સેન્સેક્સ પેક

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
કંપની ઘટાડો
કઈકઈક ૭.૩૮%„
ભારતી ૬.૦૮%„
ભેલ પ.પ૮%„
ઋઊઈ પ.૪૧%„
મહિ‌ન્દ્રા ૪.૯૬%„
ઋઊઈ બેન્ક ૪.૪૮%„
મારૂતિ ૩.૬૧%„
ઓએનજીસી ૩.૬૧%„
રિલાયન્સ ૩.પ૬%„
વધ્યા
તાતા સ્ટીલ પ.૮૦%„
એનટીપીસી ૪.૪૧%„
ઇન્ફોસિસ ૨.૪૦%„
સિપલા ૧.૬૧„