અમદાવાદ તેલબજાર

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ તેલબજાર
પામોલીન ((જૂનો)) ૧૦૧૦-૧૦પ૦
પામોલિન ((નવો)) ૧૦૭૦-૧૦૯૦
કપાસિયા ((જૂના)) ૧૧૨૦-૧૧૮૦
સોયાબીન ૧૨પ૦-૧૩૨૦
કપાસિયા((નવા)) ૧૨૨૦-૧૩૨૦
મોળુ સરસિયું ૧૧૮૦-૧૨૧૦
તીખું સરસિયું ૧૨૮૦-૧૩૧૦
રાજકોટ છેલ્લા ભાવ
તેલિયા ટીન ૧૨૮પ-૧૨૮૬
સિંગતેલ લૂઝ ૮૨પ-૮૩૦
કપાસિયા તેલ વોશ ૬પ૭-૬૬૦
એરંડા ડિસેમ્બર ૩૭પ૭
દિવેલ ૧૦ કિલો ૭૪પ
રાજકોટ મગફળી ૭પ૦-૮પ૦
જામનગર મગફળી ૬૦૦-૮૨પ
જામનગર લુઝ ૮પ૦
જામનગર તેલિયા ૧૩૧પ-૧૩૪પ
ખાંડબજાર
અમદાવાદ ઝ.૩૦ ૨૯પ૦-૩૨૦૦
અમદાવાદ ફ.૩૦ ૨૯૦૦-૩૦૦૦
ગુજરાત ઝ.૩૦ ૨૮૭પ-૩૦૧પ
ગુજરાત ફ.૩૦ ૨૭૨પ-૨૮પ૦
કોલ્હાપુર ઝ.૩૦ ૨૭૯૦-૩૦૦૦
કોલ્હાપુર ફ.૩૦ ૨૭૦૦-૨૮૦૦
બેલાપુર ઝ.૩૦ ૨૮૦૦-૨૯૩૦
બેલાપુર ફ.૩૦ ૨૭૪૦-૨૭૯૦
કીમતી ધાતુ ((ડોલરમાં))
સોનું ૧૩૦૭.૦૦
ચાંદી ૨૧.૬૦
કોમેક્ષ સોનું ૧૩૦૩.૦૦
કોમેક્ષ ચાંદી ૨૧.પ૧
પ્લેટીનમ ૧૪પ૬.૦૦
પેલેડિયમ ૭પ૮.૦૦ ((વાડીલાલ ફોરેક્સ ડિવિઝન))
ચીમનભાઈ પટેલ માર્કેટ
૨૦ કિલોના ભાવ
બટાકા દેશી ૨૭૦-૩પ૦
બટાકા ડિસા ૩પ૦-૪૨૦
ડુંગળી સૌરાષ્ટ્ર ૪૦૦-૬પ૦
ડુંગળી મહારાષ્ટ્ર ૭૦૦-૧૦૦૦
કિલોના ભાવ
બટાકા કિલોના ૧૬-૨૩
ડુંગળી કિલોના ૩૭-પ૨
શાકભાજી
રીંગણ ૪૦-૮૦
રવૈયા પ૦-૧૨૦
કોબીજ ૩૪૦-૪૨૦
ફુલાવર ૨૦૦-૩પ૦
ટામેટા પ૦૦-૮૦૦
દૂધી ૬૦-૧૪૦
કાકડી ૮૦-૨૪૦
ગીલોડા ૨૦૦-પ૦૦
દેશી મરચાં ૧૬૦-૩૨૦
લીંબુ ૨૦૦-૩૬૦
આદુ ૮૦૦-૧૧૬૦
શીમલા મર્ચિ ૨૦૦-૭૦૦
કોથમીર ૧૦૦-૩૦૦
કારેલા ૧૬૦-૩૬૦
ભીંડા ૧૦૦-૩૦૦
ગવાર ૧૬૦-૪૦૦
ગલકા ૧૦૦-૩૦૦
ચોળી ૨૦૦-૪૦૦
પરવર ૯૦૦-૧૨૦૦
ફૂલ બજાર
ગુલાબ ((૧ કિલો)) ૧૨૦-૧૬૦
તગર ((૧ કિલો)) ૮૦-૧૦૦
પારસ ((૧ કિલો)) ૬૦-૧૦૦
ડમરો ((૧ કિલો)) ૧પ-૨પ
લીલી ((એક જૂડી)) ૪-પ
હજારીગલ((૨૦ કિલો)) ૨૦૦-૩પ૦
મુંબઇ ધાતુબજાર
તાબું કેબલ ભંગાર પ૦૧
તાબું વાયર બાર પ૨૯
તાબું ભંગાર ભારે ૪૯૩
એલ્યુ. ઇંગોટ ૧પ૩
કોપર આર્મિ‌ચર ૪૮૧
જસત ૧૬૦
તાંબુ વાસણ ભંગાર ૪પપ
સીસું ૧૨૯
કોપર શીટ કટિંગ ૪૭પ
ટીન ૧પ૮પ
પિત્તળ વાસણ ભંગાર ૩૪પ
નિકલ ૧૦૨૦
પિત્તળ શીટ કટિંગ ૩પ૩
એલ્યુ. વાસણ ભંગાર ૧૨૪