ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Jokes » Tadafadi» When nature is artist look never seen before photos of vegetables and fruits

  જયારે કુદરત બન્યો 'કલાકાર', પહેલા ક્યારેય નહીં જોયા હોય એવા અનોખા ફળ-શાકભાજી!

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 16, 2018, 02:28 PM IST

  આ ફળ અને શાકભાજી તેના રંગ-રૂપ જ નહીં પણ આકાર અને તેની કલાત્મક હાજરી માટે અનોખા દેખાય આવે છે
  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આ અહેવાલ સાથે આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ એવા ફળ અને શાકભાજીની તસવીરો, જે આજથી પહેલા ભાગ્યે જ કોઈએ જોઈ હશે. આ ફળ અને શાકભાજી તેના રંગ-રૂપ જ નહીં પણ આકાર અને તેની કલાત્મક હાજરી માટે અનોખા દેખાય આવે છે.

   આ અહેવાલ સાથે જે તસવીરો જોડાયેલી છે, તે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર When nature is the artist ટેગ સાથે ફરતી થઇ છે.

   આગળ જુઓ જાતભાતની અને પહેલા ક્યારેય ના જોઈ હોય એવી શાકભાજી અને ફળોની તસવીરો...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આ અહેવાલ સાથે આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ એવા ફળ અને શાકભાજીની તસવીરો, જે આજથી પહેલા ભાગ્યે જ કોઈએ જોઈ હશે. આ ફળ અને શાકભાજી તેના રંગ-રૂપ જ નહીં પણ આકાર અને તેની કલાત્મક હાજરી માટે અનોખા દેખાય આવે છે.

   આ અહેવાલ સાથે જે તસવીરો જોડાયેલી છે, તે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર When nature is the artist ટેગ સાથે ફરતી થઇ છે.

   આગળ જુઓ જાતભાતની અને પહેલા ક્યારેય ના જોઈ હોય એવી શાકભાજી અને ફળોની તસવીરો...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આ અહેવાલ સાથે આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ એવા ફળ અને શાકભાજીની તસવીરો, જે આજથી પહેલા ભાગ્યે જ કોઈએ જોઈ હશે. આ ફળ અને શાકભાજી તેના રંગ-રૂપ જ નહીં પણ આકાર અને તેની કલાત્મક હાજરી માટે અનોખા દેખાય આવે છે.

   આ અહેવાલ સાથે જે તસવીરો જોડાયેલી છે, તે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર When nature is the artist ટેગ સાથે ફરતી થઇ છે.

   આગળ જુઓ જાતભાતની અને પહેલા ક્યારેય ના જોઈ હોય એવી શાકભાજી અને ફળોની તસવીરો...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આ અહેવાલ સાથે આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ એવા ફળ અને શાકભાજીની તસવીરો, જે આજથી પહેલા ભાગ્યે જ કોઈએ જોઈ હશે. આ ફળ અને શાકભાજી તેના રંગ-રૂપ જ નહીં પણ આકાર અને તેની કલાત્મક હાજરી માટે અનોખા દેખાય આવે છે.

   આ અહેવાલ સાથે જે તસવીરો જોડાયેલી છે, તે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર When nature is the artist ટેગ સાથે ફરતી થઇ છે.

   આગળ જુઓ જાતભાતની અને પહેલા ક્યારેય ના જોઈ હોય એવી શાકભાજી અને ફળોની તસવીરો...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આ અહેવાલ સાથે આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ એવા ફળ અને શાકભાજીની તસવીરો, જે આજથી પહેલા ભાગ્યે જ કોઈએ જોઈ હશે. આ ફળ અને શાકભાજી તેના રંગ-રૂપ જ નહીં પણ આકાર અને તેની કલાત્મક હાજરી માટે અનોખા દેખાય આવે છે.

   આ અહેવાલ સાથે જે તસવીરો જોડાયેલી છે, તે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર When nature is the artist ટેગ સાથે ફરતી થઇ છે.

   આગળ જુઓ જાતભાતની અને પહેલા ક્યારેય ના જોઈ હોય એવી શાકભાજી અને ફળોની તસવીરો...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આ અહેવાલ સાથે આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ એવા ફળ અને શાકભાજીની તસવીરો, જે આજથી પહેલા ભાગ્યે જ કોઈએ જોઈ હશે. આ ફળ અને શાકભાજી તેના રંગ-રૂપ જ નહીં પણ આકાર અને તેની કલાત્મક હાજરી માટે અનોખા દેખાય આવે છે.

   આ અહેવાલ સાથે જે તસવીરો જોડાયેલી છે, તે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર When nature is the artist ટેગ સાથે ફરતી થઇ છે.

   આગળ જુઓ જાતભાતની અને પહેલા ક્યારેય ના જોઈ હોય એવી શાકભાજી અને ફળોની તસવીરો...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આ અહેવાલ સાથે આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ એવા ફળ અને શાકભાજીની તસવીરો, જે આજથી પહેલા ભાગ્યે જ કોઈએ જોઈ હશે. આ ફળ અને શાકભાજી તેના રંગ-રૂપ જ નહીં પણ આકાર અને તેની કલાત્મક હાજરી માટે અનોખા દેખાય આવે છે.

   આ અહેવાલ સાથે જે તસવીરો જોડાયેલી છે, તે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર When nature is the artist ટેગ સાથે ફરતી થઇ છે.

   આગળ જુઓ જાતભાતની અને પહેલા ક્યારેય ના જોઈ હોય એવી શાકભાજી અને ફળોની તસવીરો...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આ અહેવાલ સાથે આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ એવા ફળ અને શાકભાજીની તસવીરો, જે આજથી પહેલા ભાગ્યે જ કોઈએ જોઈ હશે. આ ફળ અને શાકભાજી તેના રંગ-રૂપ જ નહીં પણ આકાર અને તેની કલાત્મક હાજરી માટે અનોખા દેખાય આવે છે.

   આ અહેવાલ સાથે જે તસવીરો જોડાયેલી છે, તે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર When nature is the artist ટેગ સાથે ફરતી થઇ છે.

   આગળ જુઓ જાતભાતની અને પહેલા ક્યારેય ના જોઈ હોય એવી શાકભાજી અને ફળોની તસવીરો...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આ અહેવાલ સાથે આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ એવા ફળ અને શાકભાજીની તસવીરો, જે આજથી પહેલા ભાગ્યે જ કોઈએ જોઈ હશે. આ ફળ અને શાકભાજી તેના રંગ-રૂપ જ નહીં પણ આકાર અને તેની કલાત્મક હાજરી માટે અનોખા દેખાય આવે છે.

   આ અહેવાલ સાથે જે તસવીરો જોડાયેલી છે, તે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર When nature is the artist ટેગ સાથે ફરતી થઇ છે.

   આગળ જુઓ જાતભાતની અને પહેલા ક્યારેય ના જોઈ હોય એવી શાકભાજી અને ફળોની તસવીરો...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આ અહેવાલ સાથે આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ એવા ફળ અને શાકભાજીની તસવીરો, જે આજથી પહેલા ભાગ્યે જ કોઈએ જોઈ હશે. આ ફળ અને શાકભાજી તેના રંગ-રૂપ જ નહીં પણ આકાર અને તેની કલાત્મક હાજરી માટે અનોખા દેખાય આવે છે.

   આ અહેવાલ સાથે જે તસવીરો જોડાયેલી છે, તે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર When nature is the artist ટેગ સાથે ફરતી થઇ છે.

   આગળ જુઓ જાતભાતની અને પહેલા ક્યારેય ના જોઈ હોય એવી શાકભાજી અને ફળોની તસવીરો...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આ અહેવાલ સાથે આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ એવા ફળ અને શાકભાજીની તસવીરો, જે આજથી પહેલા ભાગ્યે જ કોઈએ જોઈ હશે. આ ફળ અને શાકભાજી તેના રંગ-રૂપ જ નહીં પણ આકાર અને તેની કલાત્મક હાજરી માટે અનોખા દેખાય આવે છે.

   આ અહેવાલ સાથે જે તસવીરો જોડાયેલી છે, તે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર When nature is the artist ટેગ સાથે ફરતી થઇ છે.

   આગળ જુઓ જાતભાતની અને પહેલા ક્યારેય ના જોઈ હોય એવી શાકભાજી અને ફળોની તસવીરો...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આ અહેવાલ સાથે આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ એવા ફળ અને શાકભાજીની તસવીરો, જે આજથી પહેલા ભાગ્યે જ કોઈએ જોઈ હશે. આ ફળ અને શાકભાજી તેના રંગ-રૂપ જ નહીં પણ આકાર અને તેની કલાત્મક હાજરી માટે અનોખા દેખાય આવે છે.

   આ અહેવાલ સાથે જે તસવીરો જોડાયેલી છે, તે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર When nature is the artist ટેગ સાથે ફરતી થઇ છે.

   આગળ જુઓ જાતભાતની અને પહેલા ક્યારેય ના જોઈ હોય એવી શાકભાજી અને ફળોની તસવીરો...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આ અહેવાલ સાથે આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ એવા ફળ અને શાકભાજીની તસવીરો, જે આજથી પહેલા ભાગ્યે જ કોઈએ જોઈ હશે. આ ફળ અને શાકભાજી તેના રંગ-રૂપ જ નહીં પણ આકાર અને તેની કલાત્મક હાજરી માટે અનોખા દેખાય આવે છે.

   આ અહેવાલ સાથે જે તસવીરો જોડાયેલી છે, તે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર When nature is the artist ટેગ સાથે ફરતી થઇ છે.

   આગળ જુઓ જાતભાતની અને પહેલા ક્યારેય ના જોઈ હોય એવી શાકભાજી અને ફળોની તસવીરો...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આ અહેવાલ સાથે આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ એવા ફળ અને શાકભાજીની તસવીરો, જે આજથી પહેલા ભાગ્યે જ કોઈએ જોઈ હશે. આ ફળ અને શાકભાજી તેના રંગ-રૂપ જ નહીં પણ આકાર અને તેની કલાત્મક હાજરી માટે અનોખા દેખાય આવે છે.

   આ અહેવાલ સાથે જે તસવીરો જોડાયેલી છે, તે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર When nature is the artist ટેગ સાથે ફરતી થઇ છે.

   આગળ જુઓ જાતભાતની અને પહેલા ક્યારેય ના જોઈ હોય એવી શાકભાજી અને ફળોની તસવીરો...

  • +14 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   આ અહેવાલ સાથે આજે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ એવા ફળ અને શાકભાજીની તસવીરો, જે આજથી પહેલા ભાગ્યે જ કોઈએ જોઈ હશે. આ ફળ અને શાકભાજી તેના રંગ-રૂપ જ નહીં પણ આકાર અને તેની કલાત્મક હાજરી માટે અનોખા દેખાય આવે છે.

   આ અહેવાલ સાથે જે તસવીરો જોડાયેલી છે, તે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર When nature is the artist ટેગ સાથે ફરતી થઇ છે.

   આગળ જુઓ જાતભાતની અને પહેલા ક્યારેય ના જોઈ હોય એવી શાકભાજી અને ફળોની તસવીરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Tadafadi Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Jokes Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: When nature is artist look never seen before photos of vegetables and fruits
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Jokes

  Trending

  Top
  `