િવવિધ બજાર

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

ઘઉંનવા 1900-2800

બાજરો નવો 1400-1600

ચોખા 2000-2150

ચોખા બેગમી 2300-2500

ચોખા જીરાસર 5300-6000

મગ નવા 5400-6300

મગ ફાડા 5300-5600

મોગરદાળ 5900-6200

તુવેરદાળ 6000-6800

તુવેરદાળ 7800-8100

તુવરદાળ 6800-7200

ચણાદાળ 6700-6900

અડદદાળ 7000-8000

ખાંડ એમ 4060-4120

ખાંડ એસ 4020-4050

ટીનનાભાવ (વેટ સહિત)

વેજીટેબલ910-970

સિંગતેલ. 1370-1380

સિંગતેલ 1480-1510

કપાસિયા તેલ 1140-1145

કપાસિયા તેલ 1110-1250

કોપરેલ 2360-2380

પામોલીન 880-882

સૂરજમુખી 1120-1270

સોયાબીન 1040-1100

20(કિલોના ભાવ)

કોલ્હાપુરીગોળ 610-650

યુપી 860-1010

એકગૂણીના ભાવ

ઝીણુંભૂસું 640-680

ખોળ 870-1040

બેસન 3300-4500

ગાંધીધામબિલ્ટી

એરંડા875

અંજારમાર્કેટયાર્ડ

એરંડા1700-1736

તલી 2600-2702

ગુવાર 3400-3510

મગ 3500

જીરૂ 6880

રાપરમાર્કેટયાર્ડ

એરંડા860-870

ગુવાર 670-680

રાયડો 640

જીરૂ 3200

ભચાઉમાર્કેટયાર્ડ

એરંડા875-881

ગુવાર 684-693

મગ 780-810

મઠ 600-708

રાયડો 625-660

અજમો 900-1050

ધાણા 700-725

જીરૂ 3200-3381

ઉંઝામાર્કેટયાર્ડ

જીરૂ3171-3785

વરિયાળી 780-2560

રાયડો 630-677

તલ 1278-1661

જુવાર 300-400

અજમો 550-1408

ઇસબગુલ 1963-2215

1કિલોના ભાવ

ટમેટા35-45

મરચાં 45-50

મરચી 45-50

રીંગણા કારા 25-30

કોબી 10-15

ભીંડા 25-35

કાકડી-કાળી 20-25

કાકડી-સફેદ 15-20

કાકળી-ખીરા 45-50

પાલક 15-20

લીંબુ 10-15

દૂધી 9-10

આદુ 40-45

કારેલા 20-25

સકરિયા 20-25

ચોરા ડોલર 25-30

ચોળી 35-40

ચોરા દેશી 40-45

ગીલોંડા 35-40

મરચા સિમલા 40-50

ગીસોડા 45-50

મુરી 10-12

ગુવાર દેશી 50-60

કેળા (કાચા) 12-15

100કિલોનાભાવ

ગોવાર3260-3114

40કિલોના ભાવ

એરંડા1640-1751

ઇશબગુલ 3334-4065

તલ કાળ 2300-2600

તલ 2600-2752

વિદેશીહુંડિયામણ

કરન્સી

ડોલર 62.25-65.15

પાઉન્ડ 80.65-85.00

યુરો 73.90-76.75

ટ્રાવેર્લ્સ ચેક

ડોલર 62.60-65.00

પાઉન્ડ 81.05-84.80

યુરો 73.25-76.55

કચ્છબુલિયન ફેડરેશન

ચાંદીચોરસા 40000

સોનું સ્ટાન્ડર્ડ(99.50) 30000

દાગીના 21 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2675

દાગીના 22 કેરેટ(1 ગ્રામ) 2800

હોલમાર્ક દાગીના 2950

હોલમાર્ક દાગીના પરત 2750

100 ગ્રામ બિસ્કિટ (99.90) 3,01,000

રાજકોટ

કપાસબી. ટી. 943-1064

ઘઉં લોકવન 320-355

ઘઉં ટુકડા 318-390

જુવાર સફેદ 575-618

જુવાર પીળી 355-395

બાજરી 240-267

મકાઇ 240-315

તુવેર 550-727

ચણા પીળા 928-1062

અડદ 505-1085

મગ 800-1000

વાલ દેશી 500-690

વાલ પાપડી 525-695

ચોળી 750-1355

મઠ 455-652

કળથી 400-600

સિંગદાણા 815-960

મગફળી જાડી 570-750

મગફળી જીણી 580-640

તલી 1160-1430

એરંડા 774-859

અજમો 850-1090

સુવા 650-780

સોયાબિન 455-531

કાળા તલ 1505-1770

લસણ 370-725

ધાણા 613-818

વરિયાળી 750-890

જીરું 3120-3464

રાઇ 754-851

મેથી 362-488

ઇસબગુલ 1650-1810

રાયડો 601-672

રજકાનું બી 2878-3225

ગુવારનું બી 650-679

જૂનાગઢ

ઘઉલોકવન 300-352

ઘઉં ટુકડા 310-358

બાજરો 200-239

ચણા 922-1022

અડદ 700-1020

તુવેર 600-737

તુવેર જાડી 650-777

મગફળી જાડી 400-646

સીંગફાડા 650-790

એરંડા 800-851

તલ સફેદ 1000-1395

તલ કાળા 1080-1690

જીરૂ 3000-3454

ધાણા 700-808

મગ 500-862

વાલ 360-660

ચોળી 600

સીંગદાણા જાડા 850-970

સોયાબીન 500-529

ગમગુવાર 550-658

ધોરાજી

મગફળી501-636

ઘઉં 311-351

બાજરો 205-244

અડદ 600-901

જીરૂ 2800-3206

એરંડા 766-836

ચણા 846-1011

તુવેર 621-706

તલ 1251-1401

તલ કાળા 1206-1701

ધાણા 636-831

જસદણ

ઘઉંટુકડા 280-366

ઘઉં લોકવન 370

જુવાર 430-575

મકાઇ 250-294

ચણા 900-1039

વાલ 200-450

અડદ 800-940

તુવેર 550-720

મગફળી જી-20 550-670

એરંડા 700-825

તલ સફેદ 1200-1400

તલ કાળા 1275-1660

રાઇ 600

જીરૂ 2000-3529

ધાણા 630

મઠ 548

કપાસ બીટી 600-900

સુવાદાણા 550

કળથી 350-450

સીંગદાણા 750-850

સીંગફાડા 650-750

રજકા બી 2475

ચોળા 300-940

સોયાબીન 508

બોટાદ

ઘઉં324-362

જુવાર 525-581

સફેદ તલ 1221-1396

કાળા તલ 1250-1570

જીરૂ 2946-3541

ચણા 601-1031

મગ 596-761

અડદ 516-867

તુવેર 631-670

એરંડા 586-799

કળથી 300-436

જામનગર

બાજરી200-237

ઘઉં 300-349

મગ 600-885

અડદ 865-935

તુવેર 600-685

ચોળી 900-1090

વાલ 500-540

ચણા 990-1101

મગફળી જીણી 400-660

એરંડા 690-865

તલી 1200-1401

તલ કાળા 1000-1660

રાયડો 600-647

જીરૂ 1500-3445

અજમો 1000-1720

લસણ 145-620

કપાસ 850-1055

ધાણા 500-860

સીંગદાણા 700-1100

ગુવાર ગમ 604-674

ડુંગળી સુકી 70-405

અજમાની ભુસી 30-515
અન્ય સમાચારો પણ છે...