'સુક્કો રણ નીલો છમ્મ’ જા સંકલ્પધારી 'કારાયલ’

11 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
વખત કે વેંઢારણ વ્યોં ત જુગેં જા જાડ મોરી હલેંતા એડા જુગપુરુષ ગધકાર 'કારાયલ’ કે રૂભરૂ મિલંધલ ગંગામાતા ઇનીંજેં પાવન માતુશ્રી જો નાં પ ઇજ આયા જી પુંગ્-ઇ, હેમારેજી અડગતા, વા જી સરલતા ફૂલ જી બુસકાર નેં બચે જી ખિલ લજોંતા અજ હિ‌નીં લિખંધલ તીં કેં પ નોલે ક સુંગણધલેં ઇનીં વટા કડેં પ એલફેલ સબધ નાયંય સુયા તીં કેંતેં તપ્યા હોંય તરોરેયા હોંય છિકી ડિની હોય એડો લેખો મુધલ નાંય હી પ્રકૃતિ ઇનીં કે જડેં આરિયારેંક વરેં તે વિયાં ટાંણે જનોઇ ડિને મેં આવઇ-ઉવાંનું મિલઇ હૂંધી ભાગવતાચાર્ય કાનજી મારાજ જેં હથેં (ડેસલપર ભૂજી ગુરુમંતર ગાયત્રી ડીક્ષા મિલણ જો પુંગસ્મરણ અખીયેં મેં મૂતિ ભની ચમકેતો સે ન્યારીણું હોય ત જેડો જૂકો સચો જાધ હૂંધો ઇજ ચોંધા હેડી નીણાઇ લાય પાપણાં ઓરસા ભનીં ચંધનજી કાઠીજી ઓખી ધસધૂસ સેંન કરીંધે પ સતેં ભવેં છૂટેં નતા, તિત નોંચૂટી અજાતશત્રુ નેં નિપટ વેરાગી (કામ-ક્રોધનું નિડારા) ઇ સગંધલ 'કારાયલ’ કચ્છીભાષા જા પરડાડા ઔં અસીં ઇનીંજે મોંતેં ચોંતા કારણ ક કચ્છીભાષા જે આબાર જો પક્કો કમ ભાય-ઠાયજી સુતી ઇનીંકે જેં ડિનીં જિંન વાર જો ડિનીં ગુરુપુષ્યામૃત કનાં વડો યોગ હાંણે આચીંધો ઇંનજી નાન્ધી 'નારાયણ’ સંહિ‌તા નાલે વિગોડી મેં ભણાજી વિઇ આય-ઇ ઇતિયાસ ચોંધો જ ખબર ડીંધલ ખબર ગિનંધલ સચા ઐં યાર 'કારાયલ’ હીં ગઝલ જડેં ઇનીંકે રાજ્ય એર્વોડ મિલ્યો તેની રવાપર મેં માડેવ જે ડેરેતેં રૂધરી કરાયો હોં નેં નખત્રાણા તાલુકે જી અધલ પેલી નિશાડ ઇતરે અજજી જૂની લોહાણા માજનવાડીમેં યજ્ઞ કરાયોં હો તેનીં 'રશ્મિ’ બોલ્યો હો ઇનમેં 'ખબર’ ઇનીંજો તખલ્લુસ રખોં ક મંગ્યું તય સચો જ લેખાજે એડી પ્રકૃતિ ઇનીં વટે સહજ ઔં સબધસાધકેં જા સચા સગા થેજી નીણાઇ લુઇ જા સંસ્કાર ઔં કોય કચ્છી કવિ-લેખક સૂર કુસર હોય ત ઇ અજ પ પુજી વિગ્તા એડા પંજ જ પિંજી ડાખલા હાજર ઔં કવિવર પ્રતાપરાય ત્રિવેદી પ્રાણગિરિજી કવિ શબ્દે કે અવ્વલ મંઝીલ તેં પુજાય મેં પધ નેં કંધ ડીંધલ 'કારાયલ’ માડુએં જા અજભ પ્રેમીને હામી ધિલભર ઔ પાથારી તેં પેયલ કે ધુવા ડઇ ઉભો કરી છડીએં ૩૧/૩/૧૯૪૩મેં વિગોડી ગોઠ મેં અવતર્યાસ હેવર નખત્રાણે મેં રેં તા. કચ્છી સાહિ‌ત્ય જો પેલો વાર્તા પુસ્તક 'ધિલ જયું ગાલ્યું’ ૧૯૮૪ મેં ડિનો હિંન પુસ્તક મે કચ્છી ગદ્ય જા પાતાર પુજલ મૂર ઐ, અભકે ધૂંધલ ગુલ, વા સેં ગીત ગેંધલ પન, ટહૂકેં ભરલ ટારીયું નેં ઊનાંઇ નેં સરલતા આડોઆડ હલેં એડો વાસ્તવ ઇનીંજો ગધ જો ગુંણઆય, કચ્છ જો પરિવેશ ડો. જયંત ખત્રી, ભા માવજી મહેશ્વરી પોય કારાયલ મેં પગ પગ પલપલ લેજ, હિંન પુસ્તક જો વિવેચન રશ્મિ જો ડાઢો સંકલ્પ આય મા સરસતી જરૂર પૂરો કરીંધી ઇનીં જે અમૃતો છવ (૭પ મેં વરે) મેં ત ભલેં થીયે પ ૨૦૧૩મેં ષષ્ઠીપૂર્તિ‌ મેં થીયે ત જિજમાન જામ ઔં (અસીં ભિરામણ ઔયોં સજી ધુનિયા જિજમાન) હિ‌ન પુસ્તક કે ગુજરાત સાહિ‌ત્ય અકાધની પુરાસ્કૃત કેં નેં તીં અંધજન મંડળ ભચાઉ તરણ બ્રેઇલ લિપિ મેં લીખ્યાંતર પ થ્યો આય ૧૯૯૨ મેં ઇ તમામ વાર્તાઊં ધિલ જયું ગાલ્યું કોલમ મેં પ્રગટ થઇયું તેં પોય ઇતિયાસ જા ગચ ગરા અભ્યાસી 'કારાયલ’ ૧૮૯૯મેં બ્યો વાર્તાસંગ્રહ 'વતન જયું ગાલ્યું’ ડિનોં ઇ પ નામી લાટમાટ સંગ્રહ આય ભવિષયમેં કચ્છ યુનિવર્સિ‌ટી મેં ભણતર મેં ઇ જરૂર-જરૂર હૂંધો ઇંનજયું કૃતિયું ધિલ જમું ગાલ્યુ તીં તરૂણ કચ્છ મેં પ્રગટ થઇયું ઔં 'ધિલ જયું ગાલ્યું’ કોલમ તેં લેખ હથ મેં આય જરૂર ડીંધાસું ત....કોટા પ કચ્છી સાહિ‌ત્ય જે પુસ્તક જયું ૨૦૨પ આવૃતિયું થઇયું હોય નેં પ૦,૦૦૦નું સલારીયું નકલું છાપાણીયું હોય એડી ઇતિયાસિક ગાઇ ઇતરે ભેરપે જા ભાયલ 'કારાયલ’ જી વલપજી વલ તેં મોરલ ફલ ઇતરે કચ્છી પાઠાવલી ક જુકો અજ કચ્છીભાષા જીયું પરીક્ષાઊં માત્ર નેં માત્ર કચ્છી સાહિ‌ત્ય કલા સંઘ જેં વ્યારલ ગુણેશ જી ગાધી તેં અજ મડઇ સ્થિત વી.આર.ટી.આઇ. ગિનેતી, નારાયણ જો પરીક્ષા ડુંગરં અજ ગોરધનભા કવિ હીયોંતેં રખ્યોં નોં ઇંન શકવર્તી ઘટના તેં..... લિખોં ઇ ઓછો ઇતરે આયક હિંન પરીક્ષા મેં સજા, ક્રમશ: