તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

ડાઉનલોડ કરો

aksar 2

4 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
aksar 2

આયોનોક્સ(ડી આર વર્લ્ડ) 9.30,2.50, 8.15, 10.40. આયોનોક્સ(વીઆર-સુરત મોલ) 10.00,3.00, 8.15, 10.45. ઓયનોક્સ(રાજ ઈમ્પીરીયલ મોલ) 9.00,2.30, 8.10, 10.40, સીનેમેક્સ(સેન્ટ્રલ આઈરીશ મોલ) 9.00,11.30, 5.15, 11.00. પીવીઆર(રાહુલરાજ મોલ) 10.15,3.15, 5.45, 8.15, 10.30. સીનેપોલીસ(ઈમ્પિરીયલ સ્કેઅર મોલ) 9.30,5.05, 10.20. વેલેન્ટાઈનમલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ) 10.15,3.30, 10.15, સીટીપ્લસમલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ, ડુમસ રોડ) 10.15,12.30, 2.45, 5.40, 7.40, 10.25, હાર્મોનિ(સુરત) 10.00,3.30, 9.30. અપનાટાઈમ 9.15,11.30, 7.45. રાજહંસપ્લેક્ષ (અડાજણ પાલ) 9.25,10.00, 12.00, 8.00, 10.10, રાજહંસપ્રાઈમ 9.45,12.00, 3.00, 5.00, 10.00, રૂપમ.12.30,3.30, રૂપાલી.10.00,3.00, 5.15, 10.00. રતન.9.45.પોપકોર્નમુવીઝ (ટીજીબી) 2.00,7.00.

tumharisulu

પીવીઆર(રાહુલરાજ મોલ) 9.20,10.40, 1.35, 4.30, 7.25, 9.35, 10.20. આયોનોક્સ(વીઆર-સુરત મોલ) 9.20,10.40, 1.35, 4.30, 7.25, 9.35, 10.20. આયોનોક્સ(ડી આર વર્લ્ડ) 9.20,10.40, 1.35, 4.30, 7.25, 9.35, 10.20. ઓયનોક્સ(રાજ ઈમ્પીરીયલ મોલ) 9.20,10.40, 1.35, 4.30, 7.25, 9.35, 10.20. સીનેમેક્સ(સેન્ટ્રલ આઈરીશ મોલ) 9.20,10.40, 1.35, 4.30, 7.25, 9.35, 10.20. સીનેપોલીસ(ઈમ્પિરીયલ સ્કેઅર મોલ) 9.20,10.40, 1.35, 4.30, 7.25, 9.35, 10.20. રાજહંસપ્લેક્ષ (અડાજણ પાલ) 9.40,12.15, 2.25, 3.00, 5.00, 5.30, 7.30, 8.00, 10.05, 10.30. રાજહંસપ્રાઈમ 10.00,12.30, 2.15, 5.15, 8.00, 10.30. સીટીપ્લસમલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ, ડુમસ રોડ) 9.45,12.20, 3.00, 5.00, 7.55, 10.35. હાર્મોનિ(સુરત) 10.00,1.00, 4.00, 7.00, 10.00, વેલેન્ટાઈનમલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ) 9.20,11.55, 2.30, 5.05, 7.45, 10.20. અપનાટાઈમ 9.45,12.45, 3.45, 6.45, 10.00. પોપકોર્નમુવીઝ (ટીજીબી) 11.30,4.30, 9.30. રૂપમ.6.30,9.30. રૂપાલી.12.30,10.30. બ્લેકઝેક (સુરત) 12.30,3.30, 9.30. રાજહંસવન્ડર પ્રાઈમ 12.30,3.30, 9.30. વંડરપ્રાઈમ 12.45,3.45, 9.45.

karibkarib single

પીવીઆર(રાહુલરાજ મોલ) 5.15,10.30. આયોનોક્સ(વીઆર-સુરત મોલ) 12.30,5.30. આયોનોક્સ(ડી આર વર્લ્ડ) 1.30.સીનેપોલીસ(ઈમ્પિરીયલ સ્કેઅર મોલ) 11.30,7.00. વેલેન્ટાઈનમલ્ટીપ્લેક્ષ (પીપલોદ) 5.45.અપનાટાઈમ 10.15.અન્ય સમાચારો પણ છે...