હું પણ કિસ કરું છું!

9 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

સાંતા: હું ઓફિસે આવતા પહેલાં રોજ મારી પત્નીને કિસ કરું છું અને તું શું કરે છે?
બાંતા: હું પણ કરું છું, પણ તારા ઓફિસે ગયા પછી!