રાહત:મોરબીમાં ટ્રાન્સજેન્ડરને પ્રમાણપત્ર માટે હવે કચેરીએ ધક્કા નહિ થાય

મોરબીએક વર્ષ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • આધારકાર્ડ અને રેશનકાર્ડ જેવા પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાના રહેશે

મોરબીમાં ટ્રાન્સજેન્ડરે પ્રમાણપત્ર માટે હવે કચેરીએ ધક્કા નહિ થાય, પ્રમાણપત્ર માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે આ સાથે ટ્રાન્સજેન્ડર અરજદારે પોતાની ઓળખ માટે પુરાવા તરીકે રૂપિયા ૫૦/- નોન જ્યુડિશિયલ સ્ટેમ્પ આધારકાર્ડ અને રેશનકાર્ડ જેવા પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાના રહેશે. તેમજ વધુ માહિતી માટે મોરબી જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરીનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.

મોરબી જિલ્લામાં રહેતા ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓને પોતાની ઓળખ જાતિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓ તેની ઓળખ માટે પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને ક્લેકટર મોરબીને ભારત સરકારના નેશનલ પોર્ટલ ફોર ટ્રાન્સજેન્ડર પર્સનમાં (National portol For transgender persons) નિયત કરેલ નમુનામાં ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિ તરીકેની જાતિ અંગેનું ઓળખનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે ઓનલાઇન અરજી www.transgender.dosje. gov.in વેબસાઇટ પર કરી શકે છે. અને ટ્રાન્સજેન્ડર અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવી શકે છે.

આ વેબસાઇટ પર ટ્રાન્સજેન્ડર અરજદારે પોતાની ઓળખ માટે પુરાવા તરીકે રૂપિયા ૫૦/- નોન જ્યુડિશિયલ સ્ટેમ્પ, આધારકાર્ડ અને રેશનકાર્ડ જેવા પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાના રહેશે. તેમજ વધુ માહિતી માટે મોરબી જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી, રૂમ નંબર ૦૫, જિલ્લા સેવાસદન, સો ઓરડી સામે, મોરબી ઓફિસ નંબર ૦૨૮૨૨-૨૪૨૫૩૩ પર સંપર્ક કરવા જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી, મોરબીની યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...