તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

વિવિધ બજાર

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અમદાવાદ બુલિયન
ચાંદી ચોરસા ૪૮૦૦૦-૪૮૩૦૦
ચાંદી રૂપુ ૪૭૮પ૦-૪૮૧પ૦
સોનું ((૯૯.૯)) ૩૧૦૦૦-૩૧૧૦૦
સોનું ((૯૯.પ)) ૩૦૮પ૦-૩૦૯પ૦
નવા દાગીના ૨૯૮પ૬
હોલમાર્ક ૩૦૪૭૮
જૂના સિક્કા ૮૦૦-૮પ૦
અમદાવાદ તેલબજાર
અમ. તેલીયાટીન ૧૩૬૦-૧૪૦૦
અમ. લેબલટીન ૧પ૪૦-૧પ૭૦
સનફ્લાવર ૧૩૩૦-૧૪૧૦
દિવેલ ૧૧૯૦-૧૨પ૦
વનસ્પતિ ઘી ૯૮૦-૧૦૩૦
કોપરેલ ૧૬૬૦-૧૭૧૦
પામોલીન ((જૂનો)) ૯૮પ-૧૦૨પ
પામોલિન ((નવો)) ૧૦૪પ-૧૦૬પ
કપાસિયા ((જૂના)) ૧૦૯પ-૧૧પપ
સોયાબીન ૧૨૨૦-૧૨૯૦
કપાસિયા((નવા)) ૧૨૦૦-૧૩૦૦
મોળુ સરસિયું ૧૧૬૦-૧૧૯૦
તીખું સરસિયું ૧૨૬૦-૧૨૮૦
રાજકોટ છેલ્લા ભાવ
તેલિયા ટીન ૧૨પ૨-૧૩પ૩
સિંગતેલ લૂઝ ૮૭૦-૮૭પ
કપાસિયા તેલ વોશ ૬૬પ-૬૬૮
એરંડા ડિસેમ્બર ૩૭૩૪
દિવેલ ૧૦ કિલો ૭૭૦
રાજકોટ ચાંદી ૧ કિલો ૪૮,૬૦૦
સોનું ૨૪ કે. ૧૦૦ગ્રા. ૩,૧૨,૦૦૦
૨૨ કેરેટ દાગીના ૩૦,૬૦૦
રાજકોટ મગફળી ૭૬૦-૭૭પ
ખાંડબજાર
અમદાવાદ ઝ.૩૦ ૩૦૦૦-૩૧પ૦
અમદાવાદ ફ.૩૦ ૨૯૦૦-૨૯૭પ
ગુજરાત ઝ.૩૦ ૨૮૨પ-૩૦૧પ
ગુજરાત ફ.૩૦ ૨૭૯૦-૨૮પ૦
કોલ્હાપુર ઝ.૩૦ ૨૭૯૦-૨૯૨૦
કોલ્હાપુર ફ.૩૦ ૨૭૦૦-૨૭૭પ
બેલાપુર ઝ.૩૦ ૨૮૧૦-૨૯૪૦
બેલાપુર ફ.૩૦ ૨૭પ૦-૨૮૪૦
કીમતી ધાતુ ((ડોલરમાં))
સોનું ૧૩૧૩.૭૧
ચાંદી ૨૧.૮૬
કોમેક્ષ સોનું ૧૩૧૪.૦૦
કોમેક્ષ ચાંદી ૨૧.૮૬
પ્લેટીનમ ૧૪પ૬.૭૦
પેલેડિયમ ૭૩૯.૨૦ ((વાડીલાલ ફોરેક્સ ડિવિઝન))
ચીમનભાઈ પટેલ માર્કેટ
૨૦ કિલોના ભાવ
બટાકા દેશી ૨પ૦-૩૦૦
બટાકા ડિસા ૨૭૦-૩પ૦
ડુંગળી સૌરાષ્ટ્ર ૨૦૦-૩૦૦
ડુંગળી મહારાષ્ટ્ર ૪૦૦-૯૦૦
કિલોના ભાવ
બટાકા કિલોના ૧પ-૨૦
ડુંગળી કિલોના ૨૨-૪૭
શાકભાજી
રીંગણ ૧૦૦-૨૪૦
રવૈયા ૧૬૦-૩૦૦
કોબીજ ૩૦૦-૪૪૦
ફુલાવર ૨૦૦-૬૦૦
ટામેટા પ૦૦-૭૦૦
દૂધી ૨૦૦-૩પ૦
કાકડી ૧૦૦-૩૦૦
ગીલોડા ૨૦૦-૬૦૦
દેશી મરચાં ૨૦૦-૩૨૦
લીંબુ ૨૦૦-૪૦૦
આદુ ૧૦૦૦-૧૧૦૦
શીમલા મર્ચિ ૩૦૦-૭૦૦
કોથમીર ૪૦૦-પ૦૦
કારેલા ૨૦૦-૪૪૦
ભીંડા ૨૦૦-પ૦૦
ગવાર ૩૦૦-૬૦૦
ગલકા ૨૦૦-૩૬૦
ચોળી ૪૦૦-૮૦૦
પરવર ૮૦૦-૧૧૦૦
ફૂલ બજાર
ગુલાબ ((૧ કિલો)) ૨૨૦-૩પ૦
તગર ((૧ કિલો)) ૨૦૦-૨પ૦
પારસ ((૧ કિલો)) ૩૦૦-૪પ૦
ડમરો ((૧ કિલો)) ૧પ-૨૦
લીલી ((એક જૂડી)) ૧૨-૧પ
હજારીગલ((૨૦ કિલો)) ૪પ૦-૬૦૦
મુંબઇ ધાતુબજાર
તાબું કેબલ ભંગાર પ૦૦
તાબું વાયર બાર પ૨૮
તાબું ભંગાર ભારે ૪૯૧
એલ્યુ. ઇંગોટ ૧પ૧
કોપર આર્મિ‌ચર ૪૮૦
જસત ૧પ૯
તાંબુ વાસણ ભંગાર ૪પપ
સીસું ૧૨૯
કોપર શીટ કટિંગ ૪૭પ
ટીન ૧પ૯૦
પિત્તળ વાસણ ભંગાર ૩૪પ
નિકલ ૧૦૨૦
પિત્તળ શીટ કટિંગ ૩પ૨
એલ્યુ. વાસણ ભંગાર ૧૨૩