અવસાન નોંધ

9 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
મહેતા : કરવંશ ભરત (ઉં.વ. ૬૭) ૯૯, આૈલી, આૈલીશંકર અંચલ, રિવિલગંજ, ગેંડા સર્કલ પાસે.
પંચાલ : મિતલ ઠાકોરભાઇ (ઉં.વ. ૨૩) એ/૯૩, રેસકોર્સ સોસાયટી, હાઇ ટેન્શન રોડ, સુભાનપુરા, વડોદરા.
શેિઠયા : જયોતિબેન નરેશ (ઉં.વ. ૬૫) ૨૯/૧૭૧, ઇલોરાપાર્ક, તેજસ સ્કૂલની પાસે, રેસકોર્સ સર્કલ પાસે, વડોદરા.
રાનડે : ચંદ્રકાંત શંકરરાવ (ઉં.વ. ૭૭) એ/૧૦૫, પ્રાર્થનાપ્રિતી એપાર્ટમેન્ટ, દીપ ચેમ્બર્સ, તુલસીધામ રોડ, માંજલપુર, વડોદરા.
ત્રિવેદી : ધારિણી ભૂપેન્દ્ર (ઉં.વ. ૬૫) જી/૧, સંધ્યાપાર્ક, અવધૂત સોસાયટી પાછળ, વિશ્વામિત્રી રોડ, વડોદરા.
પરમાર : શૈલેષભાઇ ભાઇલાલભાઇ (ઉં.વ. ૩૧) બી/૨૩૧, ૃસયાજી ટાઉનશપિ, ન્યૂ વી.આઇ.પી. રિંગ રોડ, વડોદરા.
ગુપ્તે : નૂતન અરવિંદભાઇ (ઉં.વ. ૭૨) ૭, એલેિમ્બક નગર, ગોરવા રોડ, વડોદરા.
પરમાર : શંકરભાઇ મંગળભાઇ (ઉં.વ. ૭૮) ઇ/૧૨૩, દેવનગર, વાસણા રોડ, વડોદરા.
છાયા: વસુમતીબેન વિષ્ણુભાઇનું તા. ૨૫મી સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૨ના રોજ અવસાન થયું છે. સ્વ.ની સ્મશાનયાત્રા હાથીભાઇ નગર, દિવાળીપુરાથી નિકળી વડીવાડી સ્મશાનગૃહ ખાતે આજે સવારે ૧૦ કલાકે જશે.