વિદ્યાર્થીઓને રાહત:પ્રાથમિક, માધ્યમિક કક્ષાની શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા ધો.6 અને9ના છાત્રો આપી શકશે

આણંદ24 દિવસ પહેલા
  • કૉપી લિંક
  • ઓનલાઇન ફી ભરવાનો સમયગાળો લંબાવતા વિદ્યાર્થીઓને રાહત રહેશે

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાનારી પ્રાથમિક અને માધ્યમિક કક્ષાની શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનો આરંભ થઈ ગયો છે.ત્યારે ધો.6 અને ધો.9ના વિદ્યાર્થીઓ કસોટી આપી શકશે.જો કે શિક્ષણ વિભાગે ઓનલાઇન ફી ભરવાનો સમયગાળો લંબાવીને 17મી સપ્ટેમ્બર કર્યો છે.

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા પ્રાથમિક અને માધ્યમિક કક્ષાની શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા માટેના લાભાર્થી વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી કરવા માટેના આવેદનપત્રો વેબસાઈટ www.sebexam.org પર તા. 22 ઓગસ્ટ થી તા. 6 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ભરવાના હતા. પરંતુ શિક્ષણ વિભાગે આવેદનપત્ર ભરવાનો તેમજ ઓનલાઈન ફી ભરવાનો સમય ગાળો લંબાવવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા માટે આવેદનપત્રો આગામી તા. 15મી સપ્ટેમ્બર સુધી ભરી શકાશે. ઓનલાઇન ફી

તા. 17મી સપ્ટેમ્બર સુધી કરી શકાશે.પ્રાથમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા ધો. 6માં સરકારી, લોકલ બોડી શાળાઓ, ગ્રાન્ટેડ તથા નોન ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ આપી શકશે અને ધો.5માં ઓછામાં ઓછા 50 ગુણ કે જેની સમકક્ષ ગ્રેડ મેળવેલો હોવો જરૂરી છે.

માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા ધો. 9માં સરકારી શાળાઓ, ગ્રાન્ટેડ કે નોંન ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ આપી શકશે. અને આ વિદ્યાર્થીઓએ ધો. 8ની પરીક્ષામાં ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ કે તેની સમકક્ષ ગ્રેડ મેળવેલો હોવો જરૂરી છે. તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ જે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક કક્ષાએ ભણતા હોય તેઓની માટે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા આ કસોટી લેવામાં આવે છે. જેમાં ધો.6 અને ધો.9ના વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપવામાં માટે લાયક ગણાય છે.

અન્ય સમાચારો પણ છે...