ભુજ | 16 નવેમ્બર, 2014

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
ભુજ | 16 નવેમ્બર, 2014

કારતકવદ-9, િવક્રમ સંવત 2071

દૈનિક ભાસ્કર જૂથ

14રાજ્ય 58 આવૃતિ

ગુજરાત મધ્યપ્રદેશ છત્તીસગઢ રાજસ્થાન

જમ્મુ-કાશ્મીર નવી િદલ્હી હરિયાણા ઉત્તરાખંડ િહમાચલ પ્રદેશ ચંદીગઢ પંજાબ ઝારખંડ મહારાષ્ટ્ર િબહાર

|| સુિવચાર ||જેવીરીતે સ્વચ્છ દર્પણમાં મુખ ચોખ્ખું દેખાય છે તેવી રીતે શુદ્ધ મનમાં જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. -શંકરાચાર્ય

આજનું મેગેિઝન

વર્ષ 8 | અંક 135 | કચ્છ | કિંમત ~ 4.00

કુલ પાના -24 |16+ 8 (સંડે ભાસ્કર)