શેરબજારના ભાવ

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
એ.સી.સી.૧૨૬૦.૧પ,૧૨૮૦.૬પ,૧૨૪૨,૧૨પ૧.૧પ
એબીબી લિ.૮૦૦.પપ,૮૦૬.પ,૭૭૬,૭૭૮.૮પ
અદાણી એક્ષપોટ્ર૩૧૭.૯,૩૨૬,૩૧પ.૧,૩૧૮.૧પ
એડી બીર નુવો૧૧૦૪.૭,૧૧૧૦.૪,૧૦પ૮,૧૦૬૧.૦પ
અલ્હાબાદ બેન્ક૮૩.૨પ,૮૪.૬પ,૮૨.૪,૮૩.૪
આન્ધ્ર બેન્ક૬૦.૦પ,૬૦.૭પ,પ૮.પ,પ૮.૮
એપોલો હોસ્પિટલ૮૭૮,૮૮પ.૯,૮પ૨.પ,૮પ૬.૧
એપોલો ટાય‌ર્સ૧૨૬.૯પ,૧૩૨,૧૨પ,૧૨૯.૯
અશોક લેલેન્ડ૧૮.૨પ,૧૮.૨પ,૧૭.૪,૧૭.૬
એશિયન પેઇન્ટસ૪૮૬.પ,૪૯૩,૪૭૭.૬પ,૪૮૦.૩
ઓરોબિંદો ફાર્મા.પ૦૭.૨,પ૧૨.૬,૪૮૩,૪૮૭.૬
બજાજ ઓટો૯૬૦.૧,૯૭૪.૩પ,૯૬૦.૧,૯૬૬.૮
બાટા ઈન્ડિયા લિ.૧૦૯૯.૯પ,૧૧૨૪,૧૦૮૮,૧૧૦૨.૭
બેયર ક્રોપ્સ.૧૭૯.૮,૧૭૩,૧૭૩.૨,૦
બર્જર પેઇન્ટસ૨૧૨,૨૧૨,૨૦૯,૨૧૦.૨
ભારત ઈલેક્ટ્રી.૯૮૦,૯૯૮.૯પ,૯૭૦,૯૮૮.૧
ભારત ફોર્જ૩૮૮,૪૦૯.૭પ,૩૮૭.૭પ,૩૯૧.૬પ
ભારત પેટ્રો. કોપો્ર.૪૧૭,૪૨૩.પપ,૪૧૧.૮પ,૪૧પ.પપ
ભારતિ ટેલિ૭પ૭,૭૭૪.૯,૭પ૭,૭૬૯.૨પ
ભારતી ટેલિ.૩૦પ,૩૦૬.૪,૨૯૯,૩૦૨.૮પ
ભેલ૧૮૯,૧૯૨.૯,૧૮૭.૨પ,૧૮૮.૮પ
ભુ સ્ટીલ ર્સ્ટ૪પ૩,૪પ૩,૪પ૦.૧,૪પ૧.૮
બાયોકોન લિ.૪૩૨.૯,૪૩૬.૪,૪૨પ.૬,૪૩૧.૭
બેન્ક ઓફ બરોડા૬પ૩.૧,૬૬૩.૪,૬૩૨.પપ,૬૪૭.૨પ
બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા૧૯૯.૮પ,૨૦૮.પ,૧૯૯.૪,૨૦૩.૩
બ્રિટાનીયા ઇન્ડ૮૭પ,૮૭૯.૧,૮૬૪.૧,૮૭૦.૩
કેડીલા હેલ્થ૯૯૪.૪,૧૦૦૨,૯૭પ.૧પ,૯૮૬.૮
કેનેરા બેન્ક૨૩૮.૯,૨૪૮.૯,૨૩૬.૪,૨૪૦.૮
કેસ્ટ્રોલ ઈન્ડિયા૨૮૮,૨૯૦.૨પ,૨૮૬.૧પ,૨૮૯
સેન્ચુરી ટે. એન્ડ ઈન્ડ.૩૪૪,૩૪૬.૩,૩૩૨.૭,૩૩૭.પપ
સીઈએસસી લિ.૪૮૧,૪૯પ.૮પ,૪૭૭.૯પ,૪૮૪.૮પ
સિપ્લા લિ.૩૭૬.૯,૩૮૦.૧પ,૩૭પ.પ,૩૭૬.૭
કોલગેટ પામોલીવ૧૩૨૦,૧૩૩૩.૩પ,૧૩૧૬.પપ,૧૩૨૬.૭પ
કન્ટેઇન ર્કોપો.૮૪૮.૨,૮૬૦,૮૪૨.૬,૮૪૩.૯પ
કોરોમંડલ ફર્ટિ‌લાઇઝર૨૧૧.પ,૨૧૧.૯પ,૨૦૪,૨૦પ.૧પ
ર્કોપોરેશન બેન્ક૨૪૩.૪,૨૪૬,૨૪૧.૪,૨૪૩.૪પ
ક્રિસીલ લિ.૧૧૮પ,૧૧૯૭,૧૧૬૬.૨,૧૧૬૯.૬પ
ક્રોમ્પ્ટન ગ્રીવ્ઝ૧પ૩,૧પ૪.૧,૧૪૪.૬,૧૪પ.પપ
કયુમિન્સ ((ઇ)).પ૧૯.૬,પ૨૦,પ૧૨,પ૧૬.પ
ડાબર ઇન્ડિ. લિ.૧૭૩,૧૭૪.૯,૧૭૨,૧૭૪.૬પ
દેના બેન્કપ૬.૨પ,પ૭.પ,પપ.૬,પપ.૯
ડિવીઝ. લેબ.૧૩૭૯.૯,૧૩૯૯,૧૩૬૬,૧૩૭પ.૧
ડો.રેડ્ડીઝ લેબો.૨૬૯૧,૨૭૨૪.૮,૨૬૬૮.૩પ,૨૬૭૬.પ
ઇ-સર્વ ઇન્ટર.પ૦૧.૦પ,પ૦પ,૪૮૦,૪૯૧.૪
આઇશર મોટ‌ર્સપપ૬૭.૭પ,પપ૮૦,પ૪૬પ,પ૪૯૭.૨
ઈમામી૪૪૯.૩પ,૪૪૯.૩પ,૪૪૧,૪૪૧.૮
એન્જી. ((ઇ)).૧૬૮.૯,૧૭૯.૪,૧૬૮.૯,૧૭૭.૩પ
એસ્સાર ઓઈલપ૧.૯પ,પ૨.પપ,પ૦.પ,પ૦.૮
એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૧૧૮,૧૨૦.૮,૧૧૮,૧૨૦.૨પ
ફેડરલ બેન્ક૮૬.૪,૮૮.૪,૮૪,૮૪.૮
ફાઇનાન્સિયલ ટેક્નો.૪૦૧,૪૦૧.૮,૩૮૨.૬,૩૮૨.૬
ફ્લેક્ષટ્રોનિક્સ૭૦૯.૦પ,૭૨૪,૭૦૯.૦પ,૭૨૩.૧
ગેઇલ ઇન્ડિયા૩૮૧.પ,૩૮પ,૩૬૯,૩૭૦.૯
ગ્લેક્ષોસ્મિથ કોન૪૨૧૨,૪૨૧૨,૪૦૯૬,૪૧૦૬.૬પ
ગ્લેક્ષોસ્મિથ૨૪૯૦,૨પપપ,૨૪૩૩,૨૪૪૭.૬પ
ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા.પ૪૧.પ,પપ૧,પ૩૯.૮,પ૪૮.૮પ
ગોદરેજ કન્ઝયુમર૭૨૬.૩પ,૭૩૦.૧,૭૧૦,૭૧૩.૬પ
ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૯૮,૩૦૨,૨૮૯,૨૯૩.૨પ
ગ્રાસીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૭૬૩.૨પ,૨૮૨પ,૨૭૨૯.૮,૨૮૧૪
ગુજરાત અંબુજા સિમેન્ટ૧૮૨.૧,૧૮૭.૩,૧૮૦.૬પ,૧૮૪
ગુજરાત મીનરલ૧૧૮,૧૨૧,૧૧૬.૨પ,૧૧૭.૬પ
હાવેલ ઈન્ડિયા૮૪૬,૮પ૪,૮૨પ.૧પ,૮૨૯.૨પ
એચસીએલ ટેકનો.૧૪૪૪,૧૪૬૭,૧૪૩૯,૧૪પ૩.૬પ
એચડીએફસી૮પ૦,૮પ૬,૮૪૨.૩,૮પ૧.૩
એચડીએફસી બેન્ક૭૩પ.૨,૭૪૦,૭૨૦,૭૨પ.૩પ
હિ‌રો હોન્ડા૨૦૨૦,૨૦૩૪,૨૦૦૧.૦પ,૨૦૧૮
હિ‌ન્દ લીવર કેમિકલ્સ૧૮૧.૩,૧૯૪.પ,૧૯૩,૦
હિ‌ન્દુસ્તાન પેટ્રો.૨૮૮.૨,૨૯૩,૨૮૩.૨પ,૨૮૬
હિ‌ન્દ. ઝીંક૧૨૧,૧૨૧.૧,૧૧૭,૧૧૭.૨પ
હિ‌ન્દ.કોપર૬૩.૨,૬૪,૬૨.૨,૬૨.૪
હિ‌ન્દ. લિવરપપ૮,પ૬૩.પ,પપ૩,પ૬૦.૯પ
હિ‌ન્દાલ્કો૧૨૧.૧,૧૨૧.૮,૧૧૬.૩પ,૧૧૭.૪
હિ‌ન્દાલકોએસએલ૧૨૯.૬,૧૩૦,૧૨૭.પ,૧૨૭.પ
આઇ-ફલેક્ષ સોલ્યુ.૨૯૮૦,૨૯૯૦,૨૯પ૧,૨૯પ૭.૬પ
આઇબીપી લિ.૩૯૮,૪૦૦,૩૯પ.૯પ,૩૯૬.૪પ
આઇસીઆઇબીકે૮૩૦,૮પ૨,૮૨૯.૨,૮પ૦
આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્ક૧૧૯પ,૧૨૩૧.૯,૧૧૯૧.૧પ,૧૧૯૮.૪પ
આઇડીબીઆઇ બેન્ક૨પ.૨પ,૨પ.૯,૨પ.૩,૦
આઇડીબીઆઇ લિ.૬૦.૩પ,૬૧.પ,પ૯.૭પ,૬૦
આઇએફસીએલ લિ.૨પ.૩,૨૬.૨,૨૪.૮,૨પ.પપ
આઇગેટ ગ્લોબ૩૭પ,૩૭૭.પ,૩૭૨,૩૭૩.૭
ઇન્ડિયા બુલ્સ૧૩૪.પ,૧૩પ,૧૨૩.૧પ,૧૨૪.૮પ
ઇન્ડિયન હોટેલ૬૯.૯,૭૦.૬,૬૮.૭,૬૯.૯
ઇન્ડિયન ઓઇલ૨૬૬,૨૭૩,૨૬૬,૨૬૯.૪પ
ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ૪૯.૯,પ૦.૩,૪૮.૩,૪૮.૪
ઇન્ડો ગલ્ફ ફર્ટિ‌લાઇઝર૨૪૭.૮પ,૨૭૪,૨૪૧,૨૬૦.૬પ
ઇન્દ્ર ગેસ૨પ૯.૧પ,૨૬૨,૨પ૭.૨પ,૨પ૯.૩
ઇન્ડસ ઇન્ડ બેન્ક૪૬૮.૧,૪૭૬.૯,૪પ૯.૬પ,૪૭૨.પપ
ઇન્ફોસીસ ટેક્નો.૩૬૬૭,૩૭૦૬.૯પ,૩૬૩૦,૩૬૭૨.૭પ
ઈન્ફ્રા ડેવ. ફાઈનાન્સ૧૧૩,૧૧૬.૬,૧૧૨.૬,૧૧પ.પપ
આઇએનજી વૈશ્યપ૯૭,પ૯૭,પ૮૪,પ૮૪
આઇએનજી વૈશ્ય બેન્કપ૯૦,પ૯૭,પ૬૬.૦પ,પ૬૯.પ
ઇપ્કા લેબ. લિ.૮૨પ.૮,૮૪૨,૮૦૭.૨પ,૮૩૭.૨પ
આઇટીસી લિ.૩૩૪.૮,૩૩૬.પ,૩૨૯,૩૩૩.૭પ
જે એન્ડ કે બેન્ક૧૪૮૦,૧પપ૧,૧૪૭૬.૬,૧પ૪૩.૮
જૈન ઇરિગેશન૬૦.૬,૬૧.પ,પ૯.૦પ,પ૯.૨
જયપ્રકાશ એસોસિયેટપ૦.પપ,પ૧.૯,૪૮.૪,૪૮.૭પ
જેટ એરવેઝ૨૩૮.૧પ,૨૪૭.પપ,૨૩૮.૧પ,૨૪૦.૯પ
જિંદાલ સ્ટીલ૨૬૧.૭પ,૨૬૬,૨પ૩.પ,૨પ૪.પપ
જેપી હાઇડ્રોપાવર૧૪.૭,૧૪.૮પ,૧૪.૧,૧૪.૩
જેએસડબ્લ્યુ એસએલ૯૮૦,૯૮૦,૯૩૩.૩,૯૩૬.૯પ
કર્નાટકા બેન્ક૧૧૨.૬,૧૧પ.પપ,૧૧૦.૦પ,૧૧૧.૧
કોચી રિફાઇનરી૧૬પ,૧૬૮.૮,૧૬૧.૧પ,૧૬૩.૪
કોટક બેંન્ક૭પ૧.૯,૭પ૭.૯પ,૭૩પ,૭૪૪.૪
લા‌ર્સન એન્ડ ટુબ્રો૧૨૩પ.૪,૧૨પ૪.૯,૧૨૧૭.૮,૧૨૨૯.૭
એલઆઇસી હા.ફાયનાન્સ૨૩૪.૪,૨૪૧.૬,૨૩૦.પપ,૨૩૧.પપ
લ્યુપિન લિ.૯પપ,૯૭૨.પ,૯પ૩.૯પ,૯૬૨.૮પ
મદ્રાસ સિમેન્ટ૨૦૦.૯,૨૦૭,૧૯પ.પપ,૧૯૮.૩
મહિ‌ન્દ્રા એન્ડ મહિ‌ન્દ્રા૧૦૦૩.૭,૧૦૨૦,૯૮પ.૮પ,૯૯૪.૧
મેરિકો લિ.૨૦૪.૯પ,૨૦પ,૨૦૧,૨૦૨.પપ
મારુતિ ઉદ્યોગ૧૮૦૦.૯,૧૮૧૨,૧૭૪પ.૦પ,૧૭પપ.૯
મેક્ષ ઇન્ડિયા૧૯૧,૧૯૬,૧૯૧,૧૯૨.૧
મેકડોવેલ૨૪૬૬.૨પ,૨૪૯૦,૨૪પ૧.૧,૨૪૬૧.૨પ
માઇકો લિ.૯૮૦૦,૯૮૦૦,૯૩૩પ.૯પ,૯૩૯૮.પ
એમએમટીસી૪૯.૦પ,૪૯.૩પ,૪૮.૨,૪૮.૨પ
મધરસન સુમી ૨૨૮,૨૩૧.૧પ,૨૨પ,૨૨૮.૩
એમ્ફેસીસ બીએફએલ૪૦૭.૮,૪૧૪,૪૦૦,૪૦૨.૧પ
એમઆરએફ લિ.૨૦૬૭૯.૩,૨૦૯પ૦,૨૦પપ૬.૮પ,૨૦૭૯૦.૩પ
એમઆરપીએલ૪૧,૪૧.૭,૪૦.પપ,૪૧.પ
નેશનલ એલ્યુ.૩પ.૪,૩પ.૪પ,૩૪.૨પ,૩૪.પ
નેટ મિનરલ૧૨૯,૧૨૯.૯પ,૧૨૪.૭પ,૧૨પ.૨પ
નેસ્લે લિ.૪૮૨૦,૪૮૩પ,૪૭૭૦,૪૭૯પ.૩પ
નેવેલી લિગ્નાઇટપ૭.૮પ,પ૭.૯,પ૬.૬પ,પ૬.૯
નિકોલસ પીરામલપ૨પ,પ૩૦,પ૧૬.૧,પ૨૦.પ
એનટીપીસી લિ.૧૧૭.૧પ,૧૧૮.૧,૧૧૬.૨,૧૧૭.૪
ઓએનજીસી લિ.૩૧૮.૮,૩૨૪.૭,૩૧૬.૭,૩૨૨.પ
ઓરિયેન્ટલ બેન્ક૧૯૪,૧૯૮.૮,૧૯૩.૧,૧૯૪.૮
પેન્ટાલુન૮૩.૭,૮૪.૬,૮૧.૯પ,૮૨.૨
પેટ્રોનેટ એલએનજી૧૨૭.૦પ,૧૨૮.૧,૧૨પ.૬પ,૧૨૬.પ
પીડીલાઇટ ઈન્ડ૨૮૨,૨૮૩.૯,૨૭૯.૨પ,૨૮૧.૪પ
પીએબીએસએલ૬૭૪,૬૭પ,૬૬૧,૬૬૧
પંજાબ નેશનલ બેન્ક૬૩૩.૯પ,૬૪પ.૪પ,૬૨૧.૧,૬૨૬.૨પ
રેનબેક્ષી લેબો.૩૬૪.૩,૩૭૦.૯પ,૩૬૨,૩૬૪.પપ
રિલા. કેપિટલ૩૩૬,૩૪૪.૯,૩૩૪.૭પ,૩૩૭.૪
રિલાયન્સ૮૮૪.૭,૮૮૭.૯,૮૭૨.૬,૮૭૪.૯પ
રિલાયન્સ એનર્જી૪૦૮,૪૪૦,૪૦૭.પ,૪૨૪.પપ
શેષા ગોઆ લિ.૧૮૩.૭પ,૧૮૪,૧૭૬.૯,૧૭૭.૬પ
શ્રી સિમેન્ટપ૧૭૦,પ૨૩પ,પ૧૪૦.૭પ,પ૨૦૯.પ
શ્રીરામ ટ્રાન્સપો‌ર્ટ૬૬૪,૬૭પ.૮પ,૬૪પ,૬૪૯.પ
શ્રીરામસિટિ૧૦૧૦,૧૦૧૪.૯,૯૮પ,૯૯૦.૧પ
સીમેન્સ લિ.૬૯૬,૬૯૯.૭,૬૬૦.૩પ,૬૭૬.૧પ
સાઉથ ઇન્ડ. બેન્ક૨૨.૨પ,૨૩.૩પ,૨૨.૨,૨૨.૪
એસબીઆઇ ૧૬૯૦,૧૭૨૨,૧૬૬૬.૬,૧૬૭પ.૧પ
સ્ટીલ એથોરીટીપ૯.૭પ,૬૦.૧,પ૭,પ૭.૨પ
સ્ટરલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૮૮.૨,૯૨.૮,૮પ.૧પ,૯૦.૨
સ્ટ્રાઇડ્સ આર્કો૩૭૧,૩૭૮,૩૬૮.૧,૩૭૨.૪પ
સન ફાર્મા. લિ.પ૯પ,પ૯પ.૧,પ૭૮,પ૮૦.૩પ
સુઝલોન એનર્જી૧૦.પ,૧૦.૬પ,૧૦.૧,૧૦.૨
સિન્ડીકેટ બેન્ક૯૨,૯૨.૨,૮૮.૩,૮૮.૬પ
સાઇજેન્ટા લિ.પ૦૦,પ૨૯,૪૯૬,પ૨૩.૪
ટાટા કેમિકલ્સ૨૮૭,૨૯૭.૯પ,૨૮૪.૩પ,૨૮પ.૮
ટાટા ઇન્ફો૮૦૦,૮૦પ,૭૯પ,૭૯૬.૮
ટાટા મોટ‌ર્સ૩૯૨.૧,૪૦૪.પ,૩૯૨.૧,૩૯૮.૧
ટાટા પાવર૮૦.૦પ,૮૩.૨,૮૦.૦પ,૮૨.૨
ટાટા સ્ટીલ૩૬પ,૩૬પ,૩૪૩.૧પ,૩૪૪.૧પ
ટાટા ટી૧૪૩.૯પ,૧૪પ.૭પ,૧૪૩.૦પ,૧૪૪.૯
ટીસીએસ લિ.૨૧૪૮.૨,૨૧૭૭.૧પ,૨૧૨૪,૨૧પ૦.૦પ
થર્મેક્ષ લિ.૭૩પ,૭૬૯.૯પ,૭૩૨.૨પ,૭૬૪
ટાઇટન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨પ૦.૨પ,૨પ૪.૪,૨૪૭.૪પ,૨૪૯.૧
ટીટીકે પ્રેસ્ટિજ૨૮૮૦.૯,૩૦૩૪.૭,૨૮પ૨.૩,૨૯૦૨.૧પ
યુકો બેન્ક૭૦.૬પ,૭૧.૨,૬૮.૮,૬૯.પપ
અલ્ટ્રાટેક કેમ.૧૯૮૭,૨૦૧૬.પ,૧૯૭૨.૩,૨૦૦૧
યુનિયન બેન્ક૧૧૬.૮,૧૧૯.૨પ,૧૧પ.૬,૧૧પ.૯પ
યુનિટેક લિ.૧૨.૩૯,૧૨.૭૯,૧૨.૦૮,૧૨.પ૨
યુના. બ્રુવરીઝ૮૧૪.પ,૮૧૯.૨,૮૦પ,૮૦૬.૭
યુનાઇટેડ ફોસ્ફરસ૧૮૯.૯,૧૯૩.૬,૧૮૮.૧પ,૧૮૯.પ
યુટીઆઇ બેન્ક૧૪૨૨,૧૪પ૧.૯પ,૧૪૧૩.૩,૧૪૧૮.૪પ
વીડિયોકોન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૧૬૭,૧૬૯.૩,૧૬૬.૧,૧૬૬.૭
વીડિયોકોન ((ઇ)).૮પ.૭પ,૮૮.૭પ,૮૪.૧,૮પ
વિદેશ સંચાર૨૯૦.૯પ,૨૯૦.૯પ,૨૭૯.પ,૨૮૦.૬પ
વિઝયુઅલ સોફ્ટ૭પ,૭૬.૨,૭૪.૨,૭૪.૭પ
વિપ્રો લિ.પપ૮.૭,પ૬૬.પ,પપ૩.૯,પપ૯.૯
વોકહાડ‌ર્ટ૪૬૪.પ,૪૬૬.૭પ,૪૩૯.૩,૪૪૧.૪
યસ બેન્ક૩૮૨.પ,૩૮૭.૩પ,૩૬૭,૩૭૧.૩
ઝી ટેલિ.૨૮૩.૧,૨૮૩.૩પ,૨૭પ.૭પ,૨૮૦