વિવિધ બજારના ભાવ

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
વિવિધ બજારના ભાવ
બાવળા
ડાં. આઈઆર ૨૪૭-૨૯૪
ડાં. ગુજ ૧૭ ૨૬પ-૩૧૩
ટુકડા દેશી ૩પ૮-૪૬૧
ડાં. ખારવીબાસમતી ૨૨પ
ટુકડા ઘઉં ૩૦પ-૩૪૯
ચણા ૬પ૧-૭૦૧
રાજકોટ
કપાસ બી.ટી. ૯૪૦-૧૦૦પ
ઘઉં લોકવન ૩૨૦-૪૨૭
ઘઉં ટુકડા ૩૨૧-પપ૦
જુવાર સફેદ ૩પ૦-૪૬૦
જુવાર પીળી ૨૮૦-૩૦પ
બાજરી ૨૪પ-૩૧૮
મકાઇ ૨૩૦-૨૭૦
ચણા પીળા ૪૧૦-૬૮૧
અડદ ૭૪પ-૮૨પ
મગ ૯૯૧-૧૧૩૧
વાલ દેશી ૪પ૦-૮૩પ
વાલ પાપડી ૯૭પ-૧૨૦૦
ચોળી ૧૦પ૦-૧૩૭પ
મઠ ૬પ૦-૯૨પ
કળથી ૬પ૦-૯૨પ
ગોંડલ
ઘઉં લોકવન ૩૧૧-૪૨૧
ઘઉં ટુકડા ૩૪પ-પ૬૩
બાજરો ૨૦૧
જુવાર ૩૦૦-૪૬૧
કપાસ ૮૦૦-૧૦૦૩
મકાઇ ૨પ૬-૩૩૬
ચણા પ૨૧-૭૧પ
અડદ ૬૭૧-૯૩૧
મગ ૬૩૧-૧૦૨૧
મઠ ૮૦૧
રાજગરો ૯૦૧
મગફળી જીણી પ૪૦-૭૩૧
મગફળી જાડી પ૭પ-૭૭૧