બ્રાંડ ઇન્ડેક્સ

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
બ્રાંડ ઇન્ડેક્સ
કંપની બંધ તફાવત%„
બેન્કેક્સ ૧૩૭પપ.૬પ D -૦.પ૧
સીજી ૧૧૪પ૮.૩૦ D -૦.૬૪
રીયલ્ટી ૧૪૨૪.૨૯ ઘ્ ૨.૨૪
પાવર ૧૬૩૩.૮૬ ઘ્ ૦.૬૯
ઓઇલ/ગેસ ૯૧૨૪.૭૩ D -૦.પ૮
મેટલ ૮૯૩૩.૬૩ D -૩.૪૪
સીડી ૬૦૯૪.૬૮ D -૦.પપ
ઓટો ૧૨૭૦૩.૬૪ D -૦.૬૪
ટેક પ૧૦પ.૩૬ D -૦.૦૧
આઇટી ૯૩૦૩.૦૭ ઘ્ ૦.૧૪
એફએમસીજી ૬પ૬૮.૩૮ D -૦.૨૭
એચસી ૧૦૦૯પ.૯૯ D -૦.૯૯