પોલીસ ભરતી માર્ગદર્શન:PSI અને LRD ઉમેદવારોને કોલલેટરમાં ભૂલથી લઈ પરીક્ષાની તારીખ બદલવા અંગેની સમસ્યા અંગે પ્રશ્નોના જવાબો વાંચો દિવ્યભાસ્કર પર

અમદાવાદ2 મહિનો પહેલા
ફાઈલ તસવીર
  • OJAS વેબસાઈટ પરથી 7.50 લાખથી પણ વધુ ઉમેદવારોએ કોલલેટર ડાઉનલોડ કર્યા
  • ઉમેદવારોને સરકારની અન્ય ભરતી પરીક્ષા, ગ્રામપંચાયતની ચૂંટણી અને અન્ય કારણોસર કેટલાક પ્રશ્નો ઊભા થયા

ગુજરાત પોલીસમાં PSI અને LRDની ભરતીમાં ફિઝિકલ ટેસ્ટ માટે કોલલેટર OJAS વેબસાઈટ પર મૂકી દેવામાં આવ્યા છે અને 7.50 લાખથી વધુ ઉમેદવારોએ કોલલેટર ડાઉનલોડ કરી લીધાં છે. જો કે કેટલાક ઉમેદવારોને સરકારની અન્ય ભરતીની પરીક્ષા, ગ્રામપંચાયતની ચૂંટણી અને અન્ય કારણોસર ફિઝિકલ ટેસ્ટની તારીખો અને કોલલેટરમાં કેટલાક પ્રશ્નો ઉભા થયા છે જેને લઇ PSI અને LRD ભરતી બોર્ડ દ્વારા ઉમેદવારોને તકલીફ ન પડે તેના માટે પણ આયોજન કર્યું છે. Divyabhaskar ઉમેદવારોને જે પ્રશ્નો છે તેના માટે ભરતી બોર્ડ દ્વારા શું વ્યવસ્થા છે અને તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપની સમક્ષ મૂકી રહ્યું છે.

પ્રશ્ન-PSI અને LRD બંને માટે અરજી કરી છે અને બંને કેડરના કોલલેટર અલગ અલગ નીકળ્યા છે.
જવાબ - PSIની ભરતીના કોલલેટર ઉપર જ શારીરીક કસોટી આપવાની રહેશે અને લોકરક્ષક ભરતીના કોલલેટરને રદ ગણવાનો રહેશે.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર

પ્રશ્ન - PSI અને LRD બંને માટે અરજી કરી છે અને કોલલેટરમાં લોકરક્ષકનો કન્ફર્મેશન નંબર ના હોય તો?
જવાબ - ઉમેદવારે ભરતી બોર્ડનું સરનામું બંગલા નં. ગ-૧૨, સરિતા ઉદ્યાનની નજીક, સેકટર-9, ગાંધીનગર ખાતે 3 ડિસેમ્બરે અરજી કરવાની રહેશે. જેથી LRDને ગુણ આપવાના બાકી રહી ન જાય.

પ્રશ્ન - એકથી વધુ કોલલેટર/કોલલેટરો મળ્યો હોય તો?
જવાબ - ઉમેદવારને જે કોલલેટરની તારીખ પહેલા આવતી હોય તે તારીખે ફિઝિકલ ટેસ્ટ આપવાની રહેશે અને અન્ય કોલલેટરને રદ ગણવાના રહેશે. જો કોઇ ઉમેદવાર બંને કોલલેટર ઉપર ટેસ્ટ આપવાનો પ્રયત્ન કરશે તો તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને તેને આગામી PSI અને LRDની ભરતી માટે ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે, તેમજ ભવિષ્યમાં લેવાનાર રાજય સરકારની ભરતી માટે પણ ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે.

પ્રશ્ન - અરજીમાં પોતાના નામ, પિતા/પતિનું નામ અને અટકમાં ભુલ થઇ છે.
જવાબ - ઉમેદવારને જે કોલલેટર મળેલ છે તે તથા ઓળખપત્રના અસલ પુરાવા સાથે રાખવાથી પરીક્ષા આપી શકે છે.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર

કયા કારણોમાં શારીરિક કસોટીની તારીખ બદલાવી શકાય?
શારીરીક કસોટી માટે તારીખ બદલવા અંગે પણ કેટલીક સૂચનાઓ જાહેર કરાઈ છે. જેમાં માત્ર ત્રણ કારણોસર જ ફિઝિકલ ટેસ્ટની તારીખમાં ફેરફાર કરી શકાશે. જેના માટે ઉમેદવારે અરજી સાથે કોલલેટરની ઝેરોક્ષ અને જે કારણથી તારીખ બદલવા માંગતા હોય તે અંગેના પુરાવા સાથે PSI ભરતી બોર્ડની કચેરી, બંગલા નંબરઃ ગ-13, સરીતા ઉધાનની નજીક, સેકટર-9 ગાંધીનગર અને લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની કચેરી, બંગલા નંબરઃ ગ-13, સરીતા ઉધાનની નજીક, સેકટર-9 ગાંધીનગર ખાતે રૂબરૂમાં અરજી કરવાની રહેશે.

ફિઝિકલ ટેસ્ટ શરૂ થવાના દિવસથી ત્રણ દિવસ પહેલા મળેલી અરજી જ ધ્યાને લેવામાં આવશે. ઉમેદવારની અરજી મળ્યા બાદ તારીખ બદલવા અંગેના હુકમો ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે. જેમાં તારીખ બદલવામાં આવેલ ઉમેદવારે જુનો કોલલેટર લઇને જણાવેલ તારીખ/સમયે અને સ્થળે હાજર રહેવાનું રહેશે તથા જેની અરજી માન્ય કરવામાં આવેલી ન હોય અને બીજી કોઇ તારીખ આપવામાં આવેલી ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ મુળ કોલલેટરમાં જણાવેલ તારીખ/સ્થળે શારીરીક કસોટી આપવાની રહેશે.

આ ત્રણ કારણો સિવાય અન્ય કોઇ કારણસોર ઉમેદવારની તારીખ બદલવામાં આવશે નહીં.

  • ઉમેદવારના પોતાના લગ્ન અથવા પોતાના સગા ભાઇ/બહેનના લગ્ન હોય તો
  • ઉમેદવારને અન્ય કોઇ પરીક્ષા જેવી કે સરકારની ભરતી તથા કોલેજની પરીક્ષાના કિસ્સામાં (પરીક્ષા શરૂ થવાના આગળના દિવસે, પરીક્ષાનો દિવસ/દિવસો અને પરીક્ષા પુરી થવાના પછીના દિવસે શારીરીક કસોટી હોય તો)
  • ઉમેદવારના માતા/પિતા/ભાઇ/બહેન/દાદા/દાદી/પત્ની/પુત્ર/પુત્રીનું અવસાન થયું હોય તો