લાલૂને મળ્યા રામદેવઃ શિખવાડ્યું યોગ, ગાલ પર ક્રીમ લગાવી કરી કોમેન્ટ

May 04,2016 2:43 PM IST

Baba Ramdev Applies Patanjali Cream On Lalu Yadav's Face