૮-૧૧ અવશાન નોંધ

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભંડેરી: સંજુબેન લાલજીભાઈ ભંડેરી, ઉંમર-૮પ, રહે. રહે. ૩૮૬, લક્ષ્મીનગર સોસાયટી, વરાછા
ગાબાણી: બાલુભાઈ તળશીભાઈ ગાબાણી, ઉંમર-૮પ, રહે. ભોજલરામ સોસાયટી. મીનીબજાર
ભુંગડીયા: ઉષાબેન પરસોત્તમદાસ ભુંગડિયા, ઉંમર-૬પ, રહે. મીરાનગર સોસાયટી, ઉધના
લાઠિયા: કાશીબેન નારણભાઈ લાઠિયા, ઉંમર-૮૯, રહે. ૮, અનુરાધા સોસાયટી. વરાછા
ભવાની: ધીરૂભાઈ વીરજીભાઈ ભવાની, ઉંમર-૬૪, રહે. બી-૧, વ્રજભૂમિ, સીમાડાગામ
માળી: પ્રવિણચંદ્ર પ્રભુદાસ માળી, ઉંમર-૬૪, રહે. ૨૦૧, જય એપા. દોડિયા શેરી
પટેલ: શાંતાબેન જયંતિભાઈ પટેલ, ઉંમર-૭૮, રહે. ૭૧, અલકાપુરી, સુમુલડેરી
રબારી: ભીખીબેન જગુભાઈ રબારી, ઉંમર-પપ, રહે. ૧૯૭૯, રામનગર સોસાયટી, અમરોલી
હીરપરા: શાંતાબેન મોહનભાઈ હીરપરા, ઉંમર-૯૦, રહે. ઉમરા
રાઠોડ: ઉપદેસ ભરતભાઈ રાઠોડ, ઉંમર-૩૦, રહે. સુનીલનગર સોસાયટી, પાંડેસરા
પટેલ: મનહરભાઈ શાંતિલાલ પટેલ, ઉંમર-પ૯, રહે. એ-પ૩, અભયનગર સોસાયટી, છાપરાભાઠા
નિખારે: નારાયણ ડી. નિખારે, ઉંમર-૭૦, રહે. ગણેશનગર, લિંબાયત
પાટીલ: છબુબેન પડિંતરાવ પાટીલ, ઉંમર-૮૪, રહે. ૧૩૬, સંજયનગર સોસાયટી, લીંબાયત