એક છોકરી, એક દિવસ આર્ટ ગેલેરી જોવા ગઈ

9 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

એક છોકરી, એક દિવસ આર્ટ ગેલેરી જોવા જઈ રહી હતી
ત્યાં એક તસવીર જોઈને ગેલેરી આર્ટના માલિકને કહે છે,
છોકરી - આ ભયાનક તસવીરને તમે મોર્ડન આર્ટ કહો છો...!?
માલિક - મારી મા...
તું મગજના દોડાવીશ...
ઘરે જા...આ અરિસો છે...!