ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» દરેક વિટામિનની શરીરમાં શું કામગીરી છે અને તે શેમાંથી મળે છે? | list of vitamins and their functions

  દરેક વિટામિનની શરીરમાં શું કામગીરી છે અને તે શેમાંથી મળે છે?

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 27, 2018, 08:57 AM IST

  A, B1, B2, B5, B6, B12, C, D, E, K કયા વિટામીનની ઊણપથી શું થાય
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક: તંદુરસ્ત રહેવા માટે દરેક વિટામિન પુરતા પ્રમાણમાં શરીરને મળતા રહે તે જરૂરી છે. દરેક વિટામિનની શરીરમાં અલગ અલગ કામગીરી હોય છે. આજે અમે આપને અહીં જણાવીશું કે વિટામિન A, B1, B2, B5, B6, B12, C, D, E, Kની શરીરમાં શું કામગીરી હોય છે અને આ દરેક વિટામિન કયા પ્રકારનો ખોરાક ખાવાથી મળે છે. ઘણીવાર શરીરમાં નાની મોટી બીમારી કે સમસ્યાની આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ, પરંતુ તેની પાછળ વિટામિનની ઉણપથી સર્જાતી સમસ્યા હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ કયા વિટામિનની શરીરમાં શું કામગીરી છે, તે શેમાંથી મળે છે અને દરરોજ કયા વિટામિનનું કેટલું પ્રમાણ શરીરમાં જરૂરી છે........

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક: તંદુરસ્ત રહેવા માટે દરેક વિટામિન પુરતા પ્રમાણમાં શરીરને મળતા રહે તે જરૂરી છે. દરેક વિટામિનની શરીરમાં અલગ અલગ કામગીરી હોય છે. આજે અમે આપને અહીં જણાવીશું કે વિટામિન A, B1, B2, B5, B6, B12, C, D, E, Kની શરીરમાં શું કામગીરી હોય છે અને આ દરેક વિટામિન કયા પ્રકારનો ખોરાક ખાવાથી મળે છે. ઘણીવાર શરીરમાં નાની મોટી બીમારી કે સમસ્યાની આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ, પરંતુ તેની પાછળ વિટામિનની ઉણપથી સર્જાતી સમસ્યા હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ કયા વિટામિનની શરીરમાં શું કામગીરી છે, તે શેમાંથી મળે છે અને દરરોજ કયા વિટામિનનું કેટલું પ્રમાણ શરીરમાં જરૂરી છે........

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક: તંદુરસ્ત રહેવા માટે દરેક વિટામિન પુરતા પ્રમાણમાં શરીરને મળતા રહે તે જરૂરી છે. દરેક વિટામિનની શરીરમાં અલગ અલગ કામગીરી હોય છે. આજે અમે આપને અહીં જણાવીશું કે વિટામિન A, B1, B2, B5, B6, B12, C, D, E, Kની શરીરમાં શું કામગીરી હોય છે અને આ દરેક વિટામિન કયા પ્રકારનો ખોરાક ખાવાથી મળે છે. ઘણીવાર શરીરમાં નાની મોટી બીમારી કે સમસ્યાની આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ, પરંતુ તેની પાછળ વિટામિનની ઉણપથી સર્જાતી સમસ્યા હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ કયા વિટામિનની શરીરમાં શું કામગીરી છે, તે શેમાંથી મળે છે અને દરરોજ કયા વિટામિનનું કેટલું પ્રમાણ શરીરમાં જરૂરી છે........

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક: તંદુરસ્ત રહેવા માટે દરેક વિટામિન પુરતા પ્રમાણમાં શરીરને મળતા રહે તે જરૂરી છે. દરેક વિટામિનની શરીરમાં અલગ અલગ કામગીરી હોય છે. આજે અમે આપને અહીં જણાવીશું કે વિટામિન A, B1, B2, B5, B6, B12, C, D, E, Kની શરીરમાં શું કામગીરી હોય છે અને આ દરેક વિટામિન કયા પ્રકારનો ખોરાક ખાવાથી મળે છે. ઘણીવાર શરીરમાં નાની મોટી બીમારી કે સમસ્યાની આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ, પરંતુ તેની પાછળ વિટામિનની ઉણપથી સર્જાતી સમસ્યા હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ કયા વિટામિનની શરીરમાં શું કામગીરી છે, તે શેમાંથી મળે છે અને દરરોજ કયા વિટામિનનું કેટલું પ્રમાણ શરીરમાં જરૂરી છે........

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક: તંદુરસ્ત રહેવા માટે દરેક વિટામિન પુરતા પ્રમાણમાં શરીરને મળતા રહે તે જરૂરી છે. દરેક વિટામિનની શરીરમાં અલગ અલગ કામગીરી હોય છે. આજે અમે આપને અહીં જણાવીશું કે વિટામિન A, B1, B2, B5, B6, B12, C, D, E, Kની શરીરમાં શું કામગીરી હોય છે અને આ દરેક વિટામિન કયા પ્રકારનો ખોરાક ખાવાથી મળે છે. ઘણીવાર શરીરમાં નાની મોટી બીમારી કે સમસ્યાની આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ, પરંતુ તેની પાછળ વિટામિનની ઉણપથી સર્જાતી સમસ્યા હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ કયા વિટામિનની શરીરમાં શું કામગીરી છે, તે શેમાંથી મળે છે અને દરરોજ કયા વિટામિનનું કેટલું પ્રમાણ શરીરમાં જરૂરી છે........

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક: તંદુરસ્ત રહેવા માટે દરેક વિટામિન પુરતા પ્રમાણમાં શરીરને મળતા રહે તે જરૂરી છે. દરેક વિટામિનની શરીરમાં અલગ અલગ કામગીરી હોય છે. આજે અમે આપને અહીં જણાવીશું કે વિટામિન A, B1, B2, B5, B6, B12, C, D, E, Kની શરીરમાં શું કામગીરી હોય છે અને આ દરેક વિટામિન કયા પ્રકારનો ખોરાક ખાવાથી મળે છે. ઘણીવાર શરીરમાં નાની મોટી બીમારી કે સમસ્યાની આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ, પરંતુ તેની પાછળ વિટામિનની ઉણપથી સર્જાતી સમસ્યા હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ કયા વિટામિનની શરીરમાં શું કામગીરી છે, તે શેમાંથી મળે છે અને દરરોજ કયા વિટામિનનું કેટલું પ્રમાણ શરીરમાં જરૂરી છે........

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક: તંદુરસ્ત રહેવા માટે દરેક વિટામિન પુરતા પ્રમાણમાં શરીરને મળતા રહે તે જરૂરી છે. દરેક વિટામિનની શરીરમાં અલગ અલગ કામગીરી હોય છે. આજે અમે આપને અહીં જણાવીશું કે વિટામિન A, B1, B2, B5, B6, B12, C, D, E, Kની શરીરમાં શું કામગીરી હોય છે અને આ દરેક વિટામિન કયા પ્રકારનો ખોરાક ખાવાથી મળે છે. ઘણીવાર શરીરમાં નાની મોટી બીમારી કે સમસ્યાની આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ, પરંતુ તેની પાછળ વિટામિનની ઉણપથી સર્જાતી સમસ્યા હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ કયા વિટામિનની શરીરમાં શું કામગીરી છે, તે શેમાંથી મળે છે અને દરરોજ કયા વિટામિનનું કેટલું પ્રમાણ શરીરમાં જરૂરી છે........

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક: તંદુરસ્ત રહેવા માટે દરેક વિટામિન પુરતા પ્રમાણમાં શરીરને મળતા રહે તે જરૂરી છે. દરેક વિટામિનની શરીરમાં અલગ અલગ કામગીરી હોય છે. આજે અમે આપને અહીં જણાવીશું કે વિટામિન A, B1, B2, B5, B6, B12, C, D, E, Kની શરીરમાં શું કામગીરી હોય છે અને આ દરેક વિટામિન કયા પ્રકારનો ખોરાક ખાવાથી મળે છે. ઘણીવાર શરીરમાં નાની મોટી બીમારી કે સમસ્યાની આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ, પરંતુ તેની પાછળ વિટામિનની ઉણપથી સર્જાતી સમસ્યા હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ કયા વિટામિનની શરીરમાં શું કામગીરી છે, તે શેમાંથી મળે છે અને દરરોજ કયા વિટામિનનું કેટલું પ્રમાણ શરીરમાં જરૂરી છે........

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક: તંદુરસ્ત રહેવા માટે દરેક વિટામિન પુરતા પ્રમાણમાં શરીરને મળતા રહે તે જરૂરી છે. દરેક વિટામિનની શરીરમાં અલગ અલગ કામગીરી હોય છે. આજે અમે આપને અહીં જણાવીશું કે વિટામિન A, B1, B2, B5, B6, B12, C, D, E, Kની શરીરમાં શું કામગીરી હોય છે અને આ દરેક વિટામિન કયા પ્રકારનો ખોરાક ખાવાથી મળે છે. ઘણીવાર શરીરમાં નાની મોટી બીમારી કે સમસ્યાની આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ, પરંતુ તેની પાછળ વિટામિનની ઉણપથી સર્જાતી સમસ્યા હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ કયા વિટામિનની શરીરમાં શું કામગીરી છે, તે શેમાંથી મળે છે અને દરરોજ કયા વિટામિનનું કેટલું પ્રમાણ શરીરમાં જરૂરી છે........

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક: તંદુરસ્ત રહેવા માટે દરેક વિટામિન પુરતા પ્રમાણમાં શરીરને મળતા રહે તે જરૂરી છે. દરેક વિટામિનની શરીરમાં અલગ અલગ કામગીરી હોય છે. આજે અમે આપને અહીં જણાવીશું કે વિટામિન A, B1, B2, B5, B6, B12, C, D, E, Kની શરીરમાં શું કામગીરી હોય છે અને આ દરેક વિટામિન કયા પ્રકારનો ખોરાક ખાવાથી મળે છે. ઘણીવાર શરીરમાં નાની મોટી બીમારી કે સમસ્યાની આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ, પરંતુ તેની પાછળ વિટામિનની ઉણપથી સર્જાતી સમસ્યા હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ કયા વિટામિનની શરીરમાં શું કામગીરી છે, તે શેમાંથી મળે છે અને દરરોજ કયા વિટામિનનું કેટલું પ્રમાણ શરીરમાં જરૂરી છે........

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્ક: તંદુરસ્ત રહેવા માટે દરેક વિટામિન પુરતા પ્રમાણમાં શરીરને મળતા રહે તે જરૂરી છે. દરેક વિટામિનની શરીરમાં અલગ અલગ કામગીરી હોય છે. આજે અમે આપને અહીં જણાવીશું કે વિટામિન A, B1, B2, B5, B6, B12, C, D, E, Kની શરીરમાં શું કામગીરી હોય છે અને આ દરેક વિટામિન કયા પ્રકારનો ખોરાક ખાવાથી મળે છે. ઘણીવાર શરીરમાં નાની મોટી બીમારી કે સમસ્યાની આપણે ફરિયાદ કરીએ છીએ, પરંતુ તેની પાછળ વિટામિનની ઉણપથી સર્જાતી સમસ્યા હોય છે.

   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ કયા વિટામિનની શરીરમાં શું કામગીરી છે, તે શેમાંથી મળે છે અને દરરોજ કયા વિટામિનનું કેટલું પ્રમાણ શરીરમાં જરૂરી છે........

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: દરેક વિટામિનની શરીરમાં શું કામગીરી છે અને તે શેમાંથી મળે છે? | list of vitamins and their functions
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `