સુરત ૩૧ મે, ૨૦૧૪

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
સુરત ૩૧ મે, ૨૦૧૪
જેઠ સુદ-૩, વિક્રમ સંવત : ૨૦૭૦
સેન્સેકસ ૨૪,૨૧૭.૩૪
પાછલો ૨૪,૨૩૪.૧૫ તફાવત - ૧૬.૮૧
નિફટી ૭૨૨૯.૯૫
પાછલો ૭૨૩૫.૬૫ તફાવત - ૫.૭૦
સોનું ૨૭,૪૦૦
પાછલો ૨૭,૪૦૦ તફાવત NIL
ચાંદી ૪૦,૫૦૦
પાછલો ૪૦,૧૦૦ તફાવત ૪૦૦.૦૦
ડોલર ૫૯.૧૧
પાછલો ૫૯.૧૧ તફાવત NIL
કેમ છે દોસ્તાર?
આજનું મેગેઝિન
ભારતનું સૌથી ઝડપી વિકસતું અખબાર
ગુજરાત
કુલ પાના - ૩૬
૨૪ † ૪ (સિટી ભાસ્કર) † ૮ (બાળ ભાસ્કર)
વર્ષ ૧૧ ઇ અંક ૬૫ ઇ મહાનગર
કમિંત ૩.૦૦