રાજીવ ગાંધી મૃત્યુના 10-15 દિવસ પહેલાં જ અંબાજીના દર્શને આવ્યા હતાં

Sep 28,2015 4:23 PM IST

Indira Gandhi, Rajiv Gandhi And Morarji Desai At Ambaji Temple