તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

Install App

Adsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ

શેરબજારના ભાવ

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
એ.સી.સી.૧૦૭૦,૧૦૮૭.પ,૧૦૭૦,૧૦૮૪.૧પ
એબીબી લિ.૬૭૮.પ,૬૮૬,૬૭૩.૭,૬૭૬.૦પ
અદાણી એક્ષપોટ્ર૨પ૨,૨પ૩.૮પ,૨૪૬.પ,૨૪૯.૩પ
એડી બીર નુવો૧૧૦૮,૧૧૧૮,૧૦૮૬,૧૦૯૨.૮
અલ્હાબાદ બેન્ક૭૪.૯પ,૭પ.૪,૭૩.૪પ,૭૪.૧
આન્ધ્ર બેન્કપપ.૩પ,પપ.૭પ,પ૪.૩,પ૪.પપ
એપોલો હોસ્પિટલ૯૧૨.૬પ,૯૧૭.૯પ,૯૦૮,૯૧૨.૮પ
એપોલો ટાય‌ર્સ૧૨૬.૪પ,૧૨૮.૮,૧૨૬.૪,૧૨૮.૨પ
અશોક લેલેન્ડ૧પ.૭,૧પ.૭,૧પ.પ,૧પ.પપ
એશિયન પેઇન્ટસ૪૭૨,૪૭૪.૬,૪૬૯.૯પ,૪૭૨.૧
ઓરોબિંદો ફાર્મા.૪૮૭.૭,પ૧૯.૨,૪૮૬.૮,પ૧૭
બજાજ ઓટો૯પ૦,૯પ૪.૯,૯૩પ.૧પ,૯૪૧.૯
બાટા ઈન્ડિયા લિ.૧૦૪૦.૬પ,૧૦૪પ,૧૦૩૧.૦પ,૧૦૩૮.૭
બેયર ક્રોપ્સ.૧૭૯.૮,૧૭૩,૧૭૩.૨,૦
બર્જર પેઇન્ટસ૨૧૧.પપ,૨૧૧.૯પ,૨૦૯.૦પ,૨૦૯.૬
ભારત ઈલેક્ટ્રી.૯૨પ,૯૪પ,૯૨પ,૯૪૩.૮પ
ભારત ફોર્જ૩૭૦,૩૭૧.૧,૩૬૩.૦પ,૩૬પ.૨પ
ભારત પેટ્રો. કોપો્ર.૩૬૩,૩૭૪.૨પ,૩૬૩,૩૭૧.૯પ
ભારતિ ટેલિ૭પ૭,૭૭૪.૯,૭પ૭,૭૬૯.૨પ
ભારતી ટેલિ.૨૮૪.૧,૨૮૯.૩,૨૮૪.૧,૨૮૭.૩પ
ભેલ૧પ૭,૧૬૦.૨,૧પ૭,૧પ૯.૪પ
ભુ સ્ટીલ ર્સ્ટ૪પ૪.૯,૪પ૯.૩પ,૪પ૧,૪પ૨.૦પ
બાયોકોન લિ.૪૪૧,૪૪૬.પ,૪૪૦.પપ,૪૪૨.૪
બેન્ક ઓફ બરોડાપ૨૮.૬,પ૩૮.૯,પ૨૭.૪,પ૩૭.૩પ
બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા૧૭૧.પ,૧૭૨,૧૬૭.૭પ,૧૬૮.૯પ
બ્રિટાનીયા ઇન્ડ૮૯૬,૯૦૦.પ,૮૯૦,૮૯૨.૬
કેડીલા હેલ્થ૧૦૦પ.૧પ,૧૦૨૨,૯૯૬,૯૯૮.૮પ
કેનેરા બેન્ક૨૧૭.૧,૨૧૮.૮પ,૨૧૩.૧,૨૧૪.૬
કેસ્ટ્રોલ ઈન્ડિયા૨૯૧,૨૯૧,૨૮૭.૪પ,૨૮૭.૭
સેન્ચુરી ટે. એન્ડ ઈન્ડ.૩૧૮,૩૨૧,૩૧૧.૧,૩૧૪.૬પ
સીઈએસસી લિ.૪૪પ.૩,૪પ૮,૪૪૨.૯પ,૪પપ.૯
સિપ્લા લિ.૩૬૯.૬પ,૩૭પ.૬,૩૬૭.પ,૩૭૪.પ
કોલગેટ પામોલીવ૧૩૧૪,૧૩૨પ,૧૩૦૯.૦પ,૧૩૧૧.૭પ
કન્ટેઇન ર્કોપો.૭૬૦,૭૬૪.પ,૭પ૦,૭પપ.૧
કોરોમંડલ ફર્ટિ‌લાઇઝર૨૦૨,૨૦૬.પ,૨૦૨,૨૦૩.૯પ
ર્કોપોરેશન બેન્ક૨૩૦.૬,૨૩૨.પપ,૨૨૩.૬,૨૨૯.૭
ક્રિસીલ લિ.૧૦૯૦,૧૧૦પ,૧૦૮૨,૧૦૯૦.૯પ
ક્રોમ્પ્ટન ગ્રીવ્ઝ૧૨૬.૯પ,૧૨૭.૮,૧૨૩.૮,૧૨૪.પ
કયુમિન્સ ((ઇ)).૪૭૨.૪,૪૭૯.૯પ,૪૭૦.૬પ,૪૭૮.૧પ
ડાબર ઇન્ડિ. લિ.૧૭૨,૧૭૩.૩પ,૧૭૧.૨,૧૭૨.૧
દેના બેન્કપ૧.૭,પ૨.૨પ,પ૧.૪,પ૧.૭
ડિવીઝ. લેબ.૧૪૨૮,૧૪૩૪.૭,૧૪૧૨.પપ,૧૪૨૭.૩પ
ડો.રેડ્ડીઝ લેબો.૨૮૦૦,૨૮૦૦,૨૭૬૮.૭પ,૨૭૭૩.૯
ઇ-સર્વ ઇન્ટર.પ૦૧.૦પ,પ૦પ,૪૮૦,૪૯૧.૪
આઇશર મોટ‌ર્સ૪૮૪પ,૪૯૪૮,૪૮૩૬.૨પ,૪૯૦૨.૦પ
ઈમામી૪૬૦.૦પ,૪૬૪.પ,૪પ૭.પપ,૪૬૨.૬
એન્જી. ((ઇ)).૧પ૦.૦પ,૧પ૧.પ,૧૪પ.પ,૧૪૬.૮પ
એસ્સાર ઓઈલપ૧.૪પ,પ૧.૮,પ૦.૩,પ૦.પપ
એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૧૦૮.પ,૧૧૧.૨,૧૦૮,૧૧૦.૨પ
ફેડરલ બેન્ક૭૪.૪પ,૭પ.૯,૭૩.પ,૭પ.૩
ફાઇનાન્સિયલ ટેક્નો.૩૨૬.૧પ,૩૩૮.૮,૩૨૧.૭પ,૩૩૮.૮
ફ્લેક્ષટ્રોનિક્સ૭૦૯.૦પ,૭૨૪,૭૦૯.૦પ,૭૨૩.૧
ગેઇલ ઇન્ડિયા૩૬૪,૩૬૪,૩પ૪,૩પ૭.૪
ગ્લેક્ષોસ્મિથ કોન૪૨૪૯.૮પ,૪૩૦૦,૪૨૧પ,૪૨૩૩
ગ્લેક્ષોસ્મિથ૩૦૨૮.૧,૩૦૩૭,૩૦૨૮.૧,૩૦૩પ.૩
ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા.પ૪૮.૮,પપ૩.૬પ,પ૪૨,પ૪૮.૧પ
ગોદરેજ કન્ઝયુમર૭૯પ.૮,૮૦૧.૬,૭૯૨,૭૯૬.૬પ
ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૭૩.૦પ,૨૭૭,૨૭૨.૧પ,૨૭પ.૮પ
ગ્રાસીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨પ૨૨.૨,૨પ૪૧.૪પ,૨૪૯૮.૧,૨પ૩૦.૭પ
ગુજરાત અંબુજા સિમેન્ટ૧૬૧.૩,૧૬પ.૪પ,૧૬૧.૩,૧૬૩.૯
ગુજરાત મીનરલ૧૦૭,૧૦૯.૨,૧૦૬.પપ,૧૦૮.૭
હાવેલ ઈન્ડિયા૭૬૪.૮,૭૮૧,૭૬૪.પ,૭૭૭.૬પ
એચસીએલ ટેકનો.૧પ૩૧.પ,૧પપ૩.પ,૧પ૩૧.પ,૧પ૪૮.૯પ
એચડીએફસી૮૧૯.૭પ,૮૧૯.૭પ,૮૦૭.પપ,૮૧૧
એચડીએફસી બેન્ક૬૭૨,૬૭૬,૬૬૬.પપ,૬૭૦.૮
હિ‌રો હોન્ડા૧૯પ૨,૧૯પ૬,૧૯૩૦.૧પ,૧૯પ૧.૧
હિ‌ન્દ લીવર કેમિકલ્સ૧૮૧.૩,૧૯૪.પ,૧૯૩,૦
હિ‌ન્દુસ્તાન પેટ્રો.૨પ૧.૯પ,૨૬૦,૨પ૧.૯પ,૨પ૬.૩
હિ‌ન્દ. ઝીંક૧૧૯.પપ,૧૧૯.૯પ,૧૧૭.૯,૧૧૮.૨પ
હિ‌ન્દ.કોપરપ૮.૨,પ૯.૮,પ૮.૧,પ૮.૭
હિ‌ન્દ. લિવરપપ૭,પપ૭.પપ,પપ૩,પપ૪.૨
હિ‌ન્દાલ્કો૯૭.૪,૯૯,૯૭.૨પ,૯૮.૭પ
હિ‌ન્દાલકોએસએલ૧૨૯.૬,૧૩૦,૧૨૭.પ,૧૨૭.પ
આઇ-ફલેક્ષ સોલ્યુ.૩૦૯૬.૬,૩૧૨૦,૩૦પ૯,૩૦૭પ.૧પ
આઇબીપી લિ.૩૯૮,૪૦૦,૩૯પ.૯પ,૩૯૬.૪પ
આઇસીઆઇબીકે૮૩૦,૮પ૨,૮૨૯.૨,૮પ૦
આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્ક૧૦૪૦.૨પ,૧૦૪૮.૮,૧૦૨પ.૧,૧૦૩૦.૭
આઇડીબીઆઇ બેન્ક૨પ.૨પ,૨પ.૯,૨પ.૩,૦
આઇડીબીઆઇ લિ.પ૬.૨,પ૬.૬પ,પપ.પપ,પપ.૮પ
આઇએફસીએલ લિ.૨૩.પ,૨૩.પ,૨૨.૯,૨૩.૦પ
આઇગેટ ગ્લોબ૩૭પ,૩૭૭.પ,૩૭૨,૩૭૩.૭
ઇન્ડિયા બુલ્સ૧૩૪.પ,૧૩પ,૧૨૩.૧પ,૧૨૪.૮પ
ઇન્ડિયન હોટેલ૭૦,૭૧.૧,૬૮.૭પ,૬૯.૩
ઇન્ડિયન ઓઇલ૨૪૬,૨૪૮.૯પ,૨૪૪.૩,૨૪૭.૪પ
ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ૪૭.૨પ,૪૭.૨પ,૪૪.૮પ,૪પ.૩પ
ઇન્ડો ગલ્ફ ફર્ટિ‌લાઇઝર૨૪૭.૮પ,૨૭૪,૨૪૧,૨૬૦.૬પ
ઇન્દ્ર ગેસ૨પ૬.૬,૨પ૯.પ,૨પ૧.૮,૨પ૩.૪
ઇન્ડસ ઇન્ડ બેન્ક૪૦૩,૪૦૬.૪પ,૩૯૭,૪૦૧.૭
ઇન્ફોસીસ ટેક્નો.૩૭પ૧.પ,૩૭૯૦,૩૭પ૧.પ,૩૭૮૨.૭
ઈન્ફ્રા ડેવ. ફાઈનાન્સ૯૪.૯પ,૯૭.૬પ,૯૪.૭પ,૯પ.૬પ
આઇએનજી વૈશ્યપપ૭.૨,પપ૭.૨,પપ૭.૧,પપ૭.૧
આઇએનજી વૈશ્ય બેન્કપ૪૯.૧,પપ૩.૩પ,પ૩૮,પ૪૦.પ
ઇપ્કા લેબ. લિ.૮૯૧.પ,૮૯૩,૮૭૪,૮૭૭.૮
આઈપીસીએલ૨૭૦,૨૭૧.૪,૨૬૮,૨૬૯.૨પ
આઇટીસી લિ.૩૨૦.૦પ,૩૨૨.પ,૩૧૯.૪પ,૩૨૧.૯
જે એન્ડ કે બેન્ક૧૩૬૦,૧૩૬૪.૬,૧૩૪૨.૦પ,૧૩પ૪.૭
જૈન ઇરિગેશનપ૯.પ,પ૯.૭પ,પ૭.૯,પ૮.૨
જયપ્રકાશ એસોસિયેટ૪૨.પ,૪૨.૭,૪૦.૭,૪૦.૯
જેટ એરવેઝ૨૧૯.પ,૨૨૦.૯પ,૨૧૬.૩પ,૨૧૭.૪પ
જિંદાલ સ્ટીલ૨૪૩.પ,૨૪૬.૨,૨૩૯.૮,૨૪૧.૮
જેપી હાઇડ્રોપાવર૧પ.૨૪,૧પ.૨૪,૧૪.૨૩,૧૪.પ૪
જેએસડબ્લ્યુ એસએલ૮૮૪,૮૯૪.૨,૮પ૩.૯,૮પ૭.૩
કર્નાટકા બેન્ક૯૭.૨પ,૧૦૧.૭,૯૬.૧,૧૦૧
કોચી રિફાઇનરી૧૬પ,૧૬૮.૮,૧૬૧.૧પ,૧૬૩.૪
કોટક બેંન્ક૬૭૭,૬૮૨.૯,૬૭૨.૨પ,૬૭૬.૩
લા‌ર્સન એન્ડ ટુબ્રો૧૦૮પ.પ,૧૦૯૦,૧૦૭૩,૧૦૮૮.૧પ
એલઆઇસી હા.ફાય.૨૦૪.૮પ,૨૧૦.૮,૨૦૪,૨૦૯.૩
લ્યુપિન લિ.૯પ૬.૦પ,૯૬૮,૯પ૦.૧,૯પ૩.૯પ
મદ્રાસ સિમેન્ટ૧૭૩,૧૭પ,૧૭૧.૪પ,૧૭૨.૧
મહિ‌ન્દ્રા એન્ડ મહિ‌ન્દ્રા૯૪પ.૦પ,૯૪૯.૯પ,૯૩પ.૬પ,૯૪૩.પપ
મેરિકો લિ.૨૧૪.૧,૨૧૬.૦પ,૨૧૩.૬,૨૧પ.પપ
મારુતિ ઉદ્યોગ૧૬૮૩,૧૬૯૩,૧૬૭૧,૧૬૭પ.૯પ
મેક્ષ ઇન્ડિયા૧૮૦.૭,૧૮૩.૯પ,૧૭૯.૯પ,૧૮૧.૯
મેકડોવેલ૨૪૨૨,૨૪૨૮,૨૩૮૦,૨૩૯૦.૩
માઇકો લિ.૯૩૩૪,૯૪૯૦,૯૨૯૦,૯૪પપ.૮પ
એમએમટીસી૪૭.૦પ,૪૭.૮પ,૪૬.૭,૪૬.૮પ
મધરસન સુમી ૨૨૦.૭પ,૨૨૪.૯,૨૧૯.૨,૨૨૧.૨પ
એમ્ફેસીસ બીએફએલ૩૯૩.૧પ,૩૯૯,૩૯૦.૧પ,૩૯૧.૯પ
એમઆરએફ લિ.૧૯૦પ૦,૧૯૨પ૩.૩પ,૧૯૦૦૦,૧૯૧૦પ.૮પ
એમઆરપીએલ૩૮.૭,૩૯.૧,૩૮.૬પ,૩૮.૮પ
નેશનલ એલ્યુ.૩૨.૪,૩૨.૬,૩૨,૩૨.૦પ
નેટ મિનરલ૧૩૬,૧૩૬.પ,૧૩૦.પ,૧૩૧.૭
નેસ્લે લિ.પ૦૪૪.૩,પ૦૪૪.૩,૪૯૮પ,પ૦૦૭.૨પ
નેવેલી લિગ્નાઇટપ૬.૨,પ૭.૬,પપ.૬,પપ.૭પ
નિકોલસ પીરામલપ૨૯.૩પ,પ૨૯.૪,પ૧૮.૧પ,પ૧૯.૭
એનટીપીસી લિ.૧૧૭.૮પ,૧૧૮.૭પ,૧૧૩.૯પ,૧૧પ.૮
ઓએનજીસી લિ.૨૮૩.પ,૨૮૪.૧પ,૨૭૯.૪,૨૮૨.૦પ
ઓરિયેન્ટલ બેન્ક૧૬પ.૯,૧૬૭.૨,૧૬૧.૪,૧૬૨.૧
પેન્ટાલુન૮૩.૦પ,૮૩.૨,૮૦.૦પ,૮૧.૮
પેટ્રોનેટ એલએનજી૧૧૭.પ,૧૨૦.૨,૧૧૭.પ,૧૧૯
પીડીલાઇટ ઈન્ડ૨૭૯.પપ,૨૮૬,૨૭૮.૮પ,૨૮૪.૯પ
પીએબીએસએલપપપ.૦પ,પપપ.૧,પપપ.૦પ,પપપ.૧
પંજાબ નેશનલ બેન્કપ૪૨,પ૪પ.૦પ,પ૩૩.૨,પ૩૭.૭પ
રેનબેક્ષી લેબો.૩૬૪,૩૭૩.૪,૩પ૪.૮પ,૩૬૭.૦પ
રિલા. કેપિટલ૩૨૧.૩પ,૩૨પ.પ,૩૧૮.૧,૩૧૯.૭પ
રિલાયન્સ૮૧૪.પપ,૮૧૬.૨પ,૮૦૭.૮,૮૧૦.૪
રિલાયન્સ એનર્જી૩૬પ.૧,૩૬૮.૮,૩પ૮.૪પ,૩૬૦.૮પ
શેષા ગોઆ લિ.૧૮૪.પ,૧૮પ.૨પ,૧૭૮.૭,૧૭૯.૭
શ્રી સિમેન્ટ૪૭૮૪,૪૮૩૯.૮,૪૬૧૦,૪૭૧૪.પ
શ્રીરામ ટ્રાન્સપો‌ર્ટપ૮૨.૨,પ૯પ,પ૭૮.૨,પ૯૦.૯
શ્રીરામસિટિ૯૭પ,૯૮૮.૮પ,૯૭૧,૯૭૧.૪
સીમેન્સ લિ.પ૯૨.પ,પ૯૪.૪,પ૭૭.૨પ,પ૮૩.પપ
સાઉથ ઇન્ડ. બેન્ક૨૦.૬,૨૧.૧પ,૨૦.૬,૨૦.૯
સ્ટેટ બેન્ક ૧પ૧૮.૭,૧પ૨૦.૬,૧પ૦૦,૧પ૦૬.૭પ
સ્ટીલ એથોરીટીપ૭.પ,પ૭.૬પ,પપ,પપ.૧પ
સ્ટરલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૮૮.૨,૯૨.૮,૮પ.૧પ,૯૦.૨
સ્ટ્રાઇડ્સ આર્કો૩પ૩.૮પ,૩પપ,૩પ૨,૩પ૨.૧પ
સન ફાર્મા. લિ.૬૨૧.૦પ,૬૨પ.પ,૬૧પ.૪પ,૬૧૮.૬
સુઝલોન એનર્જી૧૦.૨પ,૧૦.૪,૧૦.૧૯,૧૦.૨૩
સિન્ડીકેટ બેન્ક૮૦.૩પ,૮૧,૭૮.૭,૭૯.૦પ
સાઇજેન્ટા લિ.પ૦૦,પ૨૯,૪૯૬,પ૨૩.૪
ટાટા કેમિકલ્સ૨૭૦.૯પ,૨૭૩.૮,૨૬૯.પ,૨૭૦.૧
ટાટા ઇન્ફો૮૦૦,૮૦પ,૭૯પ,૭૯૬.૮
ટાટા મોટ‌ર્સ૩૯૯.૩,૩૯૯.૭પ,૩૯૩.૪,૩૯૮.૬
ટાટા પાવર૮૩.૪,૮૩.૪પ,૮૦.૩પ,૮૦.૯પ
ટાટા સ્ટીલ૩૭૦.૬પ,૩૭૨.૩,૩૬૦,૩૬૦.૯
ટાટા ટી૧૪૨.૯પ,૧૪૩.૬,૧૪૦.૭પ,૧૪૧.૨
ટીસીએસ લિ.૨૧૯૦,૨૧૯૯.૭,૨૧૮૧.પ,૨૧૮૮.૩
થર્મેક્ષ લિ.૬૭૯,૬૮૯.૯,૬૭૯,૬૮૬.પપ
ટાઇટન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૩૭,૨૪૪.૧,૨૩૬.પ,૨૪૩.૧પ
ટીટીકે પ્રેસ્ટિજ૨૯૪૦,૨૯૪૦,૨૮૭૭.૨,૨૮૯૨.૦પ
યુકો બેન્ક૬પ,૬પ.૧પ,૬૩.૩,૬૩.૭
અલ્ટ્રાટેક કેમ.૧૮૩૨,૧૮૭પ,૧૮૩૨,૧૮પ૯.૯પ
યુનિયન બેન્ક૧૦૩.૯,૧૦૪,૧૦૧.૭પ,૧૦૨.૦પ
યુનિટેક લિ.૧૨.૩,૧૨.૩૮,૧૨.૦પ,૧૨.૧૧
યુના. બ્રુવરીઝ૭૮૩,૭૮૪.૬પ,૭૬પ,૭૭૩.પપ
યુનાઇટેડ ફોસ્ફરસ૧૭૯,૧૮પ.૯પ,૧૭૯,૧૮પ.૩પ
યુટીઆઇ બેન્ક૧૨૩૭.પ,૧૨પ૦,૧૨૨પ.૩,૧૨૩પ.૧પ
વીડિયોકોન ઇન્ડ.૧૬૩.૩પ,૧૬૬.૭,૧૬૩.૧પ,૧૬૪.૦પ
વીડિયોકોન ((ઇ)).૮પ.૭પ,૮૮.૭પ,૮૪.૧,૮પ
વિદેશ સંચાર૨૭૪,૨૭૯.૨,૨૭૩.૨પ,૨૭૭.૧
વિઝયુઅલ સોફ્ટ૭પ,૭૬.૨,૭૪.૨,૭૪.૭પ
વિપ્રો લિ.પ૭૯.પ,પ૯૬.૮,પ૭૯.પ,પ૯પ.૧પ
વોકહાડ‌ર્ટ૪૧પ.૯,૪૩૧.૭,૪૧૧.પ,૪૨૭.૩પ
યસ બેન્ક૩૦૬,૩૦૬.૬,૩૦૧.પ,૩૦૨.૩પ
ઝી ટેલિ.૨૬૩,૨૬૬.પ,૨૬૨.પ,૨૬૪.૮

આજનું રાશિફળ

મેષ
Rashi - મેષ|Aries - Divya Bhaskar
મેષ|Aries

પોઝિટિવઃ- વ્યક્તિગત તથા પારિવારિક ગતિવિધિઓમાં તમારી વ્યસ્તતા રહેશે. કોઇ પ્રિય વ્યક્તિની મદદથી તમારું અટવાયેલું કામ પણ પૂર્ણ થઇ શકે છે. બાળકોની શિક્ષા અને કરિયરને લગતા મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્ય પણ પૂર્ણ થઇ શક...

વધુ વાંચો