સ્માર્ટ કૂકર, સ્માર્ટ ફોન દ્વારા બનાવશે તમારા ટેસ્ટ મુજબનું ભોજન

Mar 30,2016 11:20 AM IST

Xiaomi's minimalist, $150 rice cooker is the first in a new product ecosystem