બસ આ ચાર લાઇનોમાં જીંદગી સમજાઇ જશે...

8 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

આજકાલની જીંદગીને સમજી લો...

ફક્ત એક જ ગીતમાં આપણી આખી જિંદગીને વણી લેવાઇ છે....!!!!
.
.
.
.
.
.

1થી 15 વર્ષની ઉંમર- નૈનો મેં સપના.....

15થી 25 વર્ષ - સપનો મેં સજના.....

25થી 35 વર્ષ - સજના પે દિલ આ ગયા....

35થી 75 વર્ષ- ક્યું સજના પે દિલ આ ગયા................???