બુધવાર

7 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
અંકલેશ્વર } જંબુસર } વાિલયા } ઝઘડિયા } હાંસોટ } અામોદ } વાગરા } રાજપીપળા } સાગબારા } તિલકવાડા } દેડિયાપાડા
|| સુિવચાર ||

આવડતતો છે સૌ કોઈમાં કઈ કરવાની, બસ નથી તો માત્ર કોઈને કઈ કરતા જોવાની
-અંિકત વ્યાસ