ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Jokes » Tadafadi» Most Funny Jokes on Wife goes to parents home and Husband

  પિયર જતાં પહેલાં સૂચનાઓના લિસ્ટ સાથે પત્નીએ પતિને આપી ધમકી પણ!

  divyabhaskar.com | Last Modified - Nov 24, 2017, 05:00 PM IST

  ઘણા પતિઓ પત્નીઓ થોડા દિવસ પિયર જાય તેની રાહ જ જોઇને બેઠા હોય છે
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઘણા પતિઓ પત્નીઓ થોડા દિવસ પિયર જાય તેની રાહ જ જોઇને બેઠા હોય છે. સામે પત્નીઓને પણ ખબર જ હોય છે કે, તેમના ગયા પછી પતિઓ શું-શું કરવાના છે. એક પત્નીએ પિયર જરી વખતે ફ્રિજ પર પતિ માટે 11 એવી-એવી કડક સૂચનાઓનું બોર્ડ મારી દીધુ કે, મોતિયા મરી ગયા બિચારા પતિના.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ એવી તો શું-શું સૂચનાઓ લખી પત્નીએ....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઘણા પતિઓ પત્નીઓ થોડા દિવસ પિયર જાય તેની રાહ જ જોઇને બેઠા હોય છે. સામે પત્નીઓને પણ ખબર જ હોય છે કે, તેમના ગયા પછી પતિઓ શું-શું કરવાના છે. એક પત્નીએ પિયર જરી વખતે ફ્રિજ પર પતિ માટે 11 એવી-એવી કડક સૂચનાઓનું બોર્ડ મારી દીધુ કે, મોતિયા મરી ગયા બિચારા પતિના.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ એવી તો શું-શું સૂચનાઓ લખી પત્નીએ....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઘણા પતિઓ પત્નીઓ થોડા દિવસ પિયર જાય તેની રાહ જ જોઇને બેઠા હોય છે. સામે પત્નીઓને પણ ખબર જ હોય છે કે, તેમના ગયા પછી પતિઓ શું-શું કરવાના છે. એક પત્નીએ પિયર જરી વખતે ફ્રિજ પર પતિ માટે 11 એવી-એવી કડક સૂચનાઓનું બોર્ડ મારી દીધુ કે, મોતિયા મરી ગયા બિચારા પતિના.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ એવી તો શું-શું સૂચનાઓ લખી પત્નીએ....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઘણા પતિઓ પત્નીઓ થોડા દિવસ પિયર જાય તેની રાહ જ જોઇને બેઠા હોય છે. સામે પત્નીઓને પણ ખબર જ હોય છે કે, તેમના ગયા પછી પતિઓ શું-શું કરવાના છે. એક પત્નીએ પિયર જરી વખતે ફ્રિજ પર પતિ માટે 11 એવી-એવી કડક સૂચનાઓનું બોર્ડ મારી દીધુ કે, મોતિયા મરી ગયા બિચારા પતિના.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ એવી તો શું-શું સૂચનાઓ લખી પત્નીએ....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઘણા પતિઓ પત્નીઓ થોડા દિવસ પિયર જાય તેની રાહ જ જોઇને બેઠા હોય છે. સામે પત્નીઓને પણ ખબર જ હોય છે કે, તેમના ગયા પછી પતિઓ શું-શું કરવાના છે. એક પત્નીએ પિયર જરી વખતે ફ્રિજ પર પતિ માટે 11 એવી-એવી કડક સૂચનાઓનું બોર્ડ મારી દીધુ કે, મોતિયા મરી ગયા બિચારા પતિના.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ એવી તો શું-શું સૂચનાઓ લખી પત્નીએ....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઘણા પતિઓ પત્નીઓ થોડા દિવસ પિયર જાય તેની રાહ જ જોઇને બેઠા હોય છે. સામે પત્નીઓને પણ ખબર જ હોય છે કે, તેમના ગયા પછી પતિઓ શું-શું કરવાના છે. એક પત્નીએ પિયર જરી વખતે ફ્રિજ પર પતિ માટે 11 એવી-એવી કડક સૂચનાઓનું બોર્ડ મારી દીધુ કે, મોતિયા મરી ગયા બિચારા પતિના.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ એવી તો શું-શું સૂચનાઓ લખી પત્નીએ....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઘણા પતિઓ પત્નીઓ થોડા દિવસ પિયર જાય તેની રાહ જ જોઇને બેઠા હોય છે. સામે પત્નીઓને પણ ખબર જ હોય છે કે, તેમના ગયા પછી પતિઓ શું-શું કરવાના છે. એક પત્નીએ પિયર જરી વખતે ફ્રિજ પર પતિ માટે 11 એવી-એવી કડક સૂચનાઓનું બોર્ડ મારી દીધુ કે, મોતિયા મરી ગયા બિચારા પતિના.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ એવી તો શું-શું સૂચનાઓ લખી પત્નીએ....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઘણા પતિઓ પત્નીઓ થોડા દિવસ પિયર જાય તેની રાહ જ જોઇને બેઠા હોય છે. સામે પત્નીઓને પણ ખબર જ હોય છે કે, તેમના ગયા પછી પતિઓ શું-શું કરવાના છે. એક પત્નીએ પિયર જરી વખતે ફ્રિજ પર પતિ માટે 11 એવી-એવી કડક સૂચનાઓનું બોર્ડ મારી દીધુ કે, મોતિયા મરી ગયા બિચારા પતિના.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ એવી તો શું-શું સૂચનાઓ લખી પત્નીએ....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઘણા પતિઓ પત્નીઓ થોડા દિવસ પિયર જાય તેની રાહ જ જોઇને બેઠા હોય છે. સામે પત્નીઓને પણ ખબર જ હોય છે કે, તેમના ગયા પછી પતિઓ શું-શું કરવાના છે. એક પત્નીએ પિયર જરી વખતે ફ્રિજ પર પતિ માટે 11 એવી-એવી કડક સૂચનાઓનું બોર્ડ મારી દીધુ કે, મોતિયા મરી ગયા બિચારા પતિના.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ એવી તો શું-શું સૂચનાઓ લખી પત્નીએ....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઘણા પતિઓ પત્નીઓ થોડા દિવસ પિયર જાય તેની રાહ જ જોઇને બેઠા હોય છે. સામે પત્નીઓને પણ ખબર જ હોય છે કે, તેમના ગયા પછી પતિઓ શું-શું કરવાના છે. એક પત્નીએ પિયર જરી વખતે ફ્રિજ પર પતિ માટે 11 એવી-એવી કડક સૂચનાઓનું બોર્ડ મારી દીધુ કે, મોતિયા મરી ગયા બિચારા પતિના.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ એવી તો શું-શું સૂચનાઓ લખી પત્નીએ....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઘણા પતિઓ પત્નીઓ થોડા દિવસ પિયર જાય તેની રાહ જ જોઇને બેઠા હોય છે. સામે પત્નીઓને પણ ખબર જ હોય છે કે, તેમના ગયા પછી પતિઓ શું-શું કરવાના છે. એક પત્નીએ પિયર જરી વખતે ફ્રિજ પર પતિ માટે 11 એવી-એવી કડક સૂચનાઓનું બોર્ડ મારી દીધુ કે, મોતિયા મરી ગયા બિચારા પતિના.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ એવી તો શું-શું સૂચનાઓ લખી પત્નીએ....

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઘણા પતિઓ પત્નીઓ થોડા દિવસ પિયર જાય તેની રાહ જ જોઇને બેઠા હોય છે. સામે પત્નીઓને પણ ખબર જ હોય છે કે, તેમના ગયા પછી પતિઓ શું-શું કરવાના છે. એક પત્નીએ પિયર જરી વખતે ફ્રિજ પર પતિ માટે 11 એવી-એવી કડક સૂચનાઓનું બોર્ડ મારી દીધુ કે, મોતિયા મરી ગયા બિચારા પતિના.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ એવી તો શું-શું સૂચનાઓ લખી પત્નીએ....

  No Comment
  Add Your Comments
  (Tadafadi Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Jokes Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Most Funny Jokes on Wife goes to parents home and Husband
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Jokes

  Trending

  Top