શેરબજારના ભાવ

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
એ થી ઝેડ
એ.સી.સી.૧૦પ૩.પ,૧૦પ૯.૮,૧૦૧૧.૨,૧૦૨૬
એબીબી લિ.૬૦પ.૮,૬૧૨.પ,પ૮૭,પ૯૧.૨
અદાણી એક્ષપોટ્ર૨૩૪.પ,૨૩૬.૮,૨૨૬,૨૨૭.૯પ
એડી બીર નુવો૧૨૦પ.૭પ,૧૨૧૪,૧૧૬૪,૧૧૭૨.૨પ
અલ્હાબાદ બેન્ક૯૦.પ,૯૨.૨,૮૭.૮પ,૮૮.૨
આન્ધ્ર બેન્ક૬૨.પ,૬૪.૨,૬૨,૬૨.૩
એપોલો હોસ્પિટલ૯૦૪,૯૦૭.૪,૮૬પ.પ,૮૭૩.૮પ
એપોલો ટાય‌ર્સ૭૬.૬પ,૭૭.પ,૬૯.૦પ,૭૦.૧પ
અશોક લેલેન્ડ૧૬.૦પ,૧૬.૨,૧પ,૧પ.૨પ
એશિયન પેઇન્ટસપ૪૬.૧,પપ૧.૬,પ૨૮.૬પ,પ૩૧.૦પ
ઓરોબિંદો ફાર્મા.૨૭૦.૩પ,૨૭પ,૨૬પ.૧પ,૨૭૧.૭
બજાજ ઓટો૮૭૦,૮૮૦,૮પ૦.૭પ,૮૭૪.૧પ
બાટા ઈન્ડિયા લિ.૯૧૧.૦પ,૯પ૬.૭પ,૮૮૮.૦પ,૯પ૧.૮પ
બેયર ક્રોપ્સ.૧૭૯.૮,૧૭૩,૧૭૩.૨,૦
બર્જર પેઇન્ટસ૨૨૯.૯,૨૩૬.૬પ,૨૨૩,૨૨૪.૨પ
ભારત ઈલેક્ટ્રી.૧૦૬૧.૦પ,૧૦૭૨.૬,૧૦૬૧,૧૦૬૨.૨
ભારત ફોર્જ૨૮૭,૨૯૨,૨૮૪.૨,૨૮૭.૬પ
ભારત પેટ્રો. કોપો્ર.૩૩૯,૩૪૩.૯,૩૩૬,૩૩૯.૮પ
ભારતિ ટેલિ૭પ૭,૭૭૪.૯,૭પ૭,૭૬૯.૨પ
ભારતી ટેલિ.૩૪૦.૩પ,૩પ૧.૪પ,૩૩૬.૧,૩૩૭.પ
ભેલ૧૩૪,૧૩પ.૦પ,૧૩૧.૨પ,૧૩૧.૭
ભુ સ્ટીલ ર્સ્ટ૪૯૬.૯,પ૦૦.૪,૪૮૪,૪૮૭.૯
બાયોકોન લિ.૩૭૦.૦પ,૩૮૬.૮,૩૭૦.૦પ,૩૭૭.૯
બેન્ક ઓફ બરોડાપ૯૧.૦પ,૬૦૨,પ૭૩.૯પ,પ૭૬.૧
બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા૨૧૭.૮,૨૨૧.૧પ,૨૧૧,૨૧૨.૩પ
બ્રિટાનીયા ઇન્ડ૯૨૭,૯૪૯,૮૯૧.૨,૯૦૩.૨
કેડીલા હેલ્થ૭૪૦,૭૪૪.૭પ,૭૨૭.૪પ,૭૩૪.૬પ
કેનેરા બેન્ક૨૪૪.૭પ,૨૭૦.૮પ,૨૪૪.૭પ,૨પ૧.૩
કેસ્ટ્રોલ ઈન્ડિયા૩૦૪.૮પ,૩૦૪.૮પ,૨૯૯,૨૯૯.૩પ
સેન્ચુરી ટે. એન્ડ ઈન્ડ.૨૮૦.૧પ,૨૮૭.૮,૨૭૭.૧,૨૮૧.૦પ
સીઈએસસી લિ.૩૯૦,૪૦૦.૮,૩૮પ,૩૯૧.૪પ
સિપ્લા લિ.૪૨૪,૪૨૬,૪૧૮,૪૨૦.૯પ
કોલગેટ પામોલીવ૧૨૩પ,૧૨૪૨.૯પ,૧૨૨૯.૯,૧૨૩૧.૯પ
કન્ટેઇન ર્કોપો.૭૪૦,૭પપ,૭૨૦,૭૨પ.૧
કોરોમંડલ ફર્ટિ‌લાઇઝર૨૧પ,૨૧૮.૮પ,૨૧પ,૨૧૬.૦પ
ર્કોપોરેશન બેન્ક૨૮પ,૨૮૭.૯પ,૨૭૨,૨૭૪.પપ
ક્રિસીલ લિ.૧૦૯૨.૪,૧૦૯૨.૪,૧૦૭૭,૧૦૮૨.૨
ક્રોમ્પ્ટન ગ્રીવ્ઝ૧૦૬,૧૦૭,૧૦૨.પપ,૧૦૩
કયુમિન્સ ((ઇ)).૪૦૨.૪પ,૪૦૪.૪પ,૪૦૦,૪૦૧.૬
ડાબર ઇન્ડિ. લિ.૧૬૧.પપ,૧૬૪.૦પ,૧૬૦.૧,૧૬૩.૧પ
દેના બેન્કપ૬,પ૬.૭,પ૪.૧પ,પ૪.પપ
ડિવીઝ. લેબ.૧૧૦૩,૧૧પ૧.૯,૧૧૦૩,૧૧૪૦.૧
ડો.રેડ્ડીઝ લેબો.૨૪૭૬,૨૪૮૭.૦પ,૨૪પ૬.૧,૨૪૬૮.૩
ઇ-સર્વ ઇન્ટર.પ૦૧.૦પ,પ૦પ,૪૮૦,૪૯૧.૪
આઇશર મોટ‌ર્સ૪૨૦૭.૭પ,૪૨૪પ,૪૧૭પ,૪૧૯૮.પ
ઈમામી૪૭૧,૪૭૭.૬,૪૬૩,૪૬૪.૯
એન્જી. ((ઇ)).૧૭૧.પપ,૧૭૨.૭,૧૬૯.૭પ,૧૭૦.૧
એસ્સાર ઓઈલપ૩.૦પ,પ૩.૭,પ૨,પ૨.૨
એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૧૨૨.પ,૧૨૨.પપ,૧૨૦.૨,૧૨૦.૭
ફેડરલ બેન્ક૭૬,૭૭.પપ,૭૪.પપ,૭૪.૮પ
ફાઇનાન્સિયલ ટેક્નો.૧૬૦,૧૬૧,૧૪૯.૬,૧પ૦.પપ
ફ્લેક્ષટ્રોનિક્સ૭૦૯.૦પ,૭૨૪,૭૦૯.૦પ,૭૨૩.૧
ગેઇલ ઇન્ડિયા૩૩૬,૩૩૬.૨,૩૩૦,૩૩૧.૬
ગ્લેક્ષોસ્મિથ કોન૪પ૪૮.૪,૪પ૪૮.૪,૪૪પ૦,૪૪૬૩.પપ
ગ્લેક્ષોસ્મિથ૨૪૪૪.૧પ,૨૪૮૨,૨૪૪૪.૧પ,૨૪૬૨.૬
ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા.પ૧૩,પ૧૯.૪પ,પ૦૪,પ૧૦.પ
ગોદરેજ કન્ઝયુમર૮પ૧.૬,૮૬૧.૭,૮૪૩,૮પ૧.૪
ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૮પ,૨૮૬.૬પ,૨૬૯.૧પ,૨૭૨.૧પ
ગ્રાસીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૬પ૮.૪,૨૬૯૦.પપ,૨૬૨૦.૭પ,૨૬પ૨.૧
ગુજરાત અંબુજા સિમેન્ટ૧૭૩.૩,૧૭૬.૩,૧૭૨,૧૭૨.૮
ગુજરાત મીનરલ૧૦૨.૬,૧૦૨.૯,૯૯.૪પ,૧૦૦.૨
હાવેલ ઈન્ડિયા૭૨૭.૬પ,૭૪૩,૭૨૪,૭૩૮.૯પ
એચસીએલ ટેકનો.૧૧૦૭.પ,૧૧૨૨.૯,૧૦૯૧.૬પ,૧૦૯પ.૩પ
એચડીએફસી૮૦૪,૮૧૪,૭૯૨,૭૯૪.૮પ
એચડીએફસી બેન્ક૬પપ.૩પ,૬૬૨.૬,૬૪૩.૬,૬૪પ.૯પ
હિ‌રો હોન્ડા૨૦પ૮,૨૦પ૮,૨૦૨૯.પ,૨૦૩૭.૮
હિ‌ન્દ લીવર કેમિકલ્સ૧૮૧.૩,૧૯૪.પ,૧૯૩,૦
હિ‌ન્દુસ્તાન પેટ્રો.૨૧૦.૨પ,૨૧૮.૭પ,૨૦૮.પપ,૨૧૦.૬
હિ‌ન્દ. ઝીંક૧૩૦.પ,૧૩૦.૭,૧૨૬.૯,૧૨૭.૨પ
હિ‌ન્દ.કોપર૭૦.૪,૭૧.૬પ,૬૮.૧પ,૬૮.૭
હિ‌ન્દ. લિવરપ૭૬,પ૭૯.પ,પ૭૩.૪,પ૭૪.પપ
હિ‌ન્દાલ્કો૧૧૨.૧પ,૧૧૪.૪,૧૧૦.૦પ,૧૧૧.૨
હિ‌ન્દાલકોએસએલ૧૨૯.૬,૧૩૦,૧૨૭.પ,૧૨૭.પ
આઇ-ફલેક્ષ સોલ્યુ.૩૧૭પ,૩૨૦૩.૯,૩૧પ૮,૩૧૯૯.૮
આઇબીપી લિ.૩૯૮,૪૦૦,૩૯પ.૯પ,૩૯૬.૪પ
આઇસીઆઇબીકે૮૩૦,૮પ૨,૮૨૯.૨,૮પ૦
આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્ક૧૦૩૮,૧૦૪૩.૮પ,૧૦૦૮.૨,૧૦૧૨.૪પ
આઇડીબીઆઇ બેન્ક૨પ.૨પ,૨પ.૯,૨પ.૩,૦
આઇડીબીઆઇ લિ.૬૪.૮,૬૬.પ,૬૪,૬૪.૨
આઇએફસીએલ લિ.૨૪.૮,૨પ.૦પ,૨૪.૦પ,૨૪.૪
આઇગેટ ગ્લોબ૩૭પ,૩૭૭.પ,૩૭૨,૩૭૩.૭
ઇન્ડિયા બુલ્સ૧૩૪.પ,૧૩પ,૧૨૩.૧પ,૧૨૪.૮પ
ઇન્ડિયન હોટેલ૪૮.૮પ,૪૯.૧,૪૭.પપ,૪૭.૬પ
ઇન્ડિયન ઓઇલ૨૦૩.પ,૨૦પ,૧૯૭.પ,૧૯૮.૮પ
ઇન્ડિયન ઓવરસીઝપ૨.૭પ,પ૨.૭પ,પ૧.૪પ,પ૧.૯પ
ઇન્ડો ગલ્ફ ફર્ટિ‌લાઇઝર૨૪૭.૮પ,૨૭૪,૨૪૧,૨૬૦.૬પ
ઇન્દ્ર ગેસ૨૮૧.૧,૨૮૪,૨૭૬,૨૭૭
ઇન્ડસ ઇન્ડ બેન્ક૪૧૩,૪૨૦,૪૧૧.૮,૪૧૪.પ
ઇન્ફોસીસ ટેક્નો.૩૩પપ.૨પ,૩૩૭૩.૯પ,૩૩૩૦.૩,૩૩૩૯.૩પ
ઈન્ફ્રા ડેવ. ફાઈનાન્સ૧૦૩.૭,૧૦પ.૮,૧૦૧.૭પ,૧૦૨.૨પ
આઇએનજી વૈશ્ય૬૨૬.૭પ,૬૨૬.૭પ,૬૨૬.૭પ,૬૨૬.૭પ
આઇએનજી વૈશ્ય બેન્ક૬૦૮,૬૧૬,૬૦૨.૨પ,૬૦૮.૬
ઇપ્કા લેબ. લિ.૭૦૧.૭,૭૧૨.૯,૬૯પ,૬૯૬.૩પ
આઇટીસી લિ.૩૧૭.પ,૩૨૦.૯,૩૧૭,૩૧૯.૭પ
જે એન્ડ કે બેન્ક૧૨૭૪.૯,૧૨૮૦,૧૨પ૬.૦પ,૧૨૬પ.૩પ
જૈન ઇરિગેશન૬૩,૬૪.૪,૬૨.૧,૬૨.૮પ
જયપ્રકાશ એસોસિયેટ૪૬.પ,૪૭,૪૩.૮,૪૪
જેટ એરવેઝ૩૪૦,૩૪૧.પ,૩૩૦,૩૩૦.૯પ
જિંદાલ સ્ટીલ૨૩૬.૪,૨૩૯.૪,૨૩૨.૭પ,૨૩૬.૦પ
જેપી હાઇડ્રોપાવર૧૮.૨,૧૮.પ,૧૭.૯,૧૮
જેએસડબ્લ્યુ એસએલ૮પપ,૮૬૦,૮૩૨.૦પ,૮૩પ.૭પ
કર્નાટકા બેન્ક૯૯.૯,૧૦૦.૭પ,૯૭.૭,૯૮.૦પ
કોચી રિફાઇનરી૧૬પ,૧૬૮.૮,૧૬૧.૧પ,૧૬૩.૪
કોટક બેંન્ક૭૧૪,૭૨૮.પપ,૭૧૧.૯પ,૭૧૬.૩
લા‌ર્સન એન્ડ ટુબ્રો૯૪પ,૯પ૯.૮પ,૯૨૩.૨પ,૯૨૮.૮
એલઆઇસી હા.ફાયનાન્સ૨૧૦.૬પ,૨૧૪.૨પ,૨૦૯.૩પ,૨૧૦.પ
લ્યુપિન લિ.૮૮૭.૬પ,૮૮૯.૬,૮૭૨.૧,૮૭૪.૭પ
મદ્રાસ સિમેન્ટ૧૭૨,૧૭પ.૯પ,૧૬૯,૧૭૧.૨
મહિ‌ન્દ્રા એન્ડ મહિ‌ન્દ્રા૮૭૩.૨પ,૮૮૪,૮૬૬,૮૭૯.૨પ
મારુતિ ઉદ્યોગ૧પ૮૬,૧૬૨૧.૯,૧પ૮૦,૧પ૮પ.૨
મેક્ષ ઇન્ડિયા૧૯૦,૧૯૨.૪,૧૮પ,૧૮૯.૪
મેકડોવેલ૨૩પ૪.પપ,૨૩૮૯,૨૩૧૭,૨૩પપ.૦પ
માઇકો લિ.૮૭૦૦,૮૮પ૦,૮૬પ૪.૨,૮૭૬પ.૭
એમએમટીસીપ૨.૬પ,પ૩.૪,પ૧.૧,પ૧.૪પ
મધરસન સુમી ૨૭પ,૨૭૭.૯,૨૬પ,૨૬પ.પપ
એમ્ફેસીસ બીએફએલ૪૧૩.૨પ,૪૧૬.૮પ,૪૧૧.૪પ,૪૧૨.૩
એમઆરએફ લિ.૧૬પ૭૧,૧૬૬૯૭.૯,૧૬૩૬૧,૧૬૪પ૧.૯
એમઆરપીએલ૪૦.૧,૪૦.૨,૩૯.૦પ,૩૯.૧
નેશનલ એલ્યુ.૩૯,૩૯.૮,૩૮.૨પ,૩૯.૪
નેટ મિનરલ૧૩૨.પ,૧૩૩.૨,૧૨૯.૭પ,૧૩૧
નેસ્લે લિ.પ૬૪૪,પ૭૨૦,પપ૩૨,પ૬પ૮.૧પ
નેવેલી લિગ્નાઇટ૬૨.૩,૬૨.૬,૬૦.૬,૬૦.૮
નિકોલસ પીરામલપ૬૧,પ૬૮,પપ૩,પપ૪.૯પ
એનટીપીસી લિ.૧પ૧,૧પ૨,૧૪૮.૪,૧૪૮.૮પ
ઓએનજીસી લિ.૨૭૧,૨૭૨.૭,૨૬પ,૨૬પ.૮પ
ઓરિયેન્ટલ બેન્ક૧૭૭.પપ,૧૮૨,૧૭૧.૪પ,૧૭૨.૩
પેન્ટાલુન૭પ.૧,૭૬.૮,૭૨.૯પ,૭૩.૩
પેટ્રોનેટ એલએનજી૧૨૪.૭પ,૧૨પ.૩પ,૧૨૨.૭,૧૨૩
પીડીલાઇટ ઈન્ડ૨૯૩,૨૯૬.૮,૨૮૭,૨૯૦.૮પ
પીએબીએસએલપપ૦,પપ૦,પ૪૧.પ,પ૪૧.પ
પંજાબ નેશનલ બેન્કપ૨૦,પ૨૬,પ૦૨.૦પ,પ૦૪.૬
રેનબેક્ષી લેબો.૪૧૪.૧,૪૨૧.૭પ,૪૧૨,૪૧પ.૬પ
રિલા. કેપિટલ૩પ૮,૩પ૮.૯પ,૩૪૧,૩૪૪.૨પ
રિલાયન્સ૮૬૪.પપ,૮૭૧.૪પ,૮પ૦,૮પ૨.૨પ
રિલાયન્સ એનર્જી૪૪૧,૪૪૨,૪૧પ.પ,૪૧૯
શેષા ગોઆ લિ.૧૯૭.પ,૧૯૮,૧૯૦.૨,૧૯૨
શ્રી સિમેન્ટ૪૪૦૦,૪૪૨૪.૯પ,૪૩૬૦.૦પ,૪૩૮૧
શ્રીરામ ટ્રાન્સપો‌ર્ટપ૬૪,પ૬પ,પપ૦.૩,પપ૩.૧પ
શ્રીરામસિટિ૧૦૭૯.૯પ,૧૦૮૦,૧૦૬૦,૧૦૭પ
સીમેન્સ લિ.પ૪પ,પપ૩.૮,પ૩૧,પ૩પ
સાઉથ ઇન્ડ. બેન્ક૨૧.પપ,૨૧.૭પ,૨૧.૧પ,૨૧.૨
સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા૧૭૦૧,૧૭૧૯,૧૬૭૦.૭,૧૬૭પ.૪પ
સ્ટીલ એથોરીટી૬પ.૨,૬પ.૨,૬૨.૯પ,૬૩.૪
સ્ટરલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૮૮.૨,૯૨.૮,૮પ.૧પ,૯૦.૨
સ્ટ્રાઇડ્સ આર્કો૯૦૩,૯૨૮.૭પ,૯૦૩,૯૧૨.૨
સન ફાર્મા. લિ.પ૯૮.૯,૬૦૭.૯પ,પ૯૬.૯પ,પ૯૮.૧પ
સુઝલોન એનર્જી૮.૯,૯.૧૨,૮.૬પ,૮.૬૮
સિન્ડીકેટ બેન્ક૮૪.૮,૮૮,૮૨.૭,૮૩.૩પ
સાઇજેન્ટા લિ.પ૦૦,પ૨૯,૪૯૬,પ૨૩.૪
ટાટા કેમિકલ્સ૨૬૧.૪પ,૨૭૨.૯,૨૬૧,૨૭૦.૯પ
ટાટા ઇન્ફો૮૦૦,૮૦પ,૭૯પ,૭૯૬.૮
ટાટા મોટ‌ર્સ૩૭૯,૩૭૯,૩પ૮,૩૬૦.૦પ
ટાટા પાવર૮૨,૮૨.૪,૭૯.૦પ,૭૯.૨પ
ટાટા સ્ટીલ૩૬૨,૩૬૩.૩,૩પ૦,૩પ૨.૩
ટાટા ટી૧પ૭.૯,૧પ૯.૬,૧પ૩.૩પ,૧પ૪.૬પ
ટીસીએસ લિ.૨૧૦૪,૨૧૧૯.૨,૨૦૭૯,૨૦૮૬.૮
થર્મેક્ષ લિ.૬૨૭.૮,૬૩૨.૭,૬૦૯.૩પ,૬૧૦.૦પ
ટાઇટન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૩૧,૨૩પ,૨૩૦.૩પ,૨૩૨.૧
ટીટીકે પ્રેસ્ટિજ૩૨૯૩.૩પ,૩૩૦૯,૩૨૬૧.૪પ,૩૨૮પ.૬પ
યુકો બેન્ક૭૨.૮,૭૪.૭,૭૨.પ,૭૨.૮
અલ્ટ્રાટેક કેમ.૧૯૦૭,૧૯૦૯,૧૮૭૬.પપ,૧૮૮૨.૮પ
યુનિયન બેન્ક૧૨૪.૦પ,૧૨૬.૪પ,૧૨૦.૬,૧૨૧.૮
યુનિટેક લિ.૧૬.૬,૧૬.૯,૧૬.૨,૧૬.૩
યુના. બ્રુવરીઝ૭૪૧,૭૬૭.૯,૭૪૦.૪પ,૭પ૦.૨
યુનાઇટેડ ફોસ્ફરસ૧૬પ.પ,૧૭૦.૬,૧૬પ.૦પ,૧૬૭.૧
યુટીઆઇ બેન્ક૧૦૮૧,૧૦૯૨.૯,૧૦૩૮,૧૦૪૯
વીડિયોકોન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૧૭૨.૨પ,૧૭૯,૧૭૦,૧૭૦.પપ
વીડિયોકોન ((ઇ)).૮પ.૭પ,૮૮.૭પ,૮૪.૧,૮પ
વિદેશ સંચાર૨૮પ,૨૯૩.૪,૨૭૧,૨૭૩.૬
વિઝયુઅલ સોફ્ટ૭પ,૭૬.૨,૭૪.૨,૭૪.૭પ
વિપ્રો લિ.૪૮૨.૧,૪૮૯.પ,૪૭૯,૪૮૨
વોકહાડ‌ર્ટ૪૮૪,૪૯૮,૪૭૬.પ,૪૮૦.૧
યસ બેન્ક૩૩૪.૨,૩૪૨,૩૨૬.૨પ,૩૨૯
ઝી ટેલિ.૨૮૨.પ,૨૮૩.૮,૨૭૮,૨૭૮.૯