ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » Lifestyle » Health» Every Man should never ignore these 10 symptoms of health

  પુરૂષોને આ 10 તકલીફો અને ફેરફાર જણાય તો ભૂલથી પણ ન કરતાં બેદરકારી

  Health Desk, Ahmedabad | Last Modified - Apr 05, 2018, 04:12 PM IST

  સાવધાનઃ પુરૂષોના શરીરની અંદર કોઈ સીરિયસ બીમારીનો સંકેત આપે છે આ 10 તકલીફો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષો મોટાભાગે નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પર ધ્યાન આપતાં નથી. ડો. પકંજ શુકલા કહે છે કે ઘણીવાર પુરૂષોને જેને નાની તકલીફ સમજીને ઈગ્નોર કરે છે તે આગળ જતાં ગંભીર રોગનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે. આ નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ શરીરની અંદર કોઈ સીરિયસ બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આવી શારીરિક તકલીફોમાં બેદરકારી ન કરીને તરત જ ધ્યાન આપવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો પુરૂષોના શરીરમાં કઈ તકલીફો થાય તો તે ગંભીર બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષો મોટાભાગે નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પર ધ્યાન આપતાં નથી. ડો. પકંજ શુકલા કહે છે કે ઘણીવાર પુરૂષોને જેને નાની તકલીફ સમજીને ઈગ્નોર કરે છે તે આગળ જતાં ગંભીર રોગનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે. આ નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ શરીરની અંદર કોઈ સીરિયસ બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આવી શારીરિક તકલીફોમાં બેદરકારી ન કરીને તરત જ ધ્યાન આપવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો પુરૂષોના શરીરમાં કઈ તકલીફો થાય તો તે ગંભીર બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષો મોટાભાગે નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પર ધ્યાન આપતાં નથી. ડો. પકંજ શુકલા કહે છે કે ઘણીવાર પુરૂષોને જેને નાની તકલીફ સમજીને ઈગ્નોર કરે છે તે આગળ જતાં ગંભીર રોગનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે. આ નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ શરીરની અંદર કોઈ સીરિયસ બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આવી શારીરિક તકલીફોમાં બેદરકારી ન કરીને તરત જ ધ્યાન આપવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો પુરૂષોના શરીરમાં કઈ તકલીફો થાય તો તે ગંભીર બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષો મોટાભાગે નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પર ધ્યાન આપતાં નથી. ડો. પકંજ શુકલા કહે છે કે ઘણીવાર પુરૂષોને જેને નાની તકલીફ સમજીને ઈગ્નોર કરે છે તે આગળ જતાં ગંભીર રોગનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે. આ નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ શરીરની અંદર કોઈ સીરિયસ બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આવી શારીરિક તકલીફોમાં બેદરકારી ન કરીને તરત જ ધ્યાન આપવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો પુરૂષોના શરીરમાં કઈ તકલીફો થાય તો તે ગંભીર બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષો મોટાભાગે નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પર ધ્યાન આપતાં નથી. ડો. પકંજ શુકલા કહે છે કે ઘણીવાર પુરૂષોને જેને નાની તકલીફ સમજીને ઈગ્નોર કરે છે તે આગળ જતાં ગંભીર રોગનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે. આ નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ શરીરની અંદર કોઈ સીરિયસ બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આવી શારીરિક તકલીફોમાં બેદરકારી ન કરીને તરત જ ધ્યાન આપવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો પુરૂષોના શરીરમાં કઈ તકલીફો થાય તો તે ગંભીર બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષો મોટાભાગે નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પર ધ્યાન આપતાં નથી. ડો. પકંજ શુકલા કહે છે કે ઘણીવાર પુરૂષોને જેને નાની તકલીફ સમજીને ઈગ્નોર કરે છે તે આગળ જતાં ગંભીર રોગનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે. આ નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ શરીરની અંદર કોઈ સીરિયસ બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આવી શારીરિક તકલીફોમાં બેદરકારી ન કરીને તરત જ ધ્યાન આપવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો પુરૂષોના શરીરમાં કઈ તકલીફો થાય તો તે ગંભીર બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષો મોટાભાગે નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પર ધ્યાન આપતાં નથી. ડો. પકંજ શુકલા કહે છે કે ઘણીવાર પુરૂષોને જેને નાની તકલીફ સમજીને ઈગ્નોર કરે છે તે આગળ જતાં ગંભીર રોગનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે. આ નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ શરીરની અંદર કોઈ સીરિયસ બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આવી શારીરિક તકલીફોમાં બેદરકારી ન કરીને તરત જ ધ્યાન આપવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો પુરૂષોના શરીરમાં કઈ તકલીફો થાય તો તે ગંભીર બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષો મોટાભાગે નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પર ધ્યાન આપતાં નથી. ડો. પકંજ શુકલા કહે છે કે ઘણીવાર પુરૂષોને જેને નાની તકલીફ સમજીને ઈગ્નોર કરે છે તે આગળ જતાં ગંભીર રોગનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે. આ નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ શરીરની અંદર કોઈ સીરિયસ બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આવી શારીરિક તકલીફોમાં બેદરકારી ન કરીને તરત જ ધ્યાન આપવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો પુરૂષોના શરીરમાં કઈ તકલીફો થાય તો તે ગંભીર બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષો મોટાભાગે નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પર ધ્યાન આપતાં નથી. ડો. પકંજ શુકલા કહે છે કે ઘણીવાર પુરૂષોને જેને નાની તકલીફ સમજીને ઈગ્નોર કરે છે તે આગળ જતાં ગંભીર રોગનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે. આ નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ શરીરની અંદર કોઈ સીરિયસ બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આવી શારીરિક તકલીફોમાં બેદરકારી ન કરીને તરત જ ધ્યાન આપવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો પુરૂષોના શરીરમાં કઈ તકલીફો થાય તો તે ગંભીર બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષો મોટાભાગે નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પર ધ્યાન આપતાં નથી. ડો. પકંજ શુકલા કહે છે કે ઘણીવાર પુરૂષોને જેને નાની તકલીફ સમજીને ઈગ્નોર કરે છે તે આગળ જતાં ગંભીર રોગનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે. આ નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ શરીરની અંદર કોઈ સીરિયસ બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આવી શારીરિક તકલીફોમાં બેદરકારી ન કરીને તરત જ ધ્યાન આપવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો પુરૂષોના શરીરમાં કઈ તકલીફો થાય તો તે ગંભીર બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ પુરૂષો મોટાભાગે નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ પર ધ્યાન આપતાં નથી. ડો. પકંજ શુકલા કહે છે કે ઘણીવાર પુરૂષોને જેને નાની તકલીફ સમજીને ઈગ્નોર કરે છે તે આગળ જતાં ગંભીર રોગનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે. આ નાની-મોટી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ શરીરની અંદર કોઈ સીરિયસ બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે. જેથી આવી શારીરિક તકલીફોમાં બેદરકારી ન કરીને તરત જ ધ્યાન આપવું જોઈએ.


   આગળ વાંચો પુરૂષોના શરીરમાં કઈ તકલીફો થાય તો તે ગંભીર બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Health Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (Lifestyle Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Every Man should never ignore these 10 symptoms of health
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Lifestyle

  Trending

  Top
  `