તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

હાયર બોટમ-લોઅર ટોપ

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
સપ્તાહ સેન્સેક્સ નિફ્ટી
૨૧ જૂન ૧૮૭૭૪.૨૪… પ૬૬૭.૬પ…
૨૮ જૂન ૧૯૩૯પ.૮૧ પ૮૪૨.૨૦
પ જુલાઇ ૧૯૪૯પ.૮૦ પ૮૬૭.૯૦
૧૨ જુલાઇ ૧૯૯પ૮.પ૦ ૬૦૦૯.૦૦
૧૯ જુલાઇ ૨૦૧પ૦ ૬૦૨૯
૨૬ જુલાઇ ૧૯૭૪૮… પ૮૮૬…
૨ ઓગસ્ટ ૧૯૧૬૪… પ૬૭૮…
૮ ઓગસ્ટ ૧૮૭૮૯… પપ૬૬…
૧૬ ઓગસ્ટ ૧૮પ૯૮… પપ૦૮…
૨૩ ઓગસ્ટ ૧૮પ૧૯.૪૪… પ૪૧૭.૭પ…
૩૦ ઓગસ્ટ ૧૮૬૯૧.૭૨ પ૪૭૧.૮૦
૬ સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૭૦.૦૬ પ૬૮૦.૪૦
૧૩ સપ્ટેમ્બર ૧૯૭૩૩ પ૮પ૦
૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૬૪ ૬૦૧૨
૨૭ સપ્ટેમ્બર ૧૯૭૨૭ પ૮૩૩
૪ ઓક્ટોબર ૧૯૯૧૬ પ૯૦૭
૧૧ ઓક્ટોબર ૨૦પ૨૯ ૬૦૯૬
૧૮ ઓક્ટોબર ૨૦૮૮૩ ૬૧૮૯
૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૬૮૪ ૬૧૪પ
૧ નવેમ્બર ૨૧૧૯૭ ૬૩૦૭
… જે હાયર બોટમ લોઅર ટોપની સ્થિતિ દર્શાવે છે.