અમદાવાદ બુલિયન

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ બુલિયન
ચાંદી ચોરસા ૪૮૦૦૦-૪૮પ૦૦
ચાંદી રૂપુ ૪૭૯૦૦-૪૮૪૦૦
સોનું ((૯૯.૯)) ૩૧૦૦૦-૩૧૨૦૦
સોનું ((૯૯.પ)) ૩૦૮૦૦-૩૧૦૦૦
નવા દાગીના ૨૯૯પ૦
હોલમાર્ક ૩૦પ૮૦
જૂના સિક્કા ૮૦૦-૯પ૦
અમદાવાદ તેલબજાર
સનફ્લાવર ૧૩૩૦-૧૪૧૦
દિવેલ ૧૧૯૦-૧૨પ૦
વનસ્પતિ ઘી ૧૦૧૦-૧૦૬૦
કોપરેલ ૧૬૬૦-૧૭૧૦
પામોલીન ((જૂનો)) ૧૦૧૦-૧૦પ૦
પામોલિન ((નવો)) ૧૦૭૦-૧૦૯૦
કપાસિયા ((જૂના)) ૧૧૧૦-૧૧૭૦
સોયાબીન ૧૨પ૦-૧૩૩૦
કપાસિયા((નવા)) ૧૨૧૦-૧૩૧૦
મોળુ સરસિયું ૧૧૮૦-૧૨૧૦
તીખું સરસિયું ૧૨૮૦-૧૩૧૦
રાજકોટ છેલ્લા ભાવ
તેલિયા ટીન ૧૨પપ-૧૨પ૬
સિંગતેલ લૂઝ ૮૦પ-૮૧૦
કપાસિયા તેલ વોશ ૬૩પ-૬૩૮
એરંડા ડિસેમ્બર ૩૮પ૪
દિવેલ ૧૦ કિલો ૭૪૦
રાજકોટ ચાંદી ૧ કિલો ૪૮૬૦૦
સોનું ૨૪કે. ૧૦૦ગ્રા. ૩,૧૩,૦૦૦
૨૨ કેરેટ દાગીના ૩૦,૭૦૦
રાજકોટ મગફળી ૭૭પ-૮૭પ
જામનગર મગફળી ૬૦૦-૮૪૦
જામનગર લુઝ ૮૦પ-૮૧૦
જામનગર તેલિયા ૧૩૦૦-૧૩૩૦
ખાંડબજાર
અમદાવાદ ઝ.૩૦ ૨૯પ૦-૩૧૮૦
અમદાવાદ ફ.૩૦ ૨૯૦૦-૩૦૦૦
ગુજરાત ઝ.૩૦ ૨૮૦૦-૩૦૦૦
ગુજરાત ફ.૩૦ ૨૭પ૦-૨૮૮૦
કોલ્હાપુર ઝ.૩૦ ૨૭૮૦-૨૯૦૦
કોલ્હાપુર ફ.૩૦ ૨૭૦૦-૨૮૦૦
બેલાપુર ઝ.૩૦ ૨૭૯૦-૨૯૦૦
બેલાપુર ફ.૩૦ ૨૭૩૦-૨૮૦૦
કીમતી ધાતુ ((ડોલરમાં))
સોનું ૧૨૮૪.૦૦
ચાંદી ૨૧.૩૮
કોમેક્ષ સોનું ૧૨૮૨.૦૦
કોમેક્ષ ચાંદી ૨૧.૩પ
પ્લેટીનમ ૧૪૩૧.૦૦
પેલેડિયમ ૭૪૯.૦૦ ((વાડીલાલ ફોરેક્સ ડિવિઝન))
ચીમનભાઈ પટેલ માર્કેટ
૨૦ કિલોના ભાવ
બટાકા દેશી ૩૦૦-૪૦૦
બટાકા ડિસા ૩૬૦-૪૩૦
ડુંગળી સૌરાષ્ટ્ર ૨૦૦-૭૦૦
ડુંગળી મહારાષ્ટ્ર ૭૦૦-૧૦૦૦
કિલોના ભાવ
બટાકા કિલોના ૧૭-૨૪
ડુંગળી કિલોના ૩પ-પ૨
શાકભાજી
રીંગણ ૪૦-૧૦૦
રવૈયા ૬૦-૨૦૦
કોબીજ ૨૦૦-૨૮૦
ફુલાવર ૨૦૦-૭૦૦
ટામેટા પ૦૦-૭૬૦
દૂધી ૮૦-૧૬૦
કાકડી ૧૦૦-૩૦૦
ગીલોડા ૩૦૦-૬૦૦
દેશી મરચાં ૨૦૦-૩૦૦
લીંબુ ૧૬૦-૩૦૦
આદુ ૧૧૦૦-૧૨૦૦
શીમલા મર્ચિ ૨૦૦-૬૦૦
કોથમીર ૨૦૦-૩૦૦
કારેલા ૨૦૦-૪૦૦
ભીંડા ૨૦૦-૪૦૦
ગવાર ૩૦૦-પ૦૦
ગલકા ૧૦૦-૨૪૦
ચોળી ૨૦૦-૪૦૦
પરવર ૭૦૦-૧૦૦૦
ફૂલ બજાર
ગુલાબ ((૧ કિલો)) ૧૨૦-૧૬૦
તગર ((૧ કિલો)) ૮૦-૧૦૦
પારસ ((૧ કિલો)) ૬૦-૯૦
ડમરો ((૧ કિલો)) ૧૨-૧પ
લીલી ((એક જૂડી)) ૩-૪
હજારીગલ((૨૦ કિલો)) ૧૬૦-૨૦૦
ડેઈઝી ((૨૦ કિલો)) ---
ઝીણિયા ((૨૦ કિલો)) ---
મુંબઇ ધાતુબજાર
તાબું કેબલ ભંગાર પ૦૪
તાબું વાયર બાર પ૩૨
તાબું ભંગાર ભારે ૪૯પ
એલ્યુ. ઇંગોટ ૧પ૨
કોપર આર્મિ‌ચર ૪૮૩
જસત ૧૬૦
તાંબુ વાસણ ભંગાર ૪પ૭
સીસું ૧૨૯
કોપર શીટ કટિંગ ૪૭૯
ટીન ૧પ૮પ
પિત્તળ વાસણ ભંગાર ૩૪૬
નિકલ ૧૦૨પ
પિત્તળ શીટ કટિંગ ૩પપ
એલ્યુ. વાસણ ભંગાર ૧૨૩