અવસાન નોંધ- ૨પ-૪

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
પાંડે: સુનીલ બી. પાંડે, ઉંમર-૪૮, રહે. વલસાડ
પરીદા: ભારતીબેન ભાસ્કર પરીદા, ઉંમર-૬૦, રહે. વેડરોડ
તરસરીયા: લક્ષ્મીબેન માધાભાઈ તરસરીયા, ઉંમર-૭૧, રહે. ગોપીનાથ સો. સીંગણપોર
ગડીયાવાલા: કમલેશ ગમનભાઈ ગડીયાવાલા, ઉંમર-૪પ, રહે. સ્વસ્તીક સો. એલ.એચ.રોડ
દેસાઈ: મહેશ યશવંત દેસાઈ, ઉંમર-૭૧, રૂપાલી એપા‌ર્ટમેન્ટ, ભટાર
નવસારીવાલા: નિર્મળાબેન છગનલાલ નવસારીવાલા, ઉંમર-૮૦, રહે. ૧૧૪, જલારામ સો. પરવટ પાટિયા
મકવાણા: મણીબેન વલ્લભભાઈ મકવાણા, ઉંમર-૮૬, રહે. ૧૦૧, સુદામા ચોક, મોટા વરાછા
પટેલ: શાંતાબેન ઠાકોર પટેલ, ઉંમર-૬૨, રહે. સીમાડા ગામ
સોનાની: પ્રકાશ બાબુ સોનાની, ઉંમર-૭પ, રહે. ઉધના
શર્મા: તારામન ભીમસીંગ શર્મા, ઉંમર-૧૮, રહે. મોરાભાગળ
શાહ: લતાબેન ડી. શાહ, ઉંમર-૯૦, રહે. અડાજણ
અગ્રવાલ: વિદ્યાદેવી ડી. અગ્રવાલ, ઉંમર-૭પ, રહે. સુમુલ ડેરી