ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Jokes » Tadafadi» Most Funny Jokes on Congress and Gujarat Election 2017

  FB Viral: સમજાઇ ગયો કૉંગ્રેસના નવસર્જનનો અર્થ, જીતશે તો મળશે આટલું!

  divyabhaskar.com | Last Modified - Dec 08, 2017, 02:48 PM IST

  મહિનાઓથી એ જ વિચારી-વિચારીને ગાંડા થઈ ગયા કે, આ નવસર્જનમાં એવું તો શું હશે
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   જ્યારથી ચૂંટણી પડઘમ શરૂ થયા છે ત્યારથી કૉંગ્રેસનો એક નારો સતત સાંભળવા મળતો જ રહ્યો છે, 'કૉંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.' સાલુ મહિનાઓથી એ જ વિચારી-વિચારીને ગાંડા થઈ ગયા કે, આ નવસર્જનમાં એવું તો શું હશે. ત્યારે ઠેક અત્યારે એક બહુ હોશિયાર મહાપુરૂષે શોધી કાઢ્યું, આ નવસર્જન એટલે શું અને Facebookમાં લોકો સાથે શેર કર્યું. આજે અમે પણ તમને જણાવી રહ્યા છી આ મહાપુરૂષના મનોમંથનનું પરિણામ.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ શું આવશે નવસર્જનમાં....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   જ્યારથી ચૂંટણી પડઘમ શરૂ થયા છે ત્યારથી કૉંગ્રેસનો એક નારો સતત સાંભળવા મળતો જ રહ્યો છે, 'કૉંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.' સાલુ મહિનાઓથી એ જ વિચારી-વિચારીને ગાંડા થઈ ગયા કે, આ નવસર્જનમાં એવું તો શું હશે. ત્યારે ઠેક અત્યારે એક બહુ હોશિયાર મહાપુરૂષે શોધી કાઢ્યું, આ નવસર્જન એટલે શું અને Facebookમાં લોકો સાથે શેર કર્યું. આજે અમે પણ તમને જણાવી રહ્યા છી આ મહાપુરૂષના મનોમંથનનું પરિણામ.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ શું આવશે નવસર્જનમાં....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   જ્યારથી ચૂંટણી પડઘમ શરૂ થયા છે ત્યારથી કૉંગ્રેસનો એક નારો સતત સાંભળવા મળતો જ રહ્યો છે, 'કૉંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.' સાલુ મહિનાઓથી એ જ વિચારી-વિચારીને ગાંડા થઈ ગયા કે, આ નવસર્જનમાં એવું તો શું હશે. ત્યારે ઠેક અત્યારે એક બહુ હોશિયાર મહાપુરૂષે શોધી કાઢ્યું, આ નવસર્જન એટલે શું અને Facebookમાં લોકો સાથે શેર કર્યું. આજે અમે પણ તમને જણાવી રહ્યા છી આ મહાપુરૂષના મનોમંથનનું પરિણામ.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ શું આવશે નવસર્જનમાં....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   જ્યારથી ચૂંટણી પડઘમ શરૂ થયા છે ત્યારથી કૉંગ્રેસનો એક નારો સતત સાંભળવા મળતો જ રહ્યો છે, 'કૉંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.' સાલુ મહિનાઓથી એ જ વિચારી-વિચારીને ગાંડા થઈ ગયા કે, આ નવસર્જનમાં એવું તો શું હશે. ત્યારે ઠેક અત્યારે એક બહુ હોશિયાર મહાપુરૂષે શોધી કાઢ્યું, આ નવસર્જન એટલે શું અને Facebookમાં લોકો સાથે શેર કર્યું. આજે અમે પણ તમને જણાવી રહ્યા છી આ મહાપુરૂષના મનોમંથનનું પરિણામ.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ શું આવશે નવસર્જનમાં....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   જ્યારથી ચૂંટણી પડઘમ શરૂ થયા છે ત્યારથી કૉંગ્રેસનો એક નારો સતત સાંભળવા મળતો જ રહ્યો છે, 'કૉંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.' સાલુ મહિનાઓથી એ જ વિચારી-વિચારીને ગાંડા થઈ ગયા કે, આ નવસર્જનમાં એવું તો શું હશે. ત્યારે ઠેક અત્યારે એક બહુ હોશિયાર મહાપુરૂષે શોધી કાઢ્યું, આ નવસર્જન એટલે શું અને Facebookમાં લોકો સાથે શેર કર્યું. આજે અમે પણ તમને જણાવી રહ્યા છી આ મહાપુરૂષના મનોમંથનનું પરિણામ.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ શું આવશે નવસર્જનમાં....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   જ્યારથી ચૂંટણી પડઘમ શરૂ થયા છે ત્યારથી કૉંગ્રેસનો એક નારો સતત સાંભળવા મળતો જ રહ્યો છે, 'કૉંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.' સાલુ મહિનાઓથી એ જ વિચારી-વિચારીને ગાંડા થઈ ગયા કે, આ નવસર્જનમાં એવું તો શું હશે. ત્યારે ઠેક અત્યારે એક બહુ હોશિયાર મહાપુરૂષે શોધી કાઢ્યું, આ નવસર્જન એટલે શું અને Facebookમાં લોકો સાથે શેર કર્યું. આજે અમે પણ તમને જણાવી રહ્યા છી આ મહાપુરૂષના મનોમંથનનું પરિણામ.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ શું આવશે નવસર્જનમાં....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   જ્યારથી ચૂંટણી પડઘમ શરૂ થયા છે ત્યારથી કૉંગ્રેસનો એક નારો સતત સાંભળવા મળતો જ રહ્યો છે, 'કૉંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.' સાલુ મહિનાઓથી એ જ વિચારી-વિચારીને ગાંડા થઈ ગયા કે, આ નવસર્જનમાં એવું તો શું હશે. ત્યારે ઠેક અત્યારે એક બહુ હોશિયાર મહાપુરૂષે શોધી કાઢ્યું, આ નવસર્જન એટલે શું અને Facebookમાં લોકો સાથે શેર કર્યું. આજે અમે પણ તમને જણાવી રહ્યા છી આ મહાપુરૂષના મનોમંથનનું પરિણામ.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ શું આવશે નવસર્જનમાં....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   જ્યારથી ચૂંટણી પડઘમ શરૂ થયા છે ત્યારથી કૉંગ્રેસનો એક નારો સતત સાંભળવા મળતો જ રહ્યો છે, 'કૉંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.' સાલુ મહિનાઓથી એ જ વિચારી-વિચારીને ગાંડા થઈ ગયા કે, આ નવસર્જનમાં એવું તો શું હશે. ત્યારે ઠેક અત્યારે એક બહુ હોશિયાર મહાપુરૂષે શોધી કાઢ્યું, આ નવસર્જન એટલે શું અને Facebookમાં લોકો સાથે શેર કર્યું. આજે અમે પણ તમને જણાવી રહ્યા છી આ મહાપુરૂષના મનોમંથનનું પરિણામ.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ શું આવશે નવસર્જનમાં....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   જ્યારથી ચૂંટણી પડઘમ શરૂ થયા છે ત્યારથી કૉંગ્રેસનો એક નારો સતત સાંભળવા મળતો જ રહ્યો છે, 'કૉંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.' સાલુ મહિનાઓથી એ જ વિચારી-વિચારીને ગાંડા થઈ ગયા કે, આ નવસર્જનમાં એવું તો શું હશે. ત્યારે ઠેક અત્યારે એક બહુ હોશિયાર મહાપુરૂષે શોધી કાઢ્યું, આ નવસર્જન એટલે શું અને Facebookમાં લોકો સાથે શેર કર્યું. આજે અમે પણ તમને જણાવી રહ્યા છી આ મહાપુરૂષના મનોમંથનનું પરિણામ.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ શું આવશે નવસર્જનમાં....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   જ્યારથી ચૂંટણી પડઘમ શરૂ થયા છે ત્યારથી કૉંગ્રેસનો એક નારો સતત સાંભળવા મળતો જ રહ્યો છે, 'કૉંગ્રેસ આવે છે નવસર્જન લાવે છે.' સાલુ મહિનાઓથી એ જ વિચારી-વિચારીને ગાંડા થઈ ગયા કે, આ નવસર્જનમાં એવું તો શું હશે. ત્યારે ઠેક અત્યારે એક બહુ હોશિયાર મહાપુરૂષે શોધી કાઢ્યું, આ નવસર્જન એટલે શું અને Facebookમાં લોકો સાથે શેર કર્યું. આજે અમે પણ તમને જણાવી રહ્યા છી આ મહાપુરૂષના મનોમંથનનું પરિણામ.


   ક્લિક કરો આગળની સ્લાઇડ્સ પર અને જુઓ શું આવશે નવસર્જનમાં....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Tadafadi Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Jokes Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Most Funny Jokes on Congress and Gujarat Election 2017
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Jokes

  Trending

  X
  Top