ખેતી વિષયક સાધન-સહાય:અરવલ્લીના ખેડૂતોને બાગાયતી પાકોમાં સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે અનુરોધ

મોડાસા5 મહિનો પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • સહાય મેળવવા 30 એપ્રિલ સુધી I-khedut Portal પર અરજી કરી શકાશે

અરવલ્લી જિલ્લાના ખેડૂતો માટે વર્ષ 2022-23 નાયબ બાગાયત વિભાગની કચેરી દ્વારા જુદા જુદા પાકો અને ખેતી વિષયક સાધનો માટે તારીખ 30 એપ્રિલ સુધી આઇ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર લાભ મેળવવા ઈચ્છતા ખેડૂતોને અરજી કરવા અનુરોધ કરાયો છે.

બાગાયતી ખેડુતોને સહાય આપવાના કાર્યક્રમ જેવા કે, શાકભાજી હાઇબ્રીડ બિયારણ, પ્લાસ્ટીક આવરણમાં સહાય, ટ્રેક્ટર (૨૦ PTO HP સુધી), પપૈયા, ટ્રેક્ટર માઉન્ટેડ ઓપરેટેડ સ્પ્રેયર, છુટાફુલ પાકોમાં સહાય, ફળપાકોના વાવેતર, ડ્રેગન ફ્રુટના વાવેતર માટે, કાચા/અર્ધ પાકા/પાકા વેલાવાળા શાકભાજીના મંડપ, ડ્રીપ ઇરીગેશન માટે પાણી સંગ્રહના ટાંકા, પ્લગ નર્સરી, બાગાયતી પાકોમાં વોટર સોલ્યુબલ ખાતરમાં સહાય, ઔષધિય/સુગંધિત પાકોના વાવેતર માટે સહાય, કોલ્ડ ચેઇન મેનેજમેન્ટ કાર્યક્રમ, ટીસ્યુકલ્ચર ખારેકની ખેતીમાં સહાય, ગ્રીન હાઉસ, બાગાયતી પેદાશની પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત પેકીંગ મટેરીયલમાં સહાય માટે, સરગવાની ખેતીમાં સહાય માટે તા.30 અપ્રિલ-2022 સુધી I-khedut Portal ખુલ્લુ મુકવામાં આવેલ છે.

ખેડૂતોએ I-khedut Portal (web site : www.ikhedut.gujarat.gov.in)માં જણાવેલ સમય દરમ્યાન પોતાના ગામના ઇ ગ્રામ સેન્ટર કે કોઇ ખાનગી ઇન્ટરનેટ ઉપરથી ૭/૧૨, ૮-અ ની નકલ, આધાર કાર્ડની નકલ અને બેંક ખાતાની વિગત સાથે લઇ જઇને લાભ લેવા સમયસર અરજી કરવી. દિન-૭ માં નીચે જણાવેલ કચેરીમાં અચુક જમા કરાવવા આથી જણાવવામાં આવે છે. લાભાર્થીની ઓનલાઇન અરજી, ૭/૧૨ અને ૮-અ ની નકલ મળ્યા બાદ જ અત્રેથી મંજુરી આપવામાં આવશે. આ અરજીઓ નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, મોકલી આપવા તેમ જ જરૂર પડે તો ફોન નંબર , ફોન નં. ૦૨૭૭૪-૨૫૦૧૯૫, પર સંપર્ક કરવા નાયબ બાગાયત નિયામક દ્વારા જણાવાયું છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...