ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » International News » Photo Feature» The most cruel techniques of giving sentence to people

  માણસો સાથે થતો જાનવરોથી પણ ખરાબ વ્યવહાર, જુઓ અત્યંત ક્રૂર સજાઓની રીતો

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 25, 2018, 09:08 AM IST

  5થી 15મી સદી દરમિયાનનો સમય ક્રૂરતા અને ગુલામી માટે યાદ કરવામાં આવે છે
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 5થી 15મી સદી દરમિયાનનો સમય ક્રૂરતા અને ગુલામી માટે યાદ કરવામાં આવે છે. તે યુગમાં ગરીબી ચરમ સીમા પર હતી અને કેટલાંક અમીર જાગીરદારો ગરીબો પાસે ગુલામી કરાવતા હતા. તે સમયે ક્રાઇમ કરનારા પાસે દંડ સ્વરૂપે પૈસા નહીં પરંતુ શરીરના અંગો જેવા કે, હાથ, પગ, જીભ કે હોઠ કાપી નાંખવામાં આવતા. મધ્યયુગમાં ટોર્ચરની અત્યંત ક્રૂર ટ્રિક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો.

   લાકડાંના ઘોડા પર નેકેડ બેસાડતા
   ક્રાઇમ કરનારાને નેકેડ કરીને ઘોડા જેવા સ્ટ્રક્ચર પર બેસાડી દેવામાં આવતા હતા. તેની સાથે જ ગુનેગારના પગ પર વજન લટકાવી દેવામાં આવતું, જે વ્યક્તિને નીચેની તરફ ખેંચે. જેને કારણે ધીરે ધીરે વ્યક્તિનું શરીર વચ્ચેથી કપાતું જાય.

   આગળ વાંચો બીજી કેવી-કેવી ક્રૂર સજાઓ આપવામાં આવતી હતી....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 5થી 15મી સદી દરમિયાનનો સમય ક્રૂરતા અને ગુલામી માટે યાદ કરવામાં આવે છે. તે યુગમાં ગરીબી ચરમ સીમા પર હતી અને કેટલાંક અમીર જાગીરદારો ગરીબો પાસે ગુલામી કરાવતા હતા. તે સમયે ક્રાઇમ કરનારા પાસે દંડ સ્વરૂપે પૈસા નહીં પરંતુ શરીરના અંગો જેવા કે, હાથ, પગ, જીભ કે હોઠ કાપી નાંખવામાં આવતા. મધ્યયુગમાં ટોર્ચરની અત્યંત ક્રૂર ટ્રિક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો.

   લાકડાંના ઘોડા પર નેકેડ બેસાડતા
   ક્રાઇમ કરનારાને નેકેડ કરીને ઘોડા જેવા સ્ટ્રક્ચર પર બેસાડી દેવામાં આવતા હતા. તેની સાથે જ ગુનેગારના પગ પર વજન લટકાવી દેવામાં આવતું, જે વ્યક્તિને નીચેની તરફ ખેંચે. જેને કારણે ધીરે ધીરે વ્યક્તિનું શરીર વચ્ચેથી કપાતું જાય.

   આગળ વાંચો બીજી કેવી-કેવી ક્રૂર સજાઓ આપવામાં આવતી હતી....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 5થી 15મી સદી દરમિયાનનો સમય ક્રૂરતા અને ગુલામી માટે યાદ કરવામાં આવે છે. તે યુગમાં ગરીબી ચરમ સીમા પર હતી અને કેટલાંક અમીર જાગીરદારો ગરીબો પાસે ગુલામી કરાવતા હતા. તે સમયે ક્રાઇમ કરનારા પાસે દંડ સ્વરૂપે પૈસા નહીં પરંતુ શરીરના અંગો જેવા કે, હાથ, પગ, જીભ કે હોઠ કાપી નાંખવામાં આવતા. મધ્યયુગમાં ટોર્ચરની અત્યંત ક્રૂર ટ્રિક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો.

   લાકડાંના ઘોડા પર નેકેડ બેસાડતા
   ક્રાઇમ કરનારાને નેકેડ કરીને ઘોડા જેવા સ્ટ્રક્ચર પર બેસાડી દેવામાં આવતા હતા. તેની સાથે જ ગુનેગારના પગ પર વજન લટકાવી દેવામાં આવતું, જે વ્યક્તિને નીચેની તરફ ખેંચે. જેને કારણે ધીરે ધીરે વ્યક્તિનું શરીર વચ્ચેથી કપાતું જાય.

   આગળ વાંચો બીજી કેવી-કેવી ક્રૂર સજાઓ આપવામાં આવતી હતી....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 5થી 15મી સદી દરમિયાનનો સમય ક્રૂરતા અને ગુલામી માટે યાદ કરવામાં આવે છે. તે યુગમાં ગરીબી ચરમ સીમા પર હતી અને કેટલાંક અમીર જાગીરદારો ગરીબો પાસે ગુલામી કરાવતા હતા. તે સમયે ક્રાઇમ કરનારા પાસે દંડ સ્વરૂપે પૈસા નહીં પરંતુ શરીરના અંગો જેવા કે, હાથ, પગ, જીભ કે હોઠ કાપી નાંખવામાં આવતા. મધ્યયુગમાં ટોર્ચરની અત્યંત ક્રૂર ટ્રિક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો.

   લાકડાંના ઘોડા પર નેકેડ બેસાડતા
   ક્રાઇમ કરનારાને નેકેડ કરીને ઘોડા જેવા સ્ટ્રક્ચર પર બેસાડી દેવામાં આવતા હતા. તેની સાથે જ ગુનેગારના પગ પર વજન લટકાવી દેવામાં આવતું, જે વ્યક્તિને નીચેની તરફ ખેંચે. જેને કારણે ધીરે ધીરે વ્યક્તિનું શરીર વચ્ચેથી કપાતું જાય.

   આગળ વાંચો બીજી કેવી-કેવી ક્રૂર સજાઓ આપવામાં આવતી હતી....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 5થી 15મી સદી દરમિયાનનો સમય ક્રૂરતા અને ગુલામી માટે યાદ કરવામાં આવે છે. તે યુગમાં ગરીબી ચરમ સીમા પર હતી અને કેટલાંક અમીર જાગીરદારો ગરીબો પાસે ગુલામી કરાવતા હતા. તે સમયે ક્રાઇમ કરનારા પાસે દંડ સ્વરૂપે પૈસા નહીં પરંતુ શરીરના અંગો જેવા કે, હાથ, પગ, જીભ કે હોઠ કાપી નાંખવામાં આવતા. મધ્યયુગમાં ટોર્ચરની અત્યંત ક્રૂર ટ્રિક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો.

   લાકડાંના ઘોડા પર નેકેડ બેસાડતા
   ક્રાઇમ કરનારાને નેકેડ કરીને ઘોડા જેવા સ્ટ્રક્ચર પર બેસાડી દેવામાં આવતા હતા. તેની સાથે જ ગુનેગારના પગ પર વજન લટકાવી દેવામાં આવતું, જે વ્યક્તિને નીચેની તરફ ખેંચે. જેને કારણે ધીરે ધીરે વ્યક્તિનું શરીર વચ્ચેથી કપાતું જાય.

   આગળ વાંચો બીજી કેવી-કેવી ક્રૂર સજાઓ આપવામાં આવતી હતી....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 5થી 15મી સદી દરમિયાનનો સમય ક્રૂરતા અને ગુલામી માટે યાદ કરવામાં આવે છે. તે યુગમાં ગરીબી ચરમ સીમા પર હતી અને કેટલાંક અમીર જાગીરદારો ગરીબો પાસે ગુલામી કરાવતા હતા. તે સમયે ક્રાઇમ કરનારા પાસે દંડ સ્વરૂપે પૈસા નહીં પરંતુ શરીરના અંગો જેવા કે, હાથ, પગ, જીભ કે હોઠ કાપી નાંખવામાં આવતા. મધ્યયુગમાં ટોર્ચરની અત્યંત ક્રૂર ટ્રિક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો.

   લાકડાંના ઘોડા પર નેકેડ બેસાડતા
   ક્રાઇમ કરનારાને નેકેડ કરીને ઘોડા જેવા સ્ટ્રક્ચર પર બેસાડી દેવામાં આવતા હતા. તેની સાથે જ ગુનેગારના પગ પર વજન લટકાવી દેવામાં આવતું, જે વ્યક્તિને નીચેની તરફ ખેંચે. જેને કારણે ધીરે ધીરે વ્યક્તિનું શરીર વચ્ચેથી કપાતું જાય.

   આગળ વાંચો બીજી કેવી-કેવી ક્રૂર સજાઓ આપવામાં આવતી હતી....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 5થી 15મી સદી દરમિયાનનો સમય ક્રૂરતા અને ગુલામી માટે યાદ કરવામાં આવે છે. તે યુગમાં ગરીબી ચરમ સીમા પર હતી અને કેટલાંક અમીર જાગીરદારો ગરીબો પાસે ગુલામી કરાવતા હતા. તે સમયે ક્રાઇમ કરનારા પાસે દંડ સ્વરૂપે પૈસા નહીં પરંતુ શરીરના અંગો જેવા કે, હાથ, પગ, જીભ કે હોઠ કાપી નાંખવામાં આવતા. મધ્યયુગમાં ટોર્ચરની અત્યંત ક્રૂર ટ્રિક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો.

   લાકડાંના ઘોડા પર નેકેડ બેસાડતા
   ક્રાઇમ કરનારાને નેકેડ કરીને ઘોડા જેવા સ્ટ્રક્ચર પર બેસાડી દેવામાં આવતા હતા. તેની સાથે જ ગુનેગારના પગ પર વજન લટકાવી દેવામાં આવતું, જે વ્યક્તિને નીચેની તરફ ખેંચે. જેને કારણે ધીરે ધીરે વ્યક્તિનું શરીર વચ્ચેથી કપાતું જાય.

   આગળ વાંચો બીજી કેવી-કેવી ક્રૂર સજાઓ આપવામાં આવતી હતી....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 5થી 15મી સદી દરમિયાનનો સમય ક્રૂરતા અને ગુલામી માટે યાદ કરવામાં આવે છે. તે યુગમાં ગરીબી ચરમ સીમા પર હતી અને કેટલાંક અમીર જાગીરદારો ગરીબો પાસે ગુલામી કરાવતા હતા. તે સમયે ક્રાઇમ કરનારા પાસે દંડ સ્વરૂપે પૈસા નહીં પરંતુ શરીરના અંગો જેવા કે, હાથ, પગ, જીભ કે હોઠ કાપી નાંખવામાં આવતા. મધ્યયુગમાં ટોર્ચરની અત્યંત ક્રૂર ટ્રિક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો.

   લાકડાંના ઘોડા પર નેકેડ બેસાડતા
   ક્રાઇમ કરનારાને નેકેડ કરીને ઘોડા જેવા સ્ટ્રક્ચર પર બેસાડી દેવામાં આવતા હતા. તેની સાથે જ ગુનેગારના પગ પર વજન લટકાવી દેવામાં આવતું, જે વ્યક્તિને નીચેની તરફ ખેંચે. જેને કારણે ધીરે ધીરે વ્યક્તિનું શરીર વચ્ચેથી કપાતું જાય.

   આગળ વાંચો બીજી કેવી-કેવી ક્રૂર સજાઓ આપવામાં આવતી હતી....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 5થી 15મી સદી દરમિયાનનો સમય ક્રૂરતા અને ગુલામી માટે યાદ કરવામાં આવે છે. તે યુગમાં ગરીબી ચરમ સીમા પર હતી અને કેટલાંક અમીર જાગીરદારો ગરીબો પાસે ગુલામી કરાવતા હતા. તે સમયે ક્રાઇમ કરનારા પાસે દંડ સ્વરૂપે પૈસા નહીં પરંતુ શરીરના અંગો જેવા કે, હાથ, પગ, જીભ કે હોઠ કાપી નાંખવામાં આવતા. મધ્યયુગમાં ટોર્ચરની અત્યંત ક્રૂર ટ્રિક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો.

   લાકડાંના ઘોડા પર નેકેડ બેસાડતા
   ક્રાઇમ કરનારાને નેકેડ કરીને ઘોડા જેવા સ્ટ્રક્ચર પર બેસાડી દેવામાં આવતા હતા. તેની સાથે જ ગુનેગારના પગ પર વજન લટકાવી દેવામાં આવતું, જે વ્યક્તિને નીચેની તરફ ખેંચે. જેને કારણે ધીરે ધીરે વ્યક્તિનું શરીર વચ્ચેથી કપાતું જાય.

   આગળ વાંચો બીજી કેવી-કેવી ક્રૂર સજાઓ આપવામાં આવતી હતી....

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ 5થી 15મી સદી દરમિયાનનો સમય ક્રૂરતા અને ગુલામી માટે યાદ કરવામાં આવે છે. તે યુગમાં ગરીબી ચરમ સીમા પર હતી અને કેટલાંક અમીર જાગીરદારો ગરીબો પાસે ગુલામી કરાવતા હતા. તે સમયે ક્રાઇમ કરનારા પાસે દંડ સ્વરૂપે પૈસા નહીં પરંતુ શરીરના અંગો જેવા કે, હાથ, પગ, જીભ કે હોઠ કાપી નાંખવામાં આવતા. મધ્યયુગમાં ટોર્ચરની અત્યંત ક્રૂર ટ્રિક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો.

   લાકડાંના ઘોડા પર નેકેડ બેસાડતા
   ક્રાઇમ કરનારાને નેકેડ કરીને ઘોડા જેવા સ્ટ્રક્ચર પર બેસાડી દેવામાં આવતા હતા. તેની સાથે જ ગુનેગારના પગ પર વજન લટકાવી દેવામાં આવતું, જે વ્યક્તિને નીચેની તરફ ખેંચે. જેને કારણે ધીરે ધીરે વ્યક્તિનું શરીર વચ્ચેથી કપાતું જાય.

   આગળ વાંચો બીજી કેવી-કેવી ક્રૂર સજાઓ આપવામાં આવતી હતી....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (International Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: The most cruel techniques of giving sentence to people
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From International news

  Trending

  X
  Top