૪.૧પ
એડી બીર નુવો૧૨૩૦,૧૨૬પ,૧૨૧૯.૨પ,૧૨પ૨.૬પ
અલ્હાબાદ બેન્ક૯૨.૯પ,૯૬.૬,૯૧.પ,૯૩.૮પ
આન્ધ્ર બેન્કપ૮.૩પ,૬૨,પ૮.૩,૬૦.૯પ
એપોલો હોસ્પિટલ૯૧૧,૯૧૬.૯,૮૯૦,૮૯૩.૧
એપોલો ટાય‌ર્સ૬૮.૧પ,૭૪.૩પ,૬૮.૦પ,૭૩.૮પ
અશોક લેલેન્ડ૧૭.૪,૧૭.૯,૧૭.૧પ,૧૭.૮
એશિયન પેઇન્ટસપ૩પ,પ૪૩,પ૩૦.૧,પ૪૦.૮પ
ઓરોબિંદો ફાર્મા.૨૧૭,૨૩૧.૧,૨૧૭,૨૨૯.૯
બજાજ ઓટો૮૨પ,૮૪૯.૯પ,૮૨૨.૦પ,૮૪૦.૨પ
બાટા ઈન્ડિયા લિ.૯૧૭,૯૨૭,૯૦૮,૯૨૦.૭પ
બેયર ક્રોપ્સ.૧૭૯.૮,૧૭૩,૧૭૩.૨,૦
બર્જર પેઇન્ટસ૨૩૩,૨૩૯.૮,૨૩૧.૩પ,૨૩૩.૧
ભારત ઈલેક્ટ્રી.૧૦૬પ,૧૦૮૩.૧,૧૦૬પ,૧૦૬૮.૯
ભારત ફોર્જ૨૯૭.૯,૩૦૦.૯,૨૯૪,૨૯પ.૧
ભારત પેટ્રો. કોપો્ર.૩પ૯.પપ,૩૬૨,૩પ૦.૮,૩પપ.૬
ભારતિ ટેલિ૭પ૭,૭૭૪.૯,૭પ૭,૭૬૯.૨પ
ભારતી ટેલિ.૩૬૦,૩૭૩.પ,૩૬૦,૩૬૬.૨પ
ભેલ૧૪૧.૪પ,૧૪પ.૩પ,૧૪૧.૧,૧૪૩.૪પ
ભુ સ્ટીલ ર્સ્ટ૪૮૦,૪૯૪.૬પ,૪૭૯.૦પ,૪૮૯.૮
બાયોકોન લિ.૩૪પ,૩પ૩,૩૪પ,૩પ૧.૦પ
બેન્ક ઓફ બરોડા૬૪૨,૬૯૬,૬૩૭.૭પ,૬૭૧.૬પ
બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા૨૧૨.૯,૨૩૦.૭,૨૦૯.૩,૨૨૧.પ
બ્રિટાનીયા ઇન્ડ૯૪પ.૮પ,૯પ૬,૯૩પ,૯૩૬.૬
કેડીલા હેલ્થ૬૬૮.૯પ,૬૯૧,૬૬૬.પ,૬૮પ.૨પ
કેનેરા બેન્ક૨૬૧.પ,૨૭૭.૩,૨૬૦,૨૬પ.પ
કેસ્ટ્રોલ ઈન્ડિયા૩૦૯,૩૧૦.૮પ,૩૦૬,૩૦૮.૮
સેન્ચુરી ટે. એન્ડ ઈન્ડ.૨૭૪,૨૮૨,૨૭૩,૨૭૭.૮
સીઈએસસી લિ.૩૬૯,૩૮૩.૩,૩૬પ.૬,૩૭૬.૮
સિપ્લા લિ.૪૧૪,૪૧૮.૨,૪૧૪,૪૧૬.૨પ
કોલગેટ પામોલીવ૧૨૩૧,૧૨પ૭,૧૨૨૮,૧૨૪૭.૨
કન્ટેઇન ર્કોપો.૭પ૦,૭૬૩,૭૪૪.૩,૭૬૦
કોરોમંડલ ફર્ટિ‌લાઇઝર૨૧૮.૧પ,૨૨૩,૨૧૮.૧પ,૨૧૮.૯પ
ર્કોપોરેશન બેન્ક૨૯૦,૩૨૪,૨૮૭.૬,૩૦પ.૦પ
ક્રિસીલ લિ.૧૧૨૩.૯,૧૧૨૪,૧૧૧૦,૧૧૨૨.૧પ
ક્રોમ્પ્ટન ગ્રીવ્ઝ૧૦પ.૭પ,૧૧૦.૦પ,૧૦પ.૦પ,૧૦૯.૭
કયુમિન્સ ((ઇ)).૩૯૮.૧,૪૦૦.૯,૩૯૬.પ,૩૯૯.૨પ
ડાબર ઇન્ડિ. લિ.૧૭૯.૯,૧૭૯.૯,૧૭૬.૧પ,૧૭૬.૮
દેના બેન્કપ૩.૮,પ૯.૨,પ૩.૮,પ૭.૩પ
ડિવીઝ. લેબ.૯૮૦,૯૮૪.૮પ,૯૬૮.૭પ,૯૭૬.પ
ડો.રેડ્ડીઝ લેબો.૨૪૪પ,૨૪૮૯.૩,૨૪૪૦,૨૪૭૦.૬પ
ઇ-સર્વ ઇન્ટર.પ૦૧.૦પ,પ૦પ,૪૮૦,૪૯૧.૪
આઇશર મોટ‌ર્સ૩૯૩પ,૩૯૭૦.પ,૩૯૩૦,૩૯પ૮.૭પ
ઈમામીપ૦૧,પ૦૯.૯,૪૯૮.૩પ,પ૦૧.૩
એન્જી. ((ઇ)).૧૭૭.૮,૧૮૪,૧૭૪.૦પ,૧૮૦.૨
એસ્સાર ઓઈલપ૨.૩,પ૪.૪,પ૨.૨,પ૩.૪પ
એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૧૨પ.૧પ,૧૨૭.૧,૧૨પ.૧,૧૨પ.૪
ફેડરલ બેન્ક૮૨.૧પ,૮૪.૮,૮૧.૮,૮૨.૬પ
ફાઇનાન્સિયલ ટેક્નો.૧૭૨,૧૭૭.પપ,૧૭૦.૪,૧૭૧.૪પ
ફ્લેક્ષટ્રોનિક્સ૭૦૯.૦પ,૭૨૪,૭૦૯.૦પ,૭૨૩.૧
ગેઇલ ઇન્ડિયા૩પ૨,૩પ૩.૯,૩૪૬.૯,૩પ૦.૩પ
ગ્લેક્ષોસ્મિથ કોન૪૬૭૭,૪૭૧૬.૪પ,૪૬૨૦,૪૬૪૩.૬
ગ્લેક્ષોસ્મિથ૨૪૩૯.૩,૨૪૯૯,૨૪૩૯.૩,૨૪૭૦.૧
ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા.પપ૩,પપ૪,પ૩૯.૦પ,પ૪૦.૧
ગોદરેજ કન્ઝયુમર૮૭૩,૮૭૮.૬,૮૪૩.૨,૮૪૮.૪પ
ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૯૬,૨૯૬.૮,૨૯૧.૪,૨૯૪.૬પ
ગ્રાસીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૮૧૭,૨૮૪૩.૯પ,૨૮૦૦,૨૮૧૬.૩
ગુજરાત અંબુજા સિમેન્ટ૧૮૯,૧૯૦.પ,૧૮૭.૩,૧૮૮.૦પ
ગુજરાત મીનરલ૧૦પ,૧૦પ.૬પ,૧૦૧.૮,૧૦પ.૧
હાવેલ ઈન્ડિયા૭૪૨,૭પ૭.૬,૭૩૨,૭પ૧.૭
એચસીએલ ટેકનો.૧૦૯૩.પ,૧૧૧૯,૧૦૯૩.પ,૧૦૯૯.૭
એચડીએફસી૮પ૩.૪,૮પ૮,૮૪૬,૮પ૪.૮
એચડીએફસી બેન્ક૬૭૯.૪પ,૬૮૮,૬૭૮.૨,૬૮૩.પ
હિ‌રો હોન્ડા૨૦૯૦,૨૧૪૯.૬પ,૨૦૮પ.૮,૨૧૦૧.૩પ
હિ‌ન્દ લીવર કેમિકલ્સ૧૮૧.૩,૧૯૪.પ,૧૯૩,૦
હિ‌ન્દુસ્તાન પેટ્રો.૨૦૧.૧,૨૦૭,૨૦૦.પ,૨૦૬
હિ‌ન્દ. ઝીંક૧૩૪.પ,૧૩૯.૩,૧૩૩.૩પ,૧૩૭.૨
હિ‌ન્દ.કોપર૭૧.પ,૭૪.૬પ,૭૧.૧પ,૭૩.૭
હિ‌ન્દ. લિવર૬૦૮,૬૧૪.૭,૬૦૬.પ,૬૦૭.૮પ
હિ‌ન્દાલ્કો૧૧પ,૧૧પ.૯પ,૧૧૩.૪,૧૧પ.૧પ
હિ‌ન્દાલકોએસએલ૧૨૯.૬,૧૩૦,૧૨૭.પ,૧૨૭.પ
આઇ-ફલેક્ષ સોલ્યુ.૩૨૦૩,૩૨૨૦,૩૧૮પ,૩૨૧૩.પ
આઇબીપી લિ.૩૯૮,૪૦૦,૩૯પ.૯પ,૩૯૬.૪પ
આઇસીઆઇબીકે૮૩૦,૮પ૨,૮૨૯.૨,૮પ૦
આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્ક૧૧૨૨,૧૧૩૯.૮પ,૧૧૦૭.૯પ,૧૧૩૩.૪
આઇડીબીઆઇ બેન્ક૨પ.૨પ,૨પ.૯,૨પ.૩,૦
આઇડીબીઆઇ લિ.૬૭.૭પ,૭૧,૬૭.૨,૬૯.૩
આઇએફસીએલ લિ.૨૪.પ,૨૬.૪પ,૨૪.૪,૨પ.૬પ
આઇગેટ ગ્લોબ૩૭પ,૩૭૭.પ,૩૭૨,૩૭૩.૭
ઇન્ડિયા બુલ્સ૧૩૪.પ,૧૩પ,૧૨૩.૧પ,૧૨૪.૮પ
ઇન્ડિયન હોટેલ૪૮.પ,પ૧.પ,૪૮.પ,પ૧.૩
ઇન્ડિયન ઓઇલ૨૦૩.૬,૨૦૭.૪,૨૦૨.પ,૨૦૬.૧
ઇન્ડિયન ઓવરસીઝપ૧.૯પ,પ૩.પ,પ૦.૪,પ૧.૯પ
ઇન્ડો ગલ્ફ ફર્ટિ‌લાઇઝર૨૪૭.૮પ,૨૭૪,૨૪૧,૨૬૦.૬પ
ઇન્દ્ર ગેસ૨૭૮.૭પ,૨૮૪.૯પ,૨૭૮.૧પ,૨૮૧.૨પ
ઇન્ડસ ઇન્ડ બેન્ક૪૪૬.પ,૪પ૬,૪૪૩,૪૪૮.૮
ઇન્ફોસીસ ટેક્નો.૩૩૦૪.૯,૩૩૧૨.૦પ,૩૨૭૧.૬,૩૨૭૮.૭પ
ઈન્ફ્રા ડેવ. ફાઈનાન્સ૧૦૬.૯,૧૧પ.પ,૧૦૬.૯,૧૧૨.૭પ
આઇએનજી વૈશ્ય૬૨૦,૬૨૦,૬૨૦,૬૨૦
આઇએનજી વૈશ્ય બેન્કપ૮૯.૯,૬૦પ.૭,પ૮૬.૩,પ૯૨.૬
ઇપ્કા લેબ. લિ.૬૮૩.૭,૬૮૭,૬૭૭,૬૮૦.૪
આઇટીસી લિ.૩૩૪,૩૩૪,૩૨૭.૮,૩૨૮.૭
જે એન્ડ કે બેન્ક૧૩૦૬.૨પ,૧૩૨પ,૧૨૭૯.૧,૧૨૯પ.પપ
જૈન ઇરિગેશન૬૭.૨,૬૮.૯પ,૬પ.૬પ,૬૮.૪
જયપ્રકાશ એસોસિયેટ૪૭.પપ,૪૯.૨પ,૪૬.૮પ,૪૮.૯પ
જેટ એરવેઝ૩૪૩.૯પ,૩૪૯,૩૪૧.૧,૩૪૨.૯
જિંદાલ સ્ટીલ૨૪૧.૮,૨પ૦,૨૪૧,૨૪૮.૩પ
જેપી હાઇડ્રોપાવર૧૮.૬,૧૯.૨,૧૮.૩પ,૧૮.૮
જેએસડબ્લ્યુ એસએલ૮૬૦,૮૮પ.૯,૮પ૯,૮૬પ
કર્નાટકા બેન્ક૧૦૨,૧૦પ.૪,૧૦૧.૦પ,૧૦૨.૬પ
કોચી રિફાઇનરી૧૬પ,૧૬૮.૮,૧૬૧.૧પ,૧૬૩.૪
કોટક બેંન્ક૭પ૩,૭પપ.૯પ,૭૪પ.૯પ,૭પ૦.૮પ
લા‌ર્સન એન્ડ ટુબ્રો૯૭૨,૯૮પ.૯,૯૭૧,૯૮૧.૮
એલઆઇસી હા.ફાયનાન્સ૨૨૪.૮,૨૩૧.પ,૨૨૩,૨૨૭.પ
લ્યુપિન લિ.૮૯૦,૮૯૬.૮પ,૮૮૦.૪,૮૮૨.૨પ
મદ્રાસ સિમેન્ટ૧૭૯.૩,૧૭૯.૩,૧૭૬,૧૭૬
મહિ‌ન્દ્રા એન્ડ મહિ‌ન્દ્રા૮૮૮,૯૨૮,૮૮૧,૯૨૪.૯પ
મારુતિ ઉદ્યોગ૧૬૩૦,૧૬પ૬,૧૬૨૭.૬,૧૬૩પ.૮
મેક્ષ ઇન્ડિયા૧૮૯,૧૯૦,૧૮પ,૧૮૮.૧
મેકડોવેલ૨પ૭૦,૨૬૩૨.પ,૨પ૬પ.૧,૨પ૮૭.પ
માઇકો લિ.૮૮૭૧.૩પ,૮૮૭૨,૮૭પ૦.૦પ,૮૭૯૯.૪
એમએમટીસીપ૨.૨પ,પપ,પ૧.૯પ,પ૪.૨
મધરસન સુમી ૨૭૨,૨૭૭.પ,૨૬૨.૬પ,૨૬૪.૭પ
એમ્ફેસીસ બીએફએલ૪૨પ.૦પ,૪૨૭.૮,૪૨૧,૪૨પ.૧પ
એમઆરએફ લિ.૧પ૬૯૬.૨,૧૬૧૨પ,૧પ૬૮પ.૩,૧પ૯૮૮.૭પ
એમઆરપીએલ૪૦.૦પ,૪૦.પ,૩૯.૯,૪૦
નેશનલ એલ્યુ.૩૬.૦પ,૩૬.૮,૩પ.૩પ,૩પ.૬પ
નેટ મિનરલ૧૩૯.૮,૧૪૨.૭,૧૩૭.૬,૧૪૦.પપ
નેસ્લે લિ.પ૬૧પ,પ૭૪૦.૮,પ૬૦૦,પ૭૧૮.૯પ
નેવેલી લિગ્નાઇટપ૭.૧,પ૮.૯,પ૬.૮પ,પ૮.૧
નિકોલસ પીરામલપ૭૦,પ૮૨.૨,પ૬પ,પ૬૬.૬
એનટીપીસી લિ.૧૪૮,૧૪૮.૬,૧૪પ.૭પ,૧૪૬.૧પ
ઓએનજીસી લિ.૨૯૩.૬,૨૯૪.૧,૨૮૬.પ,૨૮૭.૭
ઓરિયેન્ટલ બેન્ક૧૭૬,૨૦પ.૯પ,૧૭૬,૧૯૪.૨
પેન્ટાલુન૭પ.૧,૭૮.૨,૭૪.પ,૭૬.૭પ
પેટ્રોનેટ એલએનજી૧૨૩.૮,૧૨૭,૧૨૨.૯,૧૨પ.૮
પીડીલાઇટ ઈન્ડ૨૮૯.૭પ,૨૯૧.૪,૨૮૪.૭,૨૮૮.૯પ
પીએબીએસએલપ૮૦,૬૧૦,પ૮૦,૬૦૦.પપ
પંજાબ નેશનલ બેન્કપપ૧.૧,પ૮૭.૭પ,પ૪પ,પ૭૦.૪પ
રેનબેક્ષી લેબો.૩૯૨,૪૦૭.૨પ,૩૮૬.૪,૪૦૩.૧
રિલા. કેપિટલ૩૭૩,૩૮પ.૬,૩૭૧.૩,૩૮૧.૭પ
રિલાયન્સ૯૦૯,૯૨પ,૯૦૩.૧,૯૦૭.૮પ
રિલાયન્સ એનર્જી૪૩૨.પ,૪પ૭.૭પ,૪૩૧.૯પ,૪પ૩.૯પ
શેષા ગોઆ લિ.૨૦પ,૨૦૯.૩,૨૦૨.૧,૨૦૬.પપ
શ્રી સિમેન્ટ૪૪૩૦,૪૪૯૯.૯,૪૩૮પ,૪૪૧૯.પ
શ્રીરામ ટ્રાન્સપો‌ર્ટ૬૧૧,૬૪૮.પ,૬૧૧,૬૪પ.૭પ
શ્રીરામસિટિ૧૦૧૦,૧૦૧પ,૯૮૪.૯પ,૧૦૧૧.૧પ
સીમેન્સ લિ.પ૮૦.૧,પ૯૭,પ૭૩.૧પ,પ૮૮.૬પ
સાઉથ ઇન્ડ. બેન્ક૨૧.૨,૨૨.૨,૨૧.૦પ,૨૧.૭
સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા૧૭૯૯,૧૮૯૧,૧૭૯૦.૧,૧૮૭૯.૪
સ્ટીલ એથોરીટી૬૨,૬૨.૭,૬૧.૩,૬૧.૮પ
સ્ટરલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૮૮.૨,૯૨.૮,૮પ.૧પ,૯૦.૨
સ્ટ્રાઇડ્સ આર્કો૮૭૩,૯૨૨,૮૭૩,૯૦૦.૪પ
સન ફાર્મા. લિ.૬૦૮.૮,૬૧૩.૧પ,૬૦૧.૬,૬૦પ.૧
સુઝલોન એનર્જી૯.૨૨,૧૦.૧૮,૯.૨૨,૯.૮૪
સિન્ડીકેટ બેન્ક૮૧.૨,૮૭.૦પ,૮૧,૮૬.૪પ
સાઇજેન્ટા લિ.પ૦૦,પ૨૯,૪૯૬,પ૨૩.૪
ટાટા કેમિકલ્સ૨૬૯,૨૭પ,૨૬પ.૧,૨૬૯.૧પ
ટાટા ઇન્ફો૮૦૦,૮૦પ,૭૯પ,૭૯૬.૮
ટાટા મોટ‌ર્સ૩૮૨.પ,૩૮૯.૮પ,૩૮૨.પ,૩૮૪.૪પ
ટાટા પાવર૮૧.૪,૮૨.૯પ,૮૧.૪,૮૨.૪પ
ટાટા સ્ટીલ૩૩પ.૦પ,૩૪૧.પ,૩૩૨.૮,૩૩૬.૧
ટાટા ટી૧૬૩.પ,૧૬૯.૯પ,૧૬૨.૧,૧૬૭.૮
ટીસીએસ લિ.૨૧૧૦,૨૧૪૦.૮,૨૦૯૦.૨પ,૨૦૯૭.૧પ
થર્મેક્ષ લિ.૬૩૩,૬૪૧,૬૨૨.પ,૬૨૮.૨
ટાઇટન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨પ૭.૨,૨૬૪.૮પ,૨પ૪.પ,૨૬૧.પપ
ટીટીકે પ્રેસ્ટિજ૩૩૨૪,૩૩૩૯,૩૨૯૨,૩૩૦૯.પપ
યુકો બેન્ક૭૨.૪,૭પ.૭,૭૧.૭,૭૩.૬
અલ્ટ્રાટેક કેમ.૧૯૬પ,૧૯૬૮,૧૯પ૪.૩,૧૯૬૧
યુનિયન બેન્ક૧૨૩.પ,૧૩૯.૯,૧૨૨.૧,૧૩૪.૪
યુનિટેક લિ.૧૭.પ,૧૮.૨પ,૧૭.૩,૧૮.૦પ
યુના. બ્રુવરીઝ૯૨૮,૯૩૨.૯પ,૮૮૬.૩પ,૮૯૨.૧
યુનાઇટેડ ફોસ્ફરસ૧૬૩.૬,૧૬૭.પ,૧૬૨.૧પ,૧૬પ.૨
યુટીઆઇ બેન્ક૧૨૨૬,૧૨૩૯.૭,૧૨૦પ.૮,૧૨૨૦.૨
વીડિયોકોન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૧૭૪,૧૭૯.૯પ,૧૭૪,૧૭૭.૭
વીડિયોકોન ((ઇ)).૮પ.૭પ,૮૮.૭પ,૮૪.૧,૮પ
વિદેશ સંચાર૨૬૪,૨૭૯,૨૬૦.૦પ,૨૭૬.૭પ
વિઝયુઅલ સોફ્ટ૭પ,૭૬.૨,૭૪.૨,૭૪.૭પ
વિપ્રો લિ.૪૭૭,૪૮૪.૭,૪૭૭,૪૮૨.પ
વોકહાડ‌ર્ટ૪પ૧,૪પ૮.૬,૪૪૪.પ,૪૪પ.૭પ
યસ બેન્ક૩૭૦,૩૮૬.૩પ,૩૬૬.પપ,૩૭૮.૦પ
ઝી ટેલિ.૨૬પ.૨પ,૨૭૧,૨૬૩.૮,૨૭૦.૪પ