1 જૂલાઈથી સુરતમાં 20 ફ્લાઇટ ઊડશે

6 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
સમય એરલાઈન્સ ફોર્મ ફ્રિકવન્સિ

07:00સ્પાઈસ જેટ હૈદરાબાદ રવિ, બુધ, શુક્ર

07:10 એર ઈન્ડિયા દિલ્હી ડેઈલી

07:25 એર ઈન્ડિયા મુંબઈ રવિ, બુધ, શુક્ર

07:35 સ્પાઈસ જેટ હૈદરાબાદ મંગળ, બુધ, શુક્ર

08:25 સ્પાઈસ જેટ જયપુર ડેઈલી

09:00 વેન્ચુરા એર કનેક્ટ રાજકોટ ડેઈલી

09:15 વેન્ચુરા એર કનેક્ટ અમરેલી ડેઈલી

10:05 સ્પાઈસ જેટ દિલ્હી ડેઈલી

10:30 વેન્ચુરા એર કનેક્ટ ભાવનગર ડેઈલી

13:30 સ્પાઈસ જેટ કલકતા ડેઈલી

13:30 સ્પાઈસ જેટ પટના ડેઈલી

15:20 સ્પાઈસ જેટ હૈદરાબાદ ડેઈલી

18:10 વેન્ચુરા એર કનેક્ટ અમદાવાદ ડેઈલી

18:15 સ્પાઈસ જેટ દિલ્હી ડેઈલી

18:20 વેન્ચુરા એર કનેક્ટ અમરેલી ડેઈલી

18:40 સ્પાઈસ જેટ મુંબઈ ડેઈલી

19:45 વેન્ચુરા એર કનેક્ટ ભાવનગર ડેઈલી

19:50 સ્પાઈસ જેટ ગોવા ડેઈલી

20:40 વેન્ચુરા એર કનેક્ટ રાજકોટ ડેઈલી

20:45 એર ઈન્ડિયા દિલ્હી ડેઈલી

ડિપાર્ચર

સમય એરલાઈન્સ ટુ ફ્રિકવન્સિ

06:45વેન્ચુરા એર કનેક્ટ રાજકોટ ડેઈલી

07:25 સ્પાઈસ જેટ મુંબઈ રવિ, બુધ, શુક્ર

07:30 વેન્ચુરા એર કનેક્ટ અમરેલી ડેઈલી

07:50 એર ઈન્ડિયા દિલ્હી ડેઈલી

07:55 એર ઈન્ડિયા મુંબઈ રવિ, બુધ, શુક્ર

07:55 સ્પાઈસ જેટ મુંબઈ સોમ, મંગળ, ગુરૂ, શનિ

09:10 સ્પાઈસ જેટ હૈદરાબાદ ડેઈલી

09:15 વેન્ચુરા એરકનેક્ટ ભાવનગર ડેઈલી

09:30 વેન્ચુરા એર કનેક્ટ અમદાવાદ ડેઈલી

10:35 સ્પાઈસ જેટ દિલ્હી ડેઈલી

10:45 વેન્ચુરા એર કનેક્ટ અમરેલી ડેઈલી

14:15 સ્પાઈસ જેટ કલકતા ડેઈલી

14:15 સ્પાઈસ જેટ પટના ડેઈલી

15:55 સ્પાઈસ જેટ ગોવા ડેઈલી

18:25 વેન્ચુરા એર કનેક્ટ ભાવનગર ડેઈલી

18:30 વેન્ચુરા એર કનેક્ટ રાજકોટ ડેઈલી

18:45 સ્પાઈસ જેટ દિલ્હી ડેઈલી

19:00 સ્પાઈસ જેટ હૈદરાબાદ ડેઈલી

20:10 સ્પાઈસ જેટ જયપુર ડેઈલી

21:10 એર ઈન્ડિયા દિલ્હી ડેઈલી

સુરત |2017માં સુરત એરપોર્ટથી એક દિવસમાં કુલ 20 ફ્લાઈટો ઉડતી થશે. ત્યારે ચેમ્બર દ્વારા સુરત એરપોર્ટનું શિડ્યુલ જાહેર કરાયું છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...