સ્ટેપલર પિનનો વ્યવસાય કરીને આ રીતે કરો ઘર બેઠા કમાણી

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક

સ્ટેપલર પિન બનાવવી
સ્ટેશનરી આઇટમ્સમાં સ્ટેપલર પિન અગત્યની આઇટમ છે. સ્ટેપલરપિનનોઉપયોગઓફિસમાં, હાઇસ્કૂલમાં, કોલેજમાં, શોપિંગસેન્ટર્સ, કરિયાણાનીદુકાનો, પ્રોવિઝનસ્ટોર્સ, તેમજનાની મોટી દરેકસંસ્થામાં થતો હોય છે.કોઇ પણ વસ્તુના પેકિંગમાં સ્ટેપલર પિન  વાપરવામાંઆવેછે. શહેરોમાં અને ગામડાંઓ માં એમ બંનેમાં સ્ટેપલર પિનોની જરૂરિયા તરહે છે. સ્ટેપલર પિન બજારમાં ખાસ કરીને સ્ટેશરીની દુકાનો તથાપ્રોવિઝન સ્ટોર્સ વગેરેમાં મળી રહે છે.

 

અન્ય સમાચારો પણ છે...