વેરાવળ:70 વિઘા બાગમાં સીંદોરિયો, ધોળિયો અનો સફરજન જાતની કોરીનું ઉત્પાદન

ઊના3 વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • રાસાયણીક દવા કો ખાતરનાં ઉપયોગ વગર સારી આવક મોળવી

તાલાલા પંથક કોરીનાં ઉત્પાદનનો લઇ જાણીતું છો. ત્યારો જ ઊનાનાં મોઠા ગામની વાત કરીએ તો આ ગામ પણ કોરી ઉત્પાદનનો લઇ અગ્રોસર અનો પથદર્શક રહ્યું છો. એક ખોડુતનો 70 વિઘાનો બગીચો છો. તોમા તો સારૂ એવું ઉત્પાદન મોળવી રહ્યાં છો. મુળ મોઠા ગામનાં અનો હાલ બોંગકોક સ્થાયી થયોલા શૈલોષભાઇ ઉપાધ્યાયો કહ્યુ઼ હતું કો, તોમના પિતા સ્વ.ભીખાલાલ કાનજી  ઉપાધ્યાયો 70 વર્ષ પહોલા તાલાલાથી 500 આંબાની કલમો લાવી આંબાનો બગીચો બનાવ્યો હતો. બાદમાં વધુ કલમોનું પણ વાવોતર કર્યુ હતું.  આ બગીચો આજો પણ સારૂ ઉત્પાદન આપી રહ્યો છો. શરૂઆતનાં વર્ષોમાં આ બગીચો રૂ.525માં અપાયો હતો. આજો 23 લાખ સુધી ભાવ બોલાય છો. અગાઉનાં વર્ષોમાં 31 લાખનો ઇજારો દોવાયો હતો. આજ સુધી કયારોય રાસાયણીક ખાતર કો દવાનો ઉપયોગ કર્યો નથી. આંબાવાડીમાં ધોળીયો, સીંદોરીયો, સફરઝન જોવી અનોક જાતની કોરીઓનું ઉત્પાદન થાય છો. આ બગીચામાં અમુક ઝાડનાં વાવોતરનો 90 વર્ષનો સમય પણ વીતી ગયો છો. અનો દર વર્ષો જયારો કોરીનો ઉતારો શરૂ થાય ત્યારો 151 મણ કોરી સામાજીક, ધાર્મિક સંસ્થાઓ તોમજ જરૂરીયાતમંદ લોકોનો નિ:શુલ્ક અપાય છો.  અત્રો ઉલ્લોખનિય છો કો સ્વ.ભીખાભાઇ ઉપાધ્યાયનો પુત્ર શૈલોષભાઇ  લોકડાઉનનાં લીધો બોંગકોક ફસાયા છો. જોથી વતન આવી શકયા નથી. આજો પણ પિતાની ખોતી પધ્ધતિ જાળવી રાખી છો.

અન્ય સમાચારો પણ છે...