શેરબજારના ભાવ

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
એ થી ઝેડ
એ.સી.સી.૧૧૧૮,૧૧૧૮.૮,૧૦૮૬,૧૦૮૯.પ
એબીબી લિ.૬૨૪.૯,૬૨૪.૯,૬૧૨.૭,૬૧૯.૮પ
અદાણી એક્ષપોટ્ર૨૧૧.૯પ,૨૧૯.૪,૨૦૯,૨૧૭.૦પ
એડી બીર નુવો૧૨૩૩,૧૨૩૮,૧૨૧૨,૧૨૩૧.૦પ
અલ્હાબાદ બેન્ક૯૧.૪,૯૨.૯,૯૦.પપ,૯૧.૨
આન્ધ્ર બેન્ક૬૩.૭પ,૬૪.૯પ,૬૨.૯,૬૩.૮પ
એપોલો હોસ્પિટલ૯૦૦.૯,૯૦૦.૯,૮૮૬.પ,૮૯૧.૭
એપોલો ટાય‌ર્સ૭૨.૮પ,૭૩,૬૯.૯,૭૧.૬
અશોક લેલેન્ડ૧૬.પ,૧૭.૧પ,૧૬.૪પ,૧૭
એશિયન પેઇન્ટસપપ૧,પ૬૦,પ૪૬.૯પ,પપ૬.પ
ઓરોબિંદો ફાર્મા.૨૪૬.૯,૨૬૪.૮,૨૪૪.પ,૨૬૦.૪પ
બજાજ ઓટો૮૬૦,૮૬૬.૪,૮પ૬.૨પ,૮પ૮.પ
બાટા ઈન્ડિયા લિ.૯૨૦,૯૩૧,૯૧૧,૯૧૭
બેયર ક્રોપ્સ.૧૭૯.૮,૧૭૩,૧૭૩.૨,૦
બર્જર પેઇન્ટસ૨૨૬.૨પ,૨૨૬.૨પ,૨૨૦,૨૨૧.૨પ
ભારત ઈલેક્ટ્રી.૧૦૬૨,૧૦૭૮,૧૦પ૬,૧૦૬૭.૬પ
ભારત ફોર્જ૨૯પ,૨૯૭.૩,૨૯૨.૨,૨૯૪.૦પ
ભારત પેટ્રો. કોપો્ર.૩પ૬,૩પ૮.૧પ,૩પ૦.૭પ,૩પ૨.૩
ભારતિ ટેલિ૭પ૭,૭૭૪.૯,૭પ૭,૭૬૯.૨પ
ભારતી ટેલિ.૩૪૮.૨પ,૩પ૨.૬પ,૩૪૨.૮પ,૩૪૪
ભેલ૧૩૩.પ,૧૩૬.પ,૧૩૧.પ,૧૩પ.૪પ
ભુ સ્ટીલ ર્સ્ટ૪૯પ,પ૦૦.૭,૪૯૩.૧,૪૯પ.૭પ
બાયોકોન લિ.૩૬૮.૨,૩૭૬,૩૬૭,૩૭૨.૧
બેન્ક ઓફ બરોડા૬૦૪.૩,૬૧૪.૭,પ૯૨.૭પ,૬૦૧.૧
બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા૨૧૬.૯,૨૨૪.પપ,૨૧પ.૦પ,૨૨૦
બ્રિટાનીયા ઇન્ડ૯૩૭,૯૪૨,૯૧૬.૨,૯૧૮.૩પ
કેડીલા હેલ્થ૭૧૭.૭,૭૨૬.૯,૭૦પ.૨પ,૭૧પ.૨
કેનેરા બેન્ક૨પપ,૨૬૧.૮પ,૨પ૧,૨પ૩.૮પ
કેસ્ટ્રોલ ઈન્ડિયા૩૦૬,૩૦૬.પ,૩૦૨,૩૦૨.૬
સેન્ચુરી ટે. એન્ડ ઈન્ડ.૨૮૨.૮પ,૨૯૩.૮પ,૨૮૨.૪પ,૨૯૨.૩પ
સીઈએસસી લિ.૩૯પ,૪૦૪.૩,૩૯૪,૪૦૦.૧પ
સિપ્લા લિ.૪૨૨.૯,૪૨૬.૨,૪૨૦.૭પ,૪૨૩
કોલગેટ પામોલીવ૧૨૪૦.૮,૧૨૪૪.પ,૧૨૩૧,૧૨૩૬.૧
કન્ટેઇન ર્કોપો.૭પ૨.પ,૭પપ.૮પ,૭૪૦,૭૪૯.૨
કોરોમંડલ ફર્ટિ‌લાઇઝર૨૧૮,૨૧૮.૯પ,૨૧૧.૬પ,૨૧પ.૧
ર્કોપોરેશન બેન્ક૩૦૩,૩૦૩,૨૯પ,૨૯૯.૮
ક્રિસીલ લિ.૧૧૧૮,૧૧૧૯.૭પ,૧૦૯૨.૩પ,૧૦૯પ.પ
ક્રોમ્પ્ટન ગ્રીવ્ઝ૧૦પ.૪પ,૧૦૯.૭,૧૦પ.૪પ,૧૦૬.૮
કયુમિન્સ ((ઇ)).૩૯૭.૮પ,૪૦૬,૩૯૨,૪૦૪.૬પ
ડાબર ઇન્ડિ. લિ.૧૬૮.૪,૧૬૮.૬,૧૬૩,૧૬૩.૨પ
દેના બેન્કપ૮.પ,૬૦.૭પ,પ૭.૯,પ૯.પપ
ડિવીઝ. લેબ.૧૦૧૨.૯પ,૧૦૨૬.૯પ,૧૦૦પ,૧૦૨૦.૩પ
ડો.રેડ્ડીઝ લેબો.૨૩૯૦,૨૪૩૭.૪,૨૩૯૦,૨૪૦૧
ઇ-સર્વ ઇન્ટર.પ૦૧.૦પ,પ૦પ,૪૮૦,૪૯૧.૪
આઇશર મોટ‌ર્સ૪૧૨૨,૪૨૪૯,૪૦૮૨.૪,૪૧૨૬.૯
ઈમામી૪૯૩,૪૯૩,૪૭૮,૪૭૯.૭
એન્જી. ((ઇ)).૧૮૧.૯,૧૮૧.૯,૧૭૪.૩,૧૭પ.૧
એસ્સાર ઓઈલપપ.૪,પ૬,પ૪.૪પ,પ૪.૬
એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૧૨૩.૧,૧૨૩.૯પ,૧૨૨.૪,૧૨૨.૬પ
ફેડરલ બેન્ક૭૯,૭૯.૭પ,૭૭.૦પ,૭૭.૯પ
ફાઇનાન્સિયલ ટેક્નો.૧૬૮.૦પ,૧૬૯,૧૬૩.પ,૧૬૪.૬પ
ફ્લેક્ષટ્રોનિક્સ૭૦૯.૦પ,૭૨૪,૭૦૯.૦પ,૭૨૩.૧
ગેઇલ ઇન્ડિયા૩૪૦.૬પ,૩૪૩,૩૩૩.૧પ,૩૪૦
ગ્લેક્ષોસ્મિથ કોન૪૬૭૬,૪૬૮૦,૪પ૯૦,૪૬૨૨.પ
ગ્લેક્ષોસ્મિથ૨૪૮૨,૨૪૯પ.૮પ,૨૪૭૨.૦પ,૨૪૮૧
ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા.પ૨૬,પ૩૧.૯,પ૨૨,પ૨૪.૧
ગોદરેજ કન્ઝયુમર૮૧૬.પપ,૮પ૮.૮,૮૧૬.પપ,૮પ૩.૬પ
ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૮૨,૨૮૭.પ,૨૭૯.૭,૨૮૬.૨
ગ્રાસીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૬૮૨,૨૬૯૩.૪,૨૬૬૪.૯પ,૨૬૮૨.૨
ગુજરાત અંબુજા સિમેન્ટ૧૭૯.પ,૧૮૨.૨,૧૭૬.૩,૧૭૬.૯પ
ગુજરાત મીનરલ૧૦૪.૮,૧૦પ.૮,૧૦૧,૧૦૩
હાવેલ ઈન્ડિયા૭૩૯.૧,૭૪૦.૭પ,૭૨૧.૦પ,૭૩૨
એચસીએલ ટેકનો.૧૧૦૮,૧૧૩૧.૮પ,૧૧૦૩.૮,૧૧૧૧.૯પ
એચડીએફસી૮૪૧,૮૪૧,૮૦પ.૪,૮૦૯.૪પ
એચડીએફસી બેન્ક૬૬૭,૬૬૮,૬૪૪.૭પ,૬પ૨.૯
હિ‌રો હોન્ડા૨૧૦૦.૩,૨૧૧૦,૨૦૭૯,૨૦૯૨.૯પ
હિ‌ન્દ લીવર કેમિકલ્સ૧૮૧.૩,૧૯૪.પ,૧૯૩,૦
હિ‌ન્દુસ્તાન પેટ્રો.૨૧૩.પપ,૨૨૨.૪,૨૧૩.પપ,૨૧૯.૪
હિ‌ન્દ. ઝીંક૧૩૩,૧૩પ.૩પ,૧૩૩,૧૩૪.૩
હિ‌ન્દ.કોપર૭૨.૧પ,૭૩.૧,૭૦.૮,૭૧
હિ‌ન્દ. લિવરપ૯૪.૮પ,પ૯૪.૮પ,પ૮૩,પ૮૪.૭પ
હિ‌ન્દાલ્કો૧૧૬.૪પ,૧૧૭.૯,૧૧૪.૪,૧૧૬.૪પ
હિ‌ન્દાલકોએસએલ૧૨૯.૬,૧૩૦,૧૨૭.પ,૧૨૭.પ
આઇ-ફલેક્ષ સોલ્યુ.૩૧૮૯,૩૨૦૩.પ,૩૧૦૦,૩૧૪૬.૮પ
આઇબીપી લિ.૩૯૮,૪૦૦,૩૯પ.૯પ,૩૯૬.૪પ
આઇસીઆઇબીકે૮૩૦,૮પ૨,૮૨૯.૨,૮પ૦
આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્ક૧૦પ૦.૮,૧૦પ૮,૧૦૪૧,૧૦૪૯.૭પ
આઇડીબીઆઇ બેન્ક૨પ.૨પ,૨પ.૯,૨પ.૩,૦
આઇડીબીઆઇ લિ.૬૭,૬૮.૨પ,૬૬.૬,૬૭
આઇએફસીએલ લિ.૨૪.૬,૨પ.૩,૨૪.૩પ,૨પ
આઇગેટ ગ્લોબ૩૭પ,૩૭૭.પ,૩૭૨,૩૭૩.૭
ઇન્ડિયા બુલ્સ૧૩૪.પ,૧૩પ,૧૨૩.૧પ,૧૨૪.૮પ
ઇન્ડિયન હોટેલપ૨,પ૨.૨પ,પ૦.પ,પ૦.૮પ
ઇન્ડિયન ઓઇલ૨૦૯,૨૧૭.૧,૨૦૮.૪,૨૧૩.૨
ઇન્ડિયન ઓવરસીઝપ૧.પ,પ૨.૮પ,પ૧.૧પ,પ૨.૦પ
ઇન્ડો ગલ્ફ ફર્ટિ‌લાઇઝર૨૪૭.૮પ,૨૭૪,૨૪૧,૨૬૦.૬પ
ઇન્દ્ર ગેસ૨૭૮.૨,૨૭૯.૩,૨૭૪,૨૭પ.૭
ઇન્ડસ ઇન્ડ બેન્ક૪૨પ,૪૩૨.૪પ,૪૨૩.૮પ,૪૨૭.૭પ
ઇન્ફોસીસ ટેક્નો.૩૩૪૦,૩૩૮૯,૩૩૪૦,૩૩પ૭.પ
ઈન્ફ્રા ડેવ. ફાઈનાન્સ૧૦૬.૭પ,૧૦૮.૮,૧૦પ,૧૦૬.૦પ
આઇએનજી વૈશ્ય૬૨૦,૬૨૦,૬૨૦,૬૨૦
આઇએનજી વૈશ્ય બેન્ક૬૦પ,૬૧૪.૮પ,પ૯૭,૬૦૭.૮પ
ઇપ્કા લેબ. લિ.૬૯૦,૭૦૪.૯,૬૯૦,૬૯પ.૯પ
આઇટીસી લિ.૩૧૯.૯,૩૨૩.૬,૩૧૮,૩૧૯.પપ
જે એન્ડ કે બેન્ક૧૨૬પ,૧૩૦પ,૧૨૬૩,૧૨૯૭.૧પ
જૈન ઇરિગેશન૬પ,૬૬.૮,૬પ,૬પ.૩
જયપ્રકાશ એસોસિયેટ૪૬.પ,૪૭.૭પ,૪પ.૯,૪૭.પ
જેટ એરવેઝ૩૪૦,૩૪૪,૩૩૭,૩૩૯.૧પ
જિંદાલ સ્ટીલ૨૪૧,૨૪૨.પ,૨૩૮.૨પ,૨૪૦.૬પ
જેપી હાઇડ્રોપાવર૧૮.૭,૧૯.૧,૧૮.૩પ,૧૮.૯પ
જેએસડબ્લ્યુ એસએલ૮૬૭,૮૮૦,૮૬૦.૧,૮૬પ.૯પ
કર્નાટકા બેન્ક૧૦૧.૮પ,૧૦૩.૯,૧૦૧,૧૦૨.૧
કોચી રિફાઇનરી૧૬પ,૧૬૮.૮,૧૬૧.૧પ,૧૬૩.૪
કોટક બેંન્ક૭૩૪,૭૩૪,૭૧૮,૭૨૭.૩
લા‌ર્સન એન્ડ ટુબ્રો૯પ૪.૮,૯૭૭,૯૪પ,૯૭૩.પપ
એલઆઇસી હા.ફા.૨૧પ.૧,૨૧૮.૨,૨૧૦.૨પ,૨૧૨.૨પ
લ્યુપિન લિ.૮૮૦,૮૯૩.૮પ,૮૭૮,૮૮૩.૬પ
મદ્રાસ સિમેન્ટ૧૭પ.૧પ,૧૭૭,૧૭૧.૯,૧૭૩.૮
મહિ‌ન્દ્રા એન્ડ મહિ‌ન્દ્રા૮૯પ.૦પ,૮૯૮.પ,૮૭૦.૧,૮૭૯.૦પ
મારુતિ ઉદ્યોગ૧૬૧૪.૯,૧૬૧૪.૯,૧પપ૭.૭,૧પ૭૭.૯
મેક્ષ ઇન્ડિયા૧૯૨,૧૯૨.પ,૧૮૮.૪,૧૮૯.૧પ
મેકડોવેલ૨૩૯૦,૨૪૬પ,૨૩પ૦,૨૩૯૩.૯પ
માઇકો લિ.૮૭પ૦,૮૭પ૦,૮૬૬પ,૮૭૦૪.૦પ
એમએમટીસીપ૩.૭પ,પ૪.૧પ,પ૨.૩પ,પ૨.૬પ
મધરસન સુમી ૨૭૯,૨૮૦.૪પ,૨૭૩.૩,૨૭પ.પ
એમ્ફેસીસ બીએફએલ૪૧૨.પ,૪૧૪.૮,૪૦૯.૨પ,૪૧૧.૨
એમઆરએફ લિ.૧૬૧પ૦.૦પ,૧૬પ૩૯,૧૬૧પ૦,૧૬૩૯૮.૪
એમઆરપીએલ૪૨.૯,૪૨.૯,૪૧.૧,૪૧.પપ
નેશનલ એલ્યુ.૩૮.૮,૩૯.૭,૩૭.૮પ,૩૮.પપ
નેટ મિનરલ૧૩૭.પ,૧૩૮.૦પ,૧૩૬,૧૩૬.૯પ
નેસ્લે લિ.પ૬૯૯,પ૮૩પ,પ૬૭પ,પ૭પ૨.૪પ
નેવેલી લિગ્નાઇટ૬૩.૨પ,૬૪.૨પ,૬૧.૭પ,૬૧.૯પ
નિકોલસ પીરામલપ૬૦,પ૬પ.પ,પપ૦,પ૬૦.પ
એનટીપીસી લિ.૧પ૨,૧પ૩.પ,૧પ૦.પ,૧પ૨.૬
ઓએનજીસી લિ.૨૮૧.પપ,૨૮૨.૮પ,૨૭૨.૧પ,૨૭૭.૩
ઓરિયેન્ટલ બેન્ક૧૮પ,૧૮૮,૧૭૯,૧૮૧.૪પ
પેન્ટાલુન૭૭.૮,૮૦.૩,૭૭,૭૯.૭
પેટ્રોનેટ એલએનજી૧૨પ.૦પ,૧૨પ.૬,૧૨૩.૯,૧૨૪.૭
પીડીલાઇટ ઈન્ડ૨૮૦,૨૮પ.પ,૨૭૩.૯પ,૨૮૩.૭પ
પીએબીએસએલપ૭૦,પ૭૭,પ૪૩,પ૪૭
પંજાબ નેશનલ બેન્કપ૪પ.૯,પ૪૯.૮પ,પ૧પ.પપ,પ૨૨.૦પ
રેનબેક્ષી લેબો.૪૦૨.૯પ,૪૨૪.૩,૪૦૧.૩પ,૪૨૧.૮
રિલા. કેપિટલ૩૬૧,૩૭૦.પ,૩પ૯.૦પ,૩૬૮.૯પ
રિલાયન્સ૮૮૧,૮૮પ.૯પ,૮૭૨.૨,૮૭પ.પ
રિલાયન્સ એનર્જી૪૩૮.૦પ,૪પ૨.૬પ,૪૩પ.૦પ,૪પ૦.૬
શેષા ગોઆ લિ.૧૯૮.૭,૨૦૨,૧૯૭,૧૯૯.૭
શ્રી સિમેન્ટ૪૪૩પ,૪૪પ૯.૯પ,૪૪૧૦,૪૪૧૪.૨પ
શ્રીરામ ટ્રાન્સપો‌ર્ટપ૭૧,પ૭૧,પપ૨.૮,પ૬૪.૨
શ્રીરામસિટિ૧૦૮૮.૨પ,૧૦૮૮.૨પ,૧૦૪૭,૧૦પ૧.૩પ
સીમેન્સ લિ.પ૬પ.૧,પ૭૮,પ૬પ,પ૭૦.૦પ
સાઉથ ઇન્ડ. બેન્ક૨૧.પપ,૨૨.૨પ,૨૧.પ,૨૨
સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા૧૭પ૦,૧૭૬૭.૮પ,૧૭૩૧,૧૭૪૪.૨પ
સ્ટીલ એથોરીટી૬પ.૨,૬૭.૨,૬પ.૨,૬૬.૦પ
સ્ટરલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૮૮.૨,૯૨.૮,૮પ.૧પ,૯૦.૨
સ્ટ્રાઇડ્સ આર્કો૮૯૭,૯૧પ,૮૯૨.૬,૯૦૭.૧પ
સન ફાર્મા. લિ.પ૯૭,૬૦૭.૯પ,પ૯૦,૬૦૨.૧
સુઝલોન એનર્જી૯.૬,૯.૬પ,૯.૧૧,૯.૨૨
સિન્ડીકેટ બેન્ક૮૨.૭,૮૬,૮૨.૭,૮૪.૬
સાઇજેન્ટા લિ.પ૦૦,પ૨૯,૪૯૬,પ૨૩.૪
ટાટા કેમિકલ્સ૨૭૧,૨૭૨,૨૬૮.૩પ,૨૭૦.૧
ટાટા ઇન્ફો૮૦૦,૮૦પ,૭૯પ,૭૯૬.૮
ટાટા મોટ‌ર્સ૩૮૦.૬,૩૯૦.૯પ,૩૭૦,૩૮પ
ટાટા પાવર૮૨,૮૨.૮,૮૧.૬,૮૨.૩
ટાટા સ્ટીલ૩૪૪.૮પ,૩પ૬.પ,૩૪૩.પ,૩પપ.૬
ટાટા ટી૧૬૧,૧૬૩,૧પ૭.૯,૧પ૯.૯પ
ટીસીએસ લિ.૨૧૨૨,૨૧૩૦,૨૦૭૬,૨૦૯૨.૮
થર્મેક્ષ લિ.૬૧૦,૬૩૦.૯પ,૬૧૦,૬૨૪.૩પ
ટાઇટન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૨૪૦.૧,૨૪૧,૨૩૩,૨૩૪.૪
ટીટીકે પ્રેસ્ટિજ૩૨પ૨.૩,૩૭૯પ,૩૨૩૨,૩૨૮૮.૪
યુકો બેન્ક૭૦.૭,૭૮,૭૦.૪,૭૪.૭પ
અલ્ટ્રાટેક કેમ.૧૯૩૩,૧૯૪૪.૯,૧૯૧૩.૨પ,૧૯૨૧.૯પ
યુનિયન બેન્ક૧૨૬,૧૨૯.૮,૧૨૪.૭,૧૨૭.૯પ
યુનિટેક લિ.૧૬.૮,૧૭.૩પ,૧૬.૬,૧૭.૦પ
યુના. બ્રુવરીઝ૭૯૨,૮૧૮,૭૭૦,૭૮૨.૯
યુનાઇટેડ ફોસ્ફરસ૧૬૭.૭પ,૧૭૧.પ,૧૬પ.૮પ,૧૬૭.૮
યુટીઆઇ બેન્ક૧૧૬૩.૨પ,૧૧૬૩.૭,૧૧૧૧.૧,૧૧૧૮.૪
વીડિયોકોન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ૧૭૧.પ,૧૭૩.૯પ,૧૭૧.પ,૧૭૨.૨પ
વીડિયોકોન ((ઇ)).૮પ.૭પ,૮૮.૭પ,૮૪.૧,૮પ
વિદેશ સંચાર૨૬૨.૪,૨૬૬.૯,૨પ૯,૨૬૧.૬
વિઝયુઅલ સોફ્ટ૭પ,૭૬.૨,૭૪.૨,૭૪.૭પ
વિપ્રો લિ.૪૮૩.૩,૪૮૬.૭,૪૭૮,૪૮૧.૨પ
વોકહાડ‌ર્ટપ૦૧,પ૧૪.૩,૪૮૪.૭,૪૮૮.પ
યસ બેન્ક૩૬૨,૩૬પ.પ,૩પ૨.૨પ,૩પ૩.૮પ
ઝી ટેલિ.૨૭૦,૨૭૦,૨૬૩,૨૬પ.૭પ